söndag 22 september 2013

Föreningskurs; hur tänker vi kring avtalen?

Föreningskurs - i avsnittet där vi samtalar om hur vi tänker kring avtal, avsiktsförklaringar och samarbeten.

Vilka parter ingår i avtalet?
- rätt firmanamn, organisationsnummer, mm

Vad omfattar avtalet - övergripande?
- tex en föreläsning, genomförande av ett seminarium, en resa, etc
- beskriv i ett övergripande kortfattat format (vad, var, när och hur)

Vad omfattar avtalet - i detalj.
- Ansvarsområden för respektive part.
- Vem gör vad, var, när och hur?

Vilken tidsperiod gäller för uppdraget?

Vem bär den yttersta risken för genomförandet - vem är projektägare & övergripande ansvarig?
- genom vem går kostnaderna?
- vem bär ansvaret för vilka kostnader?
- vilka kostnader får vi betalt för när evenemanget inte kan genomföras?

Köparen ersätter säljaren för utförd tjänst,
- belopp inkluderande vad?
- genomförd när?
- betalning när?
(Den som bär ansvaret skall inte låta den andre parten ligga ute med pengar längre än nödvändigt - gör rimliga överväganden. Vi vill ha betalt i direkt anslutning till genomfört uppdrag.)

Vad händer om någon av parterna eller dennes närstående blir sjuk/skadad i anslutning till planering eller genomförande? Har organisationerna bara en person som kan genomföra uppdraget eller finns alternativ om någon av de tänkta personerna inte kan genomföra projektet? Vem betalar vad i denna situation?

Vad händer om säkerhetsläget i genomförandelandet ändras så att evenemanget inte kan genomföras? Finns det annan problematik som teoretiskt kan leda till att uppdraget inte kan genomföras? Vem betalar vad i denna situation?

Vilka kostnader behöver vi ha täckta när vi är uppdragstagare?
- arvode för förberedelser, genomförande och uppföljning beräknas utifrån faktumet att vi bär expertkunskap inom vårt ämnesområde
- försäkring
- resor, boende, traktamente
- material
- etc.

När vi är uppdragstagare lämnar vi gärna en offert i en klumpsumma, där vi informerar om vilka typer av kostnader som ingår. Enskilda kostnadsdetaljer ingår normalt inte i offerten. Det är viktigt att klargöra vilka kostnader som ingår i offerten och vilka som tillkommer när/om tingens förutsättningar ändras. Det är viktigt att det framgår vem som bär risken för ändringar i kostnadsmassan.

När vi är uppdragsgivare vill vi däremot gärna se vilka kostnader som ingår, för att bedöma relevansen i kostnadsposterna. Om vi inte kan få detta, behöver vi ändå bedöma storleken på respektive post för att kunna bedöma helheten.

Hur skall en tvist lösas? Skall vi gå till domstol, skiljemannainstitut eller kan vi lösa tvisten på annat sätt?

Avtal undertecknas av firmatecknare (datum, ort, namn, titel) eller enligt fullmakt (t ex ställföreträdarfullmakt). Beroende av avtalet omfattning (värde & uppdrag) skall styrelsen i föreningen vara väl informerad om avtalet och dess innehåll.

Utgångspunkten vid våra avtalsdiskussioner (och slutligt avtal) skall vara att båda parter skall vara nöjda med uppgörelsen, att båda parter upplever sig trygga med att trassel inte infinner sig under resans gång (dvs uppdragets planering, genomförande, uppföljning och betalning) och att arbetet sker i samförstånd.

Om vi inte kan enas kring ett avtal som är tryggt för alla inblandade parter ökar risken bör oenighet under uppdragets gång. Avsikten med våra uppdrag är att vi genomför dem tillsammans, där vi känner oss nöjda - lika nöjda som den andra parten. Vi skall, efter utfört uppdrag, känna att vi har gjort ett bra projekt tillsammans och att vi gärna samarbetar igen.

A..


Mer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -  -  -  -   - demokrati - tvist - ordförande - styrelsemöte - styrelsekurs - avsiktsförklaringstyrelseledamot -  ...

Inga kommentarer: