tisdag 22 mars 2016

Vatten, vatten, bara vanligt vatten

Frågan om vatten sett från perspektiv som rättvisa och källa till konflikt. Vem har rätt och vem har
fel? Varför ser det ut som det gör? Har inte alla rätt till lika mycket vatten? Finns det fri tillgång till vatten? Vem äger vattnet? Distribueras den rättvist?

Det här inlägget innehåller artiklar som talar om vatten. Det uppdateras - de äldsta artiklarna ligger överst och de nyare nedanför, allteftersom. 

.................................................................................

Svd 2004; Kamp om vattnet, av Bitte Hammargren. "Mitt under Mellanösterns sommarhetta ströp
israeliska bosättare vattentillförseln till fem palestinska byar på den ockuperade Västbanken,
rapporterar Palestinian Hydrology Group, en organisation som specialiserat sig på vattenfrågan."

I de drabbade byarna nordväst om Ramallah - Beit Rima, Deir Ghassaneh, Kfer Ein, Qarawet Bani Zaid och Annabi Saleh - är de för sitt färskvatten beroende av det israeliska vattenbolaget Mekorot, vars ledningar går genom den israeliska bosättning Halmish. Just denna kamp verkar vara mellan byarna och den israeliska bosättningen i närheten. Vatten är en bristvara och palestinierna känner sig inte bara berövade sin mark, därtill också sitt vatten.

Israeliska experter ser framgångar, som bättre avloppsrening och ökad avsaltning, som konstruktiva lösningen på gemensamma problem. Israels vattenkommissionär Shimon Tal, en av gästerna vid ett vattensymposium i Stockholm 2004, hade framställt önskemål om att de länder som ger den palestinska myndigheten bistånd ska se till att tekniska förbättringar kommer till stånd. Det förefaller finnas oenighet om vattnet, t ex om tillgången, om nyttjandet, om äganderätten och om tekniken som kan göra vattenfrågan lättare också för palestinierna. Någon förefaller lägga skulden också på den palestinska myndigheten - gör de inte allt som står i deras makt för en bättre vattensituation?

De kritiska rösterna i artikeln säger att skulden ligger på Israel, att de inte ger palestinierna tillgång till vattnet, att de inte får borra efter vatten och att de måste köpa vattnet alltför dyrt från det israeliska vattenbolaget.

.................................................................................

Uppsatser.se (2005); Vatten, framtidens konfliktorsak? : en analys av vattenproblematiken ur ett
säkerhetsperspektiv.

.................................................................................

Säkerhetspolitik (2006/2013); Vatten, konflikt eller samarbete

Vatten är en förutsättning för liv, liksom för både ekonomisk och social utveckling, men trots att många stater delar på knappa resurser har det visat sig att en lösning på vattenbristen oftast blir fredlig. I vattenrika Sverige, där vi bara kan vrida på kranen för att få bra vatten och där den årliga förbrukningen ligger på 20 000 kubikmeter per person och år, är det kanske svårt att riktigt förstå hur vatten kan vara en källa till konflikt.

På många platser i världen är situationen en annan. I Mellanöstern och Nordafrika måste fem procent av världens befolkning dela på en procent av jordens färskvattenresurser. I delar av Asien och i andra delar av Afrika är situationen också svår. Gränsen för vattenbrist går vid 1 000 kubikmeter förnybart vatten per person och år. Den minsta mängd som krävs för att klara grundläggande behov för matproduktion, hygien och dryck är 1000 kubikmeter förnybart vatten per person och år.

En allvarlig fråga är att resurser överutnyttjas, som t ex för de länder som delar vattnet i området runt Jordanfloden. I Israel är tillgången på färskvatten 300 kubikmeter per person och år, i Jordanien 100 kubikmeter och i Palestina (Västbanken) 70 kubikmeter. Länderna har här en tendens att överutnyttja det vatten som finns i floder och i marken (grundvattnet) för att möta sina behov.

Konsekvensen av detta är skador på vattenresurserna och livskraften i Döda havet, där havsnivån sjunker med en meter varje år.

Vatten är en som nationell säkerhetsangelägenhet, särskilt när det är en bristvara. Om det dessutom finns andra typer av konflikter i regionen kan vattenbrist förvärra situationen. Det har visat sig att Israel tenderar att dominera och i mångt och mycket diktera villkoren för samarbetet kring vattenfrågan. Det påverkar fördelningen av vattnet och också palestiniernas möjlighet att utveckla sin vattensektor.

Av artikeln framgår att det är viktigt att behandla alla parter rättvist för att inte förvärra konflikter vid delade vattenresurser. Det internationella stödet är ofta viktigt.  Många internationella organisationer, till exempel FN:s utvecklingsprogram UNDP och Världsbanken, stöder arbetet med delade vattenresurser.

Gemensamma samarbeten, som t ex att bygga ett gemensamt vattenkraftverk där det ger mest effekt i stället för att varje land bygger var sitt, är exempel på bra samarbetsområden.  En bra och konstruktiv användning av en gemensam flod bidrar till en ökad förståelse för varandra och ett långsiktigt fredsbyggande.

.................................................................................

Svensk Israelinformation (2007); Israels vattenproblem i Mellanösterns ljus.

Artikeln inleds med orden; I Mellanöstern är det ofta lättare att finna olja än vatten.

Israel har en banbrytande roll genom sin kunskap om en process som gör det salthaltiga havsvattnet användbart både för bevattning och som dricksvatten. Det väcker hopp för framtiden.

Israel/Palestinas vattenresurser består i huvudsak av Genesarets sjö och två större akvifärer, belägna under den centrala kustremsan samt under Judeens och Samariens berg som till en betydande del upptas av den av palestinierna befolkade Västbanken. Ockuperat område, alltså.

Den ständigt växande befolkningen tillsammans med expanderande jordbruk och vattenkrävande industri har ökat vattenkonsumtionen. Det har lett till vattenbrist.

Artikeln berättar om israelerna kompetens kring vattenfrågor, kring avsaltning av havsvatten, rening av avloppsvatten, mm. Den berättar om Israels statliga vattenföretag, om vattenforskning och om deras avsaltningsanläggningar. Reningen av avloppsvatten frigör stora mängder av de knappa vattentillgångarna för dricksvattenkonsumtion.

Palestiniernas vatten-ekvation grundar sig i att palestinierna i Gaza får sitt vatten från Israel. Av artikeln framgår att människorna på Västbanken delar vattnet med de israelerna vattnet i akvifären under Judeen & Samariens berg, enligt Osloavtalet. Palestinierna upplever sig förfördelade beträffande de för dem tillbudsstående vattenkvoterna. Hur sanningen ser ut, när vi talar om fördelning av vatten, tillstånd att borra och avloppsreningsfrågorna, kan vi - när vi läser olika artiklar och lyssnar till människorna - notera att den ser väldigt olika ut för de båda parterna.

.................................................................................

* Menorah (2007); förenade israelinsamlingens tidning. Det livsviktiga vattnet, av Nechemia
Meyers. Med tanke på hur länken är utformad, så är artikeln troligen skriven 2007 och fanns med i
nr 1 av tidningen det året; (http://www.menorahsweden.com/artiklar/reportage07nr1s26.html).

Artikeln inleds med att berätta att Israel ser vattnet som viktigt och att de har en lag från 1959 som
slår fast att allt vatten i landet tillhör staten. Artikeln berättar att jordbrukarnas behov av vatten
prioriteras framför stadsbornas, så tillvida att de kan nyttja vattnet billigare. Det berättas också att
Israel varit framgångsrikt i projekt som rör droppbevattning, där varje planta får exakt den mängd
vatten den behöver. Det är ett sätt att effektivt nyttja rätt mängd vatten, vilket är viktigt i en trakt där
vatten är en bristvara.

Artikeln talar också om Israels arbete med renat spillvatten, att nyttjas t ex av jordbruket. Här (2007)
anges att ca 60% av spillvattnet kan återanvändas i jordbruket, utan att marken eller grundvattnet
förstörs av de eventuella kemikalier eller andra rester som finns kvar i det renade vattnet. De hoppas
göra denna siffra högre i framtiden.

Israel använder också avsaltning av Medelhavets vatten, som en möjlighet att få fram alternativa
vattenresurser. Här (2007) ger man uttryck för att man till 2010 hoppas kunna ha fem
avsaltningsanläggningar igång.

Genomsnittsisraelen förbrukar 160 kubikmeter vatten/år. Kranvattnet i Israel är drickbart, men
israelerna köper ändå ganska mycket buteljerat vatten.

Israel är en stor exportör av vattenrelaterad kunskap och tekniska lösningar för vattendistribution.
Artikeln talar bara om Israel, men nämner att i fredsfördraget med Jordanien har Israel förbundit sig
att leverera stora mängder färskvatten varje år och att detta sannolikt är för handen den dag man
når en fredsuppgörelse med palestinierna.

.................................................................................

Fokus (2008); Mellanöstern utan vatten ingen fred

.................................................................................

* Menorah (2008); Vatten, vatten, bara vanligt vatten, av Adam Cohn. Artikeln inleds med
konstaterade att Israel har ett årligt underskott av förnybart grundvatten på ca 300 miljoner
kubikmeter. Detta vatten kommer ifrån återvunnet vatten samt avsaltat vatten.

En viktig fråga i artikeln är vad som händer när Israel (eller andra länder) överanvänder de tillgångar
som finns. Just Israel har, enligt artikeln, naturliga vattenkällor i Genesarets sjö, vattenreservoarerna
i bergen och vid kusten. Dessa har drabbats av sjunkande nivåer p g a låg nederbörd. Detta har lett
till en överanvändning, vilket kan skada vattenkällorna permanent. Överanvändningen beror,
förutom de låga nederbördsnivåerna, t ex på den växande befolkningen och den ökande
levnadsstandarden.

Artikeln berätta också om Israels avsaltningsanläggningar, men avslutar med en förundran över att
de israeliska myndigheterna inte gör något åt prissättningen för vattnet för jordbruket i syfte att
minska den stora förbrukningen där. Han anger att den politiska viljan inte finns för att ändra
situationen.

.................................................................................

Menorah (2009); Hemgjord läsk, någon? Av Martin Geifman. Varför insisterar vi på att bära hem vatten från affären när det finns i kranen? Ja, den frågan förundrar flera och det är månne en tro att det hemburna vattnet är bättre än det i kranen. Så är det förstås inte, oftast. Ibland vill vi ha kolsyrat vatten, och då står att välja mellan hemburet vatten eller att själv kolsyra vatten. Hemburet är mindre naturvänligt, sägs det, eftersom detta kräver mer energi, mer transporter och mer miljöpåverkande förpackningar. Alla dessa plastflaskor är inte av godo för naturen, det säger sig självt, eller hur? Artikeln berättar om hemkolsyrat vatten, alltså inte om tillgång till vatten i sig, om rättviseaspekten eller om vatten som källa till konflikt. Utanför min sakfråga, sålunda.

Men, kolsyra, hur påverkar den människa och miljö? Detta framgår inte av artikeln, men hittas på sidan; Kolsyra.se I varma område kan det av hygieniska skäl vara bra att dricka kolsyrade drycker. Kolsyrans farliga egenskaper. Inandning: Höga halter kan orsaka kvävning. Symptomen kan omfatta förlamning / medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Koldioxid påverkar också andningsfrekvensen. Halter över cirka 15% kan ge cirkulationsrubbningar som leder till koma och död.

.................................................................................
Gefle Dagblad; Vattnet i Golan (2009). Golan, sydvästra Syrien eller nordöstra Israel. Israel
annekterade området 1967. Detta är ett viktigt vattenområde. I artikeln sägs att nederbörden i
bergskedjan Hermon i Golan har en årsnederbörd på 1500 mm2. Motsvarande siffra för Elat, Israels
hamn i Röda hvet är 35 mm2. Allt vatten i Golan tillhör israeliska staten, även regnvattnet.

Byggande av vattenreservoarer är inte tillåtet. Syrierna klarar kampen bättre än palestinierna,
berättar artikeln. Program för kultur, hälsa, utveckling och undervisning, mm, görs men
samarbeten sker mellan syrier men aldrig med israeler, säger doktor Tayseer i artikeln som härrör
från 2009.

Golan är viktig inte minst ur vattensynpunkt för Israel. (Sexdagarskriget utkämpades 5-10 juni 1967 mellan Israel och dess arabiska grannar Egypten, Jordanien och Syrien. På den arabiska sidan bidrog även Irak, Saudiarabien, Kuwait och Algeriet med trupper och vapen. Krigets utlösande faktor (casus belli) var Egyptens blockad av Israels hamn i Eilat. Stängningen av Tiransundet innebar att inget fartyg med israeliskt flagg tilläts passera. Blockaden omfattade även Israels import av olja.)

.................................................................................

Aftonbladet (2009); Stor vattenbrist för palestinierna

Artikeln handlar om en rapport från Amnesty International, om vattnet, som en direkt effekt av Israels politik. Där framgår att tillgången till vatten i de palestinska områdena Västbanken och Gaza kontrolleras till stort av Israel, att Israel kontrollerar 80 procent av vattnet och har även tillgång till Jordanfloden. Palestinierna nekas helt tillgång till floden.

– Israel ger endast palestinierna tillgång till en bråkdel av de gemensamma vattenresurserna, som till största delen finns på den ockuperade Västbanken. De olagliga bosättningarna i området har däremot i princip obegränsad tillgång till vatten. 

- På Västbanken saknar runt 200 000 palestinier tillgång till rinnande vatten. Hela byar är avskurna från de vattennätverk som finns. Istället måste familjer köpa vatten från tankbilar till ett dyrt pris och ofta med dålig kvalité. 

Enligt artikeln framkommer det i Amnestys rapport att det finns flera fall där Israeliska armen stoppar vattentransporterna eller förstör palestinska regnuppsamlarcisterner.

– Mer än 40 år av ockupation och de hårda restriktioner som Israel har infört gällande tillgången på vatten, har fått allvarliga konsekvenser för palestiniernas möjligheter till ett drägligt liv, både vad gäller tillgången på mat, deras boende, hälsa och ekonomisk utveckling, säger Donatella Rovera från Amnesty med anledning av rapporten. 

En palestinier förbrukar dagligen 70 liter vatten. Det är under WHO:s riktlinje på 100 liter vatten per person och dag. För israeler ligger förbrukningen på 300 liter per dag. Och enligt Amnesty så förbrukar de 450 000 israeliska bosättarna mer vatten än 2,3 miljoner palestinier.

.................................................................................


Amnestyrapport (2009) - om fördelning av vatten i Israel/Palestina.


.................................................................................

National Geographic (2010); Källan till konflikt (vatten)

.................................................................................

Handelskammaren Sverige Israel; (2011) medlemscirkulär om vatten

.................................................................................

Följeslagarprogrammet (2012); Vatten på olika villkor

.................................................................................

Följeslagarprogrammet (2012); Vanligt vatten

.................................................................................

Olof Palmes internationella center (2012); Med vatten som källa till förtryck i Palestina

.................................................................................

Debatt i Sveriges riksdag (2013); Behovet av vatten i Palestina - Interpellation 2013/14:163 Behovet av vatten i Palestina av Monica Green (S) till utrikesminister Carl Bildt (M). Frågan inkluderar påståendet att Israel är ansvarigt för palestiniernas tillgång till vatten. Vattnet påverkar hälsan, miljön och ekonomin, den är kopplad till allt som är levande. Ändå har många palestinier och beduiner inte tillgång till rent vatten. Det har till och med gått så långt att ockuperande israeliska bosättare tar dricksvatten från lokalbefolkningen för att bevattna sina gräsmattor. Det kan till och med vara så att Israel tar vatten från palestinierna för att få dem att flytta från sin egen mark. Vattensituationen är så ohållbar att många palestinier antingen redan har tvingats eller riskerar att tvingas bort från sin mark. Tvångsförflyttningar är olagliga enligt internationell humanitär rätt. 

Monica Green ställer i interpellationen frågan till Carl Bildt: Vad avser utrikesministern göra för att palestinierna ska få tillgång till dricksvatten? Vad avser utrikesministern att göra för att Palestina ska bli ett fritt land?

................................................................................

Dagen (2014); Vattenfrågan kan bara lösas genom samarbete

.................................................................................

Följeslagarprogrammet (2014); En fråga om land och vatten

.................................................................................

Följeslagarprogrammet (2014); Vatten och salt om att överleva

.................................................................................

Samfundet Sverige Israel (2014); Vatten som källa till förtalskampanjer mot Israel. Lisa Abramowicz, Haim Gvirtzman.

Artikeln handlar om vatten, om palestinska förhållanden sett ur israeliskt perspektiv. Artikeln är mycket intressant att läsa, särskilt som samtal och artiklar från den palestinska sidan, ser helt annorlunda ut. Palestinierna säger, i motsats till israelerna, att de inte får vatten sig tilldelat, det finns vatten i ledningarna bara korta tider och man vet inte när det kommer nästa gång. De har inte reningsanläggningar för att de inte får tillstånd. De har inte brunnar för att de inte får tillstånd. Om de borrar utan tillstånd demolerar israelerna brunnarna. De har nyligen lyckats bygga en reningsanläggning; det tog 12 år att få tillstånd och 2-3 år att bygga anläggningen.

Varför är informationen och berättelserna så helt olika från de olika parterna?


 .................................................................................

SR P1 (2014); Vattenkrig och ekofred vid Jordanfloden

.................................................................................

Världen idag (2015); Vattenbristen över i Israel

Vattenbristen över i Israel - med avsaltat havsvatten och återvunnet avloppsvatten, säger rubriken på artikeln. Det får mig att undrar om och hur det förhåller sig på det av Israel ockuperade områdena på Västbanken och Gaza.

Flera tidigare artiklar har visat att Israel är duktiga på rening av avloppsvatten och på avsaltning av havsvatten. I denna artikel framgår att en av nycklarna till lösningen på vattenproblematiken är tekniken för att rena avloppsvatten. Det renade avloppsvattnet fyller stora delar av jordbrukets bevattningsbehov, vilket gör att det vanliga dricksvattnet räcker mycket längre. Den amerikanska delstaten Kalifornia har börjat introducera droppbevattning, en uppfinning som används i Israel och innebär en stor besparing av vatten.

Processen med rening av havsvatten är mycket effektiv, berättar artikeln, vilket också skapar goda förutsättningar för Israel.

Betyder det här att problemet med sötvattenbrist i Israel och Mellanöstern nu är löst? – Ja, i Israel är problemet löst, men inte i övriga Mellanöstern. 

.................................................................................

Israel idag - Israels ambassad i Sverige (2015); Israel och Jordanien skriver under historiskt avtal
för att rädda Döda havet.

Det viktigaste avtalet sedan fredsavtalet 1994 skall leda till byggandet av en ”Röd-Död” pipeline och förse båda länderna med vatten. Israel och Jordanien har undertecknat ett avtal om vattensamarbete. Projektet, som kallas ”Röd-Död”-projektet, skall förse både israelerna och jordanierna med vatten samt rädda det sinande Döda havet.

Projektet skall sammanlänka Röda havet med det Döda havet genom en 200 kilometer lång pipeline som varje år skall pumpa 100 miljoner liter vatten norrut. En avsaltningsanläggning kommer också att byggas nära Aqaba som skall förse både Israel och Jordanien med färskvatten. Det saltrika vatten som blir en biprodukt skall sedan pumpas vidare till Döda havet.

Avtalet är viktigt för båda länderna, inte bara på grund av miljöpåverkan och vattenbrist utan även på grund av att Döda havet ger välbehövliga turist- och industriintäkter. Döda havet har sedan 1970-talet minskat kontinuerligt och idag befinner sig ytan 22 meter lägre än 1970. Anledningen till detta är huvudsakligen att en stor mängd vatten från Jordanfloden leds om till bland annat jordbruk. Israel har även gått med på att överföra vatten från norra Israel till Jordaniens huvudstad Amman.

Om allt går som det ska kommer byggandet av avsaltningsanläggningen påbörjas om 18 månader och pipelinen om tre år.


.................................................................................

Shalom över Israel (2015); vattenbristen över i Israel

.................................................................................

Stoppa bojkott (2012); Israel uppfyller vattenavtalet med palestinierna

.................................................................................

Palestinagruppern i Sverige (2015); Israel stjäls Palestiniernas naturresurser

.................................................................................

EAPPI (2016); Who controls the water in the Jordan valley

.................................................................................

* Tidningen Etc Nr 4/2016 30 - januari 2016. Etc har i detta nr av tidningen några artiklar med fokus Palestina. En av dem fokuserar på frågan om vatten.

Artikeln berättar om vattnet, eller visar mest bilder över avsaknaden av vatten i det torra landskapet. Annie Hellqvist, med bilder från Weeffects samarbetsorganisation Ewash. Bilderna i reportaget, som inte kan publiceras här av upphovsrättsliga skäl, visar tre familjers liv och kamp för vatten i area C, där alltså Israel har full kontroll över säkerhet och planering och över vattnet.

Palestinier får inte borra en egen brunn, trots rik tillgång på vatten i marken. De får istället köpa vattnet som Israel tar upp ur den mark de lever på. De lägger en stor del av sina inkomster på att köpa vatten. Bilderna visar ett strävt landskap, där sand och sten är mer vanligt än grönskan. Det krävs uppenbart ett stort tålamod och stark mental styrka för att klara att fortsätta leva och bruka sina marker här. Vattenbristen är uppenbar.

.................................................................................

Palestinian Hydrology Group is the largest Palestinian NGO working to improve access to water
and sanitation services, and to monitor pollution and climate change in the occupied Palestinian
territory.

.................................................................................

Vattenportalen; konkurrens och konflikter om vatten.

.................................................................................

Globalis; Rent vatten i Israel andel av en befolkning som har tillgång till en vattenkälla av bra
kvalitet.

.................................................................................

Globalis; Rent vatten i Palestina andel av en befolkning som har tillgång till en vattenkälla av bra
kvalitet.

.................................................................................

Thirsting for justice (Ewash); Palestinian rights to water and sanitation

.................................................................................

Samfundet Sverige Israel; Vatten som källa till förtalskampanjer

.................................................................................

National Geographic; Delat vatten

.................................................................................

Det här inlägget uppdateras allteftersom jag hinner läsa mer om vatten för regionen Israel & Palestina. 

Mer om vatten i denna blogg.

A..Inga kommentarer: