måndag 15 april 2019

Styrelseberättelse för St Eriks Gille - verksamhetsåret 1967Jag tänker att det är vackert, med dessa gamla protokoll, revisions- och styrelseberättelser. De är förda för hand eller per skrivmaskin på (nu) gulnande papper. Föreningen har sparat dessa handlingar i ett strukturerat och fint skick. Jag har, tillfälligtvis, fått låna handlingarna och känner ett stort ansvar att inte låta något förkomma eller på annat sätt slarvas med. Jag kopierar, skannar dokumentet ett och ett, och lägger omedelbart tillbaka originalet i den ordning det nått mig. Jag gläds över den ordning som råder i arkiven. Det är viktigt för framtiden att handlingar och fotografier sparas och ur något perspektiv görs tillgängliga för forskning, tänker jag.

Protokoll fört vid St Eriks gilles årsmöte den 18 maj 1968 berättar att ordförande förklarade mötet öppnat och att det till justeringsmän valdes Gunnar Johansson och Sigfrid Andersson. Därefter lästes styrelseberättelsen upp och godkändes av årsmötet. Detsamma hände med revisionsberättelsen - den lästes, godkändes och därefter beviljades ansvarsfrihet (även om det här inte anges vad eller vem som beviljades ansvarsfrihet). Hela styrelsen omvaldes (ingen nämnd) i mötet. Årsmötet bestämde att föreningen skulle öppna ett plusgirokonto och att kassören Edvin Jansson skulle teckna detta konto.

St Eriksgillets i Roslagsbro styrelseberättelse för verksamhetsåret 1967 - 1/5 1968.

Styrelseberättelsen berättar om 1967 års verksamhet och vid årsmötet den 18/5 1967 höll kyrkoherde Grandin ett föredrag om Roslagens genom tiderna. Gillets medlemmar deltog i den av kulturnämnden arrangerade sammankomsten där fil. kand. Astrid Ljungberg och Olle Ankarberg redogjorde för sommaren 1967 års inventering av äldre bebyggelse i Roslagsbro. Styrelseberättelsen ger uttryck för att man tror att denna inventering har bidragit till att antalet medlemmar i föreningen har stigit från 31 till 45 personer under året.

Styrelsen har - under 1967 - bestått av; ordförande Gunnar Ullén, vice ordförande Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och kyrkoherde K-A Grandin. Som revisorer har Sigfrid Andersson och Tore Andersson verkat och som revisorssuppleanter har Märta Andersson och Einar Sjölund funnits med.

Styrelseberättelsen är undertecknad - i Roslagsbro den 18 maj 1968 - av Gunnar Ullén och Erik Sjöberg.

Revisionsberättelse 1967 - har undertecknats av Sigfrid Andersson och Tore Andersson i Drottningdal den 11/5 1968 - och de har inget att anmärka mot det som varit och skett under året.

Av berättelsen framgår - för 1967;

Inkomster         
Kassabehållning från 1966   573,98
Kyrkoherde Grandins gåva   500 kr
Årsavgifter                            215 kr
Bankränta                               30,13
Summa                               1319,11

Utgifter
Annonser                              108,40
Hyra för kassafack 2 år           52 kr
Porton                                        9 kr
Kassabehållning till 1968   1149,71   
Summa                                1319,11

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret - vilket förstås också beviljas av årsmötet.

Den som spar hen har, kan man säga om denna förening. De lägger pengar bara på det nödvändigaste och intet mer. För medlemsrekrytering krävs det personliga möten och engagerande aktiviteter. Det är mötet med människorna som gör skillnaden - och det syns inte i en sådan kassaredovisning som föreningen här har lämnat till årsmötet. Det är sådant man får fundera över ändå. Vad som gjorts, fast det inte riktigt syns. Det finns här inga kostnader för t ex telefon, kontorsmaterial, resor, lokaler eller annat som kan tänkas höra en förening till. Det finns heller ingen kostnad för löner, arvoden eller andra kostnader som hör till någon form av arbetskraft. Ja, det är en ideell förening, där människor lägger sin egen tid och står för sina egna kostnader - även om de kanske också ibland står för någon liten föreningskostnad. För att det är sådant man gör när man är aktiv i föreningslivet. Annars vore förstås inte föreningarna möjliga att driva.

Under det här året - 1967 - har kyrkoherde K-A Grandin skänkt 500 kr till föreningen. Ställt i relation till föreningens medlemsavgift, dess sammanlagda kostnadsmassa och tidens penningvärde kan detta betraktas som en mycket generös gåva. Det är tydligt att han, som alltsedan bildandet har deltagit i föreningen och dess verksamhet, mycket starkt månar om föreningen och dess väl.

Anette GrindeAndra länkar;

Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!


Inga kommentarer: