lördag 13 april 2019

Styrelseberättelse för St Eriks Gilles verksamhet året 1965

I årsmötesprotokollet daterat den 11 juni 1966 noteras att styrelseberättelsen godkändes, att revisionsberättelsen föredrogs, att kassören beviljats ansvarsfrihet, att Gunnar Johansson och Sigfrid Andersson valts till att justera dagens protokoll och att följande personer valts till styrelsen; ordförande Gunnar Ullén, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson, samt K-A Grandin och Eliard Jansson som övriga ledamöter. Till revisorer valdes Märta Andersson och Einar Sjölund.

Det finns ingen text om att styrelsen har beviljats ansvarsfrihet för detta år. Jag tänker att det är en fråga om misstag i skrivningen eller kanske att man inte förstår vem, vad och varför i föreningslivets dokument. Det finns inget i texterna som tyder på missnöje - uppgiften om styrelsens ansvarsfrihet saknas bara, helt enkelt.

I just dessa dokument finns inte någon ekonomiuppgift, ingen revisionsberättelse och inget årsmöte den 18 maj. Hur går det för dem, kan man undra. Protokollet är undertecknat av Erik Sjöberg (men inte justerat av de valda justeringspersonerna eller ordförande för mötet).

Styrelseberättelse för St Eriksgillets i Roslagsbro - kan tänkas vara skriven den 1/5 1966 men undertecknad 18 maj 1966 (och troligen föredragen den 11 juni 1966 då årsmötesprotokollet är upprättat). När hölls egentligen årsmötet detta år?

I styrelseberättelsen antecknas att föregående årsmöte hölls den 18 maj 1965 och att antikvarien Wolter Ehn då höll ett föredrag om Byordningar och byliv i Bro och Vätö skeppslag. Här framgår också att det genomfördes en botanisk exkursion i trakten väster om Brosjön vid Brotorpet, Norrsund och Stentorp (9 juni 1965) och hölls en föreläsning av landsarkivarien Birger Lundberg om Bro och Vätö vid medeltidens slut, territoriell indelning och skatt (27 oktober 1965).

Antalet medlemmar var 31 personer och styrelsen har - 1965 - bestått av ordförande Gunnar Ullén, vice ordförande Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och kyrkoherde K-A Grandin. Revisorer har varit Sigfrid Andersson och Tore Andersson. Som revisorssuppleanter har Märta Andersson och Einar Sjölund varit noterade.

Styrelseberättelsen är undertecknad av Gunnar Ullén och Erik Sjöberg.

Även om man kan ha sina åsikter om de gamla handlingarna och frånvaro av tänkta skrivningar i protokoll - med mera - så har ju herrarna gjort det bästa de kan, vilket förstås är alldeles gott nog. De gör något för bygden, vilket är viktigt och fantastiskt. Vi skulle missa så mycket om det inte fanns folk som engagerade sig i den här typen av verksamhet. Det här året har föreningen antecknat att de har haft tre föreläsningar, vilket är mer än de haft under tidigare år. Det är lite väl sparsamt med information i årsmötesprotokollet, men fler aktiviteter i berättelsen om 1965 års verksamhet än vad som berättats om för tidigare år.

Det är en himla bra grej med hembygdsföreningar och folk som engagerar sig i denna typ av verksamheter. Det gör mig glad. Heja, heja, säger jag igen och igen.

Anette Grinde
djupdykande i föreningens gamla protokoll & andra handlingar. 😊Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!
  • Ord om 1999-2011 (tidigare inlägg som också innehåller några äldre bilder och ord om tidigare år).

Inga kommentarer: