torsdag 25 februari 2016

Våld

Direkt våld; en eller flera urskiljbara aktörer som genom ord eller handling skadar en eller flera individer.
- fysiskt våld; t ex misshandel, krig
- psykiskt våld; t ex mobbning, förnedring

Exempel på kränkningar mellan människor är när vi talar illa om varandra bakom ryggen på varandra (ryktesspridning eller skitsnack), när någon fryser ut någon annan ur gemenskapen, är nedlåtande, osynliggöra, mm. Detta är skadligt för såväl de enskilda människorna (båda parter) som för de grupper individerna ingår i (som inte påtalar och löser oegentligheterna). Huvudansvaret ligger på den som står utanför konflikten; det är viktigt att stanna utanför konflikten, men att gå emellan och uppmärksamma problemet.

Mobbning uppkommer ofta i grupp, där vi ser en skillnad mellan individmoral och gruppmoral. Människor i grupp handlar ofta annorlunda än människor som enskilda individer. Det är som om ansvaret flyttas bort ifrån den enskilda individen. Det största ansvaret för att uppmärksamma mobbningen ligger på de som är passiva i gruppen - genom passiviteten görs mobbningen möjlig. Det kan alltså stoppa den genom att undvika passiviteten. Det är viktigt att se att grupper inte är förutbestämda för att mobba. Vi har en möjlighet att ingripa. Vi bör ingripa, även om det är påfrestande att gå emot starka krafter i en grupp.

Indirekt våld
- strukturellt våld; t ex orättvisor som ger upphov till fattigdom eller orättfärdiga lagar, orättvisa handelsrelationer mellan länder, allmän diskriminering av kvinnor eller minoriteter. Fattigdom dödar flest människor på jorden, där t ex svält och frånvaro av sjukvård ingår som besvärande delar.
- kulturellt våld; våld legitimeras olika i olika kulturer, i olika länder. Kulturella frågor legitimerar det strukturella våldet, t ex språkbruk, grova ord, mm, eller att vi kräver låga kaffepriser vilket skapar fattigdom hos arbetarna på plantagen.

Orättvisor, fattigdom, våld i hemmet, brister i hälso- och sjukvård, brister i mödravård, frånvaro av skolgång, krav på sexuella tjänster för skolflickor är exempel på våld som ibland finns inbyggt i samhällssystemet och som skadar samhället. Det skadar individerna och samhället, hindrar goda liv och samhällsutveckling.

Sexism är diskriminering p g a kön. Feminism innebär att kämpa mot sexism. I detta förtryck syns ofta härskarteknikerna, som bl a innebär; osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Härskartekniker skapar manipulation, utanförskap och missgynnar människor. De skadar relationerna i grupper och mellan människor.

Allt våld är oacceptabelt. Vi behöver se över våldet och vår acceptans av våld i samhället.

Ickevåld är en mer sympatisk väg att gå.

Fred är mer än 
frånvaro av krig.
Ickevåld är mer än
frånvaro av våld.
Kärlek är mer än
frånvaro av hat.
(Från materialet Fred i våra händer, sid 16)

A..Källa;
Ickevåld & konflikthantering - utbildningsmaterial från Fred i våra händer (2008)

Inga kommentarer: