onsdag 17 februari 2016

Små ungar på drift i världen

God mans uppdrag

Ett barn som benämns som ensamkommande flyktingbarn är en person under 18 år som kommer hit utan vårdnadshavare eller ställföreträdare för en sådan. Många barn blir hitskickade för att undvika krig, militärtjänst, mm. Gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en väldigt utsatt situation. Den gode mannen spelar ofta en avgörande roll för barnet. De innehar sålunda ett viktigt uppdrag.

Den gode mannen ansvarar t ex för kontakter med Migrationsverket, Överförmyndare, hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, boende, skola, offentligt biträde och i kontakt med frivilligorganisationer.

Uppdraget som god man innebär - att alltid ha barnets bästa för ögonen

1) uppdrag som förmyndare

- förvalta barnets pengar
- företräda barnet vid köp
- ansöka om ekonomiskt bidrag, t ex dagersättning och eventuellt särskilt bidrag från Migrationsverket. Efter besked om uppehållstillstånd kan försörjningsstöd sökas hos socialtjänsten.
- teckna hyreskontrakt

2) uppdrag som vårdnadshavare  (med barnets bästa för ögonen)

- ansöka om uppehållstillstånd; detta görs tillsammans med barnet hos Migrationsverkets ansökningsenhet
- företräda barnet hos myndigheter; var med vid samtal hos Migrationsverket, var med hos Polisen om barnet blir utsatt för brott eller begår brott.
- medverka i socialtjänstens utredning och uppföljning (med fokus barnets bästa)
- besluta om barnets boende (i samråd med barnet och med barnets bästa för ögonen)
- besluta om barnets skolgång
- medverka till kontakt med närstående
- företräda barnet inom sjuk- och hälsovården samt tandvården

A..

Inga kommentarer: