söndag 1 september 2013

Kurs; Styrelsearbete i ideella organisationer

Ideell verksamhet.
Vad är en ideell förening? Vem kan starta en sådan? Vad krävs?

Formalia.
Vi talar t ex om stadgar, föreningens bildande, registrering, firmatecknare och kring medlemmars anslutning, urstigning och uteslutning. Vi talar om vem som kan beslut om vad och hur det kan påverka övriga personer i en styrelse eller i en förening. Har en delegationsordning arbetats fram?

Förarbete skapar förutsättningar för rätt beslut.
Förberedelser inför möten är a och o. Utan dessa blir mötet inte rättvist och konstruktivt, eftersom man riskerar att någon inte hinner reagera eller möjlighet inte ges till att diskutera frågor tillräckligt. Kanske finns det fler frågeställningar än de som nämns på ett möte. Vi talar om möjligheter & krav kring frågan att kunna begrunda diskussions- och beslutsfrågor innan ett möte. Vem förbereder mötet och hur görs detta? Har alla möjlighet att foga ärenden till agendan eller är det bara någon enskild person som kan göra detta?

Styrelsens sammansättning.
Ordförande, sekreterare och kassör. Arbetsutskott. Vilka kompetenser är nödvändiga för en bra balans i styrelsen? Har föreningen anställda? Vem i styrelsen har personalfrågorna på sitt bord, där arbetsrätt, arbetsmiljö, lönesamtal, personaluppföljning, mm, ingår som delar i ansvaret. Varje individs kompetens är viktig i en styrelse - det är viktigt att den kommer till sin rätt, får möjlighet att blomstra och att alla ser/visar vad de kan bidra med.

Ett väl fungerande styrelsearbete.
Kallelser, dagordning, handlingar, styrelsemöten, protokoll. Anteckningar. Sker arbetet i en demokratisk ordning? Kan alla använda internet för att få del av handlingarna? Tar alla sin del av ansvaret för föreningens väl? Hur utbildas föreningens styrelse - i ansvarsfrågor, i ekonomi/skatt, i frågor kring föreningens värdegrund, mm?

Risker & kriser.
Etik & moral i styrelsearbetet - ledamotens integritet & hur ser det personaliga ansvarstagandet ut. Finns ett öppet samtalsklimat? Finns rätt frågor på agendan? Kan kassören använda pengar utan att det uppmärksammas av någon som slår larm? Betalas det ut pengar till enskilda ledamöter som resterande del av styrelsen inte känner till?

Verksamhetens framtidsfrågor.
Arbetar styrelsen med detaljer eller övergripande strategifrågor? Hur långsiktiga är diskussionerna? Vad skall vi göra nu och vad skall vi göra om tre år? Eller om fem år?

Bokföring & ekonomisk redovisning.
Ekonomi, budget, rapportering och långsiktighet i de finansiella frågorna. Är detta ett gemensamt ansvar eller det bara kassörens/ekonomens?

Rapportering & revision.
Vem granskar styrelsen och hur återrapporteras detta till styrelsen, medlemmarna och årsmötet? Vad granskar revisorn och hur väljs revisorn i föreningen?

Moms & skatt.
Skattedeklaration & inkomstdeklaration.

Ansvar, personalfrågor & juridik.
Styrelsens roll och ansvar. Arbetsordning för styrelsen och personalen. Ansvar & befogenheter för olika poster i styrelsen - vem får göra vad och hur skall detta återrapporteras.

Kontrollfunktioner i verksamheten.
Balansen mellan beslutsorganen. Återkoppling. Varningssignaler.

Årsstämman.
Hur går den till? Vilka handlingar behövs? Vem gör vad? Varför måste vi ha en årsstämma?

Utvärdering av styrelsen och verksamhetens ledning.
Återkommande utvärdering erfordras för en god verksamhet - av styrelsen, av valberedningen, av personalen och/eller av medlemmarnas intentioner. Gör föreningen det som är tänkt och på ett demokratiskt sätt? Kommer alla till tals? Nyttjar man ledamöternas kompetens på ett bra sätt?

Valberedning - det viktigaste av allt.
Utan en väl fungerande valberedning är det svårt att ha en väl fungerande styrelse. Detta är en mycket viktig funktion, som skall vara självständig och inte får gå i en styrelses ledband. Det är inte styrelsen som tillsätter valberedningen och det är inte styrelsen som inför årsmötet föreslår ledamöter till styrelsen. Detta är en krävande och mycket viktig funktion i en förening.

Utbildningen täcker en dag (8 tim) och lägger grunden för ett gott styrelseår. Utbildningen erbjuds t ex till hela styrelser i ideella organisationer (styrelseutbildningsdag) eller till grupper av enskilda personer som deltar i olika styrelser (ideella organisationer).

Kursen genomförs av Företagshuset - Anette Grinde


Länkar & såntBL-info. Adlibris. BL-info. Isbn 978-91-523-1990-1 (2013). Förlag Sanoma Utbildning. Adlibris. Föreningskurs.

Inga kommentarer: