onsdag 10 april 2019

Styrelseberättelse för St Eriks Gilles verksamhet året 1962 (18/5 1963)


Styrelseberättelse för verksamhetsåret 1962 (18/5 1963)

Under verksamhetsåret har hållits två sammanträden. På årsmötet den 18 maj (1962) hölls föredrag av f. folkskolläraren Manfred Olsson, Rådmansö och vid höstsammanträdet talade den nye landsantikvarien Nordström, Stockholm.

Bägge sammankomsterna voro väl besökta och avslutades med aftonbön i kyrkan. Härvid medverkade även kyrkokören.

Styrelsen har under året haft fem medlemmar; ordförande Gunnar Ullén, vice ordförande Eliard Janssson, sekreterare Gösta Lodenius, kassör Edvin Jansson samt kyrkoherde K-A Grandin. 

Medlemsantalet har varit 32 st.

Som revisor ha fungerat Sigrid Andersson, Tore Andersson, Märta Andersson, Einar Sjölund.

Berättelsen är undertecknad av Gunnar Ullén den 18 maj 1963.


------


Protokoll är fört vid St Eriks Gilles årsmöte i sockenstugan i Roslagsbro den 18 maj 1963. (Se här intill)

Protokollet är ett ordinarie protokoll med de vanligaste paragraferna utan några utvikningar.

Styrelseberättelsen och revisionsberättelsen föredrogs. (Ekonomirapportering ser inte ut att ha skett. Inga ord om ekonomi finns i protokollet eller verksamhets-/styrelse-berättelsen).

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1962. Till ordförande valdes Gunnar Ullén och till övriga ledamöter Eliard Jansson, Erik Sjöberg, Edvin Jansson och K-A Grandin.

Till revisorer valdes Sigfrid Andersson och Tore Andersson. Som revisorssuppleanter valdes Märta Andersson och Einar Sjölund.

Årsavgiften för verksamhetsåret 1963 fastställdes till fem (5) kronor.

Under årsmötet höll fil. dr Folke Hedblom en föreläsning om inspelningar av svenska landskapsdialekter i USA. "Man hade där funnit många goda dialektord som icke längre finnes på sina ursprungsorter."

Årsmötet avslutades, sin vana trogen, med aftonbön i kyrkan (vilket vi kan anta är Roslagsbro kyrka, eftersom mötet hölls i sockenstugan i Roslagsbro).

Protokollet är undertecknat (18 maj 1963) av Erik Sjöberg och justerat av Gunnar Ullén.

Årsmötet hölls den 18 maj, vilket föreningen haft som årsmötesdag alltsedan dess bildande.

------

Av 1961 och 1962 års styrelseberättelser och protokoll ser föreningen ut att redan från början ha föredrag som en viktig punkt på agendan. Under dessa år har rapporterats ett höstmöte och ett vårmöte, där båda har innehållit ett föredrag och samtal om det som varit.

Hur många personer var med på årsmötet, tro? Hur många personer var med på höstföredraget? Hur tänker man sig - här tidigt 1960-tal - framtiden i föreningen? Hur stark är föreningens koppling till församlingen? Går de hand i hand här? Har det ändrats genom årens lopp eller har den samma starka koppling nu? Ja, kanske visar sig historia och framtidsriktning allteftersom åren går och fler berättelser och protokoll kan begrundas.

Jag tackar föreningen för lån av dessa vackra gamla handlingar.

Anette Grinde
djupdykande i föreningens gamla protokoll 😊Fler/andra styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille!


Inga kommentarer: