söndag 27 mars 2016

ICAHD - den israeliska kommittén mot husrivningar

ICAHD - The Israeli Committé Against House Demolitions - är en icke-våldslig aktionsgrupp som ursprungligen inrättades för att motsätta sig Israels rivning av palestinska hus på ockuperad mark. Allteftersom organisationens aktivister fick kännedom om de övergrepp som skedde i landet, utökades gruppens motstånd även till andra områden, som t ex frågor som rör markexpropriation, bosättningar, by-pass vägbyggen, politik som rör stängning och separation av vägar och områden, uppdragning av frukt- och olivträd, med mera. Den hårda ansträngningen från palestinskt håll för att skaka av sig ockupationen efter den andra intifadan har höjt prioriteringen i föreningens arbete.

ICAHD består av israeliska freds- och människorättsaktivister. Allt arbete i de ockuperade områdena är nära samordnat med lokala palestinska organisationer. 

ICAHD arbetar huvudsakligen med; 
- motstånd och protestaktioner på de ockuperade palestinska områdena
- ansträngningar för att uppmärksamma verkligheten i ockupationen till det israeliska samhället
- mobilisera det internationella samfundet för en rättvis fred. 

Verksamheten innebär t ex att de; 

- agerar med aktivt motstånd vid rivning av palestinska bostäder. Detta innebär att ICAHDs medlemmar fysiskt blockerar bulldozers som är utsända för att riva bostäder. När hus är rivna mobiliserar organisationen israeler och palestinier för att återuppbygga demolerade hus. Detta skapar medvetenhet i arbetet med att synliggöra ockupationen och har skapat ett fredsarbete på gräsrotsnivå. 

- sprida information och nätverk. Organisationen kännedom - faktiska kunskap - om verkligheten i byar, mm, ger dem en särskild kunskap som ger trovärdighet när de sprider sin information. De bygger också upp stor kunskap genom täta kontakter med diplomater, fakta-sökande uppdrag och organisationer, kontakter med allmänheten och media. De samarbetar nära med andra freds- och människorättsorganisationer i Israel, i Palestina och internationella organisationer t ex med kampanjer för att avsluta ockupationen och säkra en rättvis fred för alla. 

- bidrar med muntliga och skriftliga rapporter till FN.  ICAHD samarbetar även med andra människorättsorganisationer för att uppmärksamma de rättsliga utmaningar som israeliska åtgärder och politik i det ockuperade Palestina territoriet medför.

Målet är en rättvis och hållbar fred. ICAHD tror att den enda möjligheten för en verklig fred är en sådan som gör det möjligt för palestinierna att uppleva medborgarskap i en stat och fullständiga medborgerliga rättigheter. En rättvis fred syftar också till att ge alla människor i regionen säkerhet, värdighet, frihet och ekonomiska möjligheter.

ICAHD håller också guidade turer för att visa hur t ex bosättningsprojekt påverkar situationen för israeler och palestinier och för att de anser att förstahandsinformation är viktig för att lära om alla olika frågeställningar i den pågående konflikten.

 A..

(Källa; ICAHD.s hemsida)Hur stor är verksamheten? Bygger den på anställd personal eller bara/huvudsakligen på aktivister och ideella krafter? Varför sker husdemoleringarna? Om det sker för att familjen inte har fått tillstånd att bygga - varför får familjerna, om det går att säga något generellt, inte tillstånd att bygga? Hur ser besluten och överklagandeprocesserna ut för de som drabbas? Vilka alternativ har familjerna när de inte får bygga - och vilka alternativ har familjerna när deras hus eller delar av deras hus har rivits? Medför händelser särskilda kostnader för familjerna? 

Länkar; 
ICAHD
OCHA - rapport (FN) - 14 mars 2016

Inga kommentarer: