lördag 18 maj 2019

Väg över vacker RoslagsledVägen till arbetet i bokhandeln i Norrtälje går ibland via Roslagsleden i Roslagsbro - mellan Väsby och Norrtälje. Jag färdas då per cykel eller per fot.

Roslagsleden - och alla andra leder runt om i vårt vackra land - ger många möjligheter till rekreation i vacker miljö, där byar, skogsvägar, stigar, öppna ängar, brukade åkrar, skogar av skiftande karaktär och sjöar syns i vandringen. Djuren - som t ex rådjur, räv, kor, hästar, får, hjortar och ett stort antal fåglar - kan höras och betraktas längs vägen.

Just denna bild är fotograferad mellan Roslagsbro kyrka & Hof, där Roslagsleden går på stig och enkel traktorväg. Just den här platsen, den här sträckan, tilltalar mitt hjärta - just där syns landskapet, växtligheten, höstlöven och vårens ankomst så tydligt så att hjärtat tar ett extra skutt.

A..

torsdag 16 maj 2019

1960-tal i St Eriks Gille


1960-tal i St Eriks Gille - Roslagsbros hembygdsförening - präglas av en grupp människor, med lokal förankring, som vill sprida och bevara historia och kultur i bygden.

Föreningen har Erik den helige som sitt skyddshelgon, med den 18 maj som återkommande samlingstid. Erik Jedvardsson - St Eriks - Erik den heliges - dödsdag (18 maj 1160) är t ex datum för föreningens årsmöten.

Det har varit ungefär samma personer i styrelsen under hela 60-talet. Gunnar Ullén har hållit i ordförandeklubban. Vice ordförande har varit Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och ledamot kyrkoherde K-A Grandin. De har haft, vad som kan utläsas av kassaräkningar, protokoll och årsberättelser, en ganska sparsam verksamhet men ändå hållit den vid liv och drivit den framåt.

Man kan tänka sig att föreningen genom årens lopp haft ett nära samarbete med kyrkan med anledning av kyrkans män i styrelsen, tillgången till Sockenstugan i Roslagsbro och deras återkommande avslutningar av t ex föreningens årsmöten i kyrkan.

De föredrag som föreningen har arrangerat har haft historisk och kulturell riktning, med stark koppling till bygden. Huruvida föredragen är dokumenterade är inte känt, men förutsättningarna till ny kunskap har funnits åtminstone för de 30-40 medlemmar som har funnits i föreningens medlemsregister under årens lopp. Kanske har medlemmarna också tagit med sig en vän eller två, vilket möjliggjort deltagande för fler. Det är ju så vi sprider ordet och rekryterar fler till den verksamhet vi gillar. Föredragshållarna som har engagerats förefaller ha varit kvalificerade, med god kunskap och starkt intresse inom de ämnen de har talat om.

Under det sista året av 1960-talet har noterats 40 personer i medlemstal. Ordförande Gunnar Ullén tackade för sig, styrelsen utökades från fem till sju personer och nya personer tillträdde samtidigt som kyrkoherde K-A Grandin valdes som ny ordförande. Det gav nya förutsättningar för föreningen. Hur, återstår att se allteftersom granskningen fortsätter av de protokoll och handlingar som jag har fått låna av föreningen.

Ekonomin har hanterats och noga antecknats av Edvin Jansson, som har fört kassaräkningen i en kassabok under alla de år som hittills har begrundats. Sigfrid Andersson och Tore Andersson har granskat de förda räkenskaperna i sina roller som revisorer. Beloppet som förts vidare till nästkommande år har sakta stigit och uppgår nu, vid utgången av 1960-talets sista år till 1315:81. Intäkterna har, under detta årtionde, bestått av medlemsavgifter, någon ränta från banken och ett engångsbelopp (500 kr) från K-A Grandin, som uppenbart är en positiv och intresserad kraft i föreningen. Han är också en kyrkans man, vilket förstärker bilden av föreningens koppling till kyrkan. Jag tolkar föreningen som fristående, men ändå i något mått med förankring i Roslagsbro församling.

Den här föreningen är aktiv även idag och har nu en hembygdsgård i Övra Söderby, den bygden kallar Labacken. Den tillföll föreningen som gåva i ett arvskifte i början av 1980-talet och föreningens medlemmar har därefter haft en stor del av sin verksamhet bedriven på den gården. De föredrag som föreningen arrangerar genomförs dock fortfarande oftast i Sockenstugan i Roslagsbro. De har en särskild överenskommelse med församlingen om att kunna hålla en del av sin verksamhet där. Det har säkerligen sin grund i den ursprungliga kopplingen till kyrkan i trakten.

Innan vi når så långt som till gården Labacken och 1980-talet, ska förstås 1970-talets handlingar granskas och reflekteras över. Det är en fröjd att se att handlingar för föreningen och dess göranden är sparade i god ordning.

Har du mer information om föreningen, medverkande personer och förutsättningar i olika tider, så låt mig gärna veta vad du har eller vet. Har du fotografier från 1960-talets verksamhet och medverkande personer så blir jag förstås särskilt glad.

 Anette GrindeMaj 2019

April 2019


(Artikeln sänd till Ledungen 20190516 - för eventuell publicering)

Kassaräkning 1968 - 1969 (St Eriks Gille)
1968.

Kassabehållning från 1967                        1149:71
Medlemsavgifter 1968 enligt längd             205 kr
Ränta bank                                                     51:22   
Summa kronor                                           1405:93

Dr Rune Norberg, talare                                50 kr
Fyrverkerier                                                   40 kr
Norrtelje Tidning, annons                              21 kr
Porton 22 st á 1.45                                           9:90
Kassabehållning till 1969                          1245:03
Summa kronor                                           1405:93

Ja, undertecknat av Edvin Jansson och granskat av Sigfrid Andersson och Tore Andersson.

1969.

Med den ingående kassabehållningen från 1968 (1245 kr), medlemsavgifterna för 1969 (200 kr) och ränta från banken (64:63) uppgick plussidans total för 1969 till 1509:66. Detta har använts till annonser för 1968 med 36 kr + 10 kr samt annonser för 1969 med 22 kr + 18 kr. Kaffe i Sockenstugan drog iväg till 85:50. Ett (okänt) utbetalningskort kostade 10 kr och porton/diverse uppgick till 12 kr. Kvar att föra över till kommande år blev 1315:81.

Handlingen är, liksom tidigare år, undertecknade av Edvin Jansson (kassör) samt Sigfrid Andersson och Tore Andersson (revisorer).

Kassabehållningen ökar sakta, sakta - men de spar, minsann, herrarna i föreningen i St Eriks Gille i Roslagsbro.

Anette Grinde

Kassaräkning 1966 - 1967 (St Eriks Gille)
1966.

Med bankbehållning in från 1965 om 428 kr, årsavgifter uppgående till 135 kr och ränta från Sparbanken med 18 kr slutar plussidan i räkningen på 585 kr för året 1966. På minussidan redovisas bara porton uppgående till 8 kr, varför saldo till 1967 överförs med 573,98. Som vanligt är redovisningen undertecknad av Edvin Jansson och granskad av Sigfrid Andersson och Tore Andersson.

1967.

In-sidan består här av den ingående kassabehållningen om 574 kr, en gåva från kyrkoherde K-A Grandin med 500 kr, årets årsavgifter (medlemsavgifter) om 215 kr och ränta från banken 30 kr. Summa på plussidan uppgår därmed till 1319:11. Ut-sidan består av annonsering 108 kr, hyra för bankfack 52 kr, porto 9 kr - varefter resterande behållning 1149:71 förs vidare till 1968.

Anette Grinde

Labacken - foto; Anette Grinde - 19 april 2019Länkar om bygd & kultur; 

Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!
 • Ord om 1999-2011 (tidigare inlägg som också innehåller bilder och ord om tidigare år).
Labacken - Foto Anette Grinde, den 19 april 2019
onsdag 15 maj 2019

Kassaräkning 1964 - 1965 (St Eriks Gille)

Ja, då har vi kommit till året 1964 i St Eriks Gilles historia. Det läggs år efter år, verksamhet efter verksamhet och nya tankar i föreningen - även om den ännu inte är så rysligt kraftfull. Det går ändå sakta framåt.

Kassa in, från 1963, uppgår till 195 kr och årets årsavgifter inbringar 145 kr. Kostnader för året uppgår till 6 kr, i form av porton - vilket ger 334 kr som förs över till kommande år. Nej, så höga omkostnader och så mycket verksamhet synes inte ha förelegat detta år - åtminstone inte om vi ska tro räkenskaperna.

Räkenskaperna är undertecknade av Edvin Jansson och granskade av föreningens revisorer Sigfrid Andersson och Tore Andersson.

År 1965 har 334,15 kr in från 1964 (enligt ovan), årsavgifter uppgående till 135 kr och ränta från banken med 9,42 kr - inalles summa 479,57 kr. Medel har använts för utlägg, kaffe och porton. Återstår att föras vidare till kommande år är 428,77 kr.

Anette Grinde


Natur - från en annan tid, en annan plats, ett annat år....
Foto; Anette Grinde


Länkar om bygd & kultur; 
 • Kulturmiljöutredning Roslagsbro 2016
 • Visit Roslagen om Labacken
 • 1960-tal i St Eriks Gille...


 • Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

  tisdag 14 maj 2019

  Vilken värld vill vi leva i?


  Ju mer du talar
  desto mer utsatt blir du
  kanske ska du bara vara tyst
  låta fel vara fel
  och inte lägga dig i
  fast du vet att fel är viktigt
  att uppmärksamma
  för hur kan livet och världen
  annars vara något att leva i.

  Vilken värld vill vi leva i?

  A..
  Kassaräkning 1963 (St Eriks Gille)
  Pengar in från 1962 uppgår til 30 kr och 94 öre.

  Årsavgifterna för 1963 uppgår till 184 kr och därtill en engångsavgift om 25 kr som har inbetalats av  Edvin Jansson. Kan jag tolka det som en evig medlemsinbetalning, alltså medlemsavgift i all framtid?

  Pengar ut under 1963 har bestått av annonseringskostnader och porton. Vidare till nästa år lämnas ca 195 kr.

  Kassaräkningen är undertecknad den 31 december 1963 av kassören Edvin Jansson samt granskad och godkänd den 13 maj 1964 av revisorerna Tore Andersson och Sifgrid Andersson. De verkar överens om att ekonomin har hanterats rätt även under detta år.

  A..  Länkar om bygd & kultur; 


 • Kulturmiljöutredning Roslagsbro 2016
 • Visit Roslagen om Labacken
 • 1960-tal i St Eriks Gille... • Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

  I natt sov jag dåligt.

  I natt sov jag dåligt. Jag vaknade tidigt, trött och ont i kroppen. Mina tankar snurrade om händelsen häromnyss. En aggressiv hund, av dobermann-karaktär, rusade skällande emot mig och sprang runt, runt. Den skrämde mig mycket kraftigt. Ägarna agerade långsamt, knappt alls. Kvinnan gick in mot huset, mannen gick så småningom efter hunden men talade inte med mig. Jag var mycket skakis efteråt och är rädd för hunden. Det är väldigt obehagligt att passera deras gård.

  Igår när jag kom förbi platsen var hunden lös på gården. Gården är inte inhägnad. Den har, ut mot den större vägen, ett mycket glest staket som med lätthet går att ta sig igenom. Jag blev rädd, igen. Jag meddelade kvinnan att jag fann detta obehagligt och undrade om de inte kunde ha hunden kopplad. Jag fick ett svar från mannen som lämnade en hel del att önska.

  Jag är rädd för lösa hundar som rusar emot en och skäller, särskilt de som är av kamphundskaraktär. Jag är rädd för människor som äger sådana hundar som inte förstår aggressiviteten, inte bryr sig om andra människors rädsla och som inte har kontroll över sin hund.

  A..

  lördag 4 maj 2019

  Labacken i vinterskrud 4 maj 2019

  Labacken - St Erik Gilles hembygdsgård - 4 maj 2019. Snö, blå himmel och sol - på morgonkvisten. 
  Mitt på dagen var snön borta igen.. (Foto Anette Grinde)  Grannskapet - samma morgon.  Labacken med gård & lada (ja, utan förvaringsladan som är precis utanför bildkanten till höger)
  Lördag den 4 maj 2019. Foto; Anette Grinde

  Dagens väder - snö, blå himmel och sol.

  Övra Söderby 4 maj 2019. Snö, blå himmel och sol. Minus fyra vid 0500-tiden på morgonkvisten. 
  Det blir nog varmare strax. (Foto Anette Grinde)

  torsdag 25 april 2019

  tisdag 23 april 2019

  Norrtälje kyrka


  Norrtälje kyrka - 23 april 2019 - foto Anette Grinde
  Haggan - Aase Berg

  Jag tänker att man ska lämna relationer som inte är tillförande, uppbyggande eller som skaver så mycket att man måste ägna så mycket tid åt bearbetningen att man måste skriva en hel lång bok för att komma ut på andra sidan. Eller kanske är hennes relation ändå tillförande? Vad vet jag vad som gäller för någon annan? Antagligen inget alls, precis som andra inte vet vad som gäller inom mig. Ingen alls.

  Haggan - Aase Berg - låter arg rakt igenom boken. Jag har en aning svårt för språk som sjuder av ilska och svordomar. Det finns säkert andra som gillar mer - för vi är ju olika i vår läsning och det är verkligen bra. Hur enkelspårigt skulle det annars bli i bokhandelns bokcirklar?

  Vi har nu läst rätt många böcker bokcirklarna i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. Den här tillhör inte mitt favoritskikt. Jag kan inte säga att jag tycker illa om den, bara att jag inte tycker om den. Det blev en smula kampartat att läsa vidare, eftersom jag vill ha läst det som tillhör cirklarna.

  Hur är det att vara älskarinna, inte vilja vara det - den andra - men inte kunna förmå sin älskare att bryta upp från det andra förhållandet? Och, kanske framförallt, inte kunna förmå sig själv att lämna det man egentligen inte vill ha - eller vill hon ha det, ändå?

  Kanske är rollen som den andra kvinnan  ändå värt tillräckligt mycket för henne? Varför blir man annars kvar? Ja, den frågan kan man ju ställa i många andra sammanhang också, och då ter den sig märklig eftersom den är så ohyggligt svår-svar-bar. Varför stannar man hos någon som slår? Som slår ens barn? Som slår en själv? Eller hos en missbrukare? Eller någon som är otrogen?

  Är den här boken en terapibok för Haggan? Att skriva, för att komma ur sin sorg eller frustration efter relationen med mannen som inte ville lämna sin hustru?

  Har du läst? Vad tyckte du?

  A..
  Kassaräkning 1962 (St Eriks Gille)

  1962 - pengar in i det nya året uppgick till 74,95 kr. 1962 års medlemssiffror var 30 personer och med en medlemsavgift om 2 kr per person gav det totalt 60 kr. Därtill erhölls ränta med 3,52 (från banken, vill jag tro). Kostnaderna bestod av en annons i maj, ett utlägg á 50 kr till en privatperson i föreningen, en annons i oktober, några porton och en avgift till Roslagens sparbank. Kvar på banken vid årets slut fanns 30,94. Redovisningen är undertecknad av Edvin Jansson (kassör) den 31 december 1962 samt revisorerna Sigfrid Andersson och Tore Andersson den 12 maj 1963.

  Ekonomin verkar vara i god ordning. Den finns i allmänhet inte nämnd i protokollen i samband med årsmötena, men förefaller vara summerade i ordning och innehålla en relativt sparsam mängd transaktioner. Medlemsintäkterna är summerade innan de förs in i boken, så vi kan inte se av vem, när eller hur inbetalningarna har skett. Hittills har jag inte heller fått min hand på några verifikationer (kvitton, fakturor och sån´t), men det kanske kommer i sinom tid. Jag vet ännu inte om de är sparade, men vet att det finns en hel del handlingar bevarade i föreningen. Vad, i sin helhet - lär ta tid att utröna, men jag försöker så sakteliga allteftersom.

  Anette Grinde
  Nyfiken betraktare av St Eriks Gilles verksamhet
  Labacken - 23 april 2019 - foto; Anette Grinde
  Labacken - 19 april 2019 - Foto Anette Grinde  Länkar om bygd & kultur; 

 • Kulturmiljöutredning Roslagsbro 2016
 • Visit Roslagen om Labacken
 • 1960-tal i St Eriks Gille... • Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

  Kassaräkning 1961 (St Eriks Gille)

  Från 1960 hade föreningen med sig 36:20 in till det nya året. Så, ja, något har vi från 1960 i föreningens regi (ännu inga styrelsehandlingar, dock). 1961 års inkomster uppgick enligt kassasammanställningen till 2 kr * 39 medlemmar, inalles 78 kr, samt en engångsavgift av Gunnar Ullén á 25 kr "enl.stadg". Som kostnader hittas tre annonser i Norrtälje tidning, kontorsmaterial och porton, där man totalt har använt lite drygt 38 kr. Kvar i kassan vid årets slut finns 74,95 att föras vidare till kommande år. 

  Man kan här tänka sig att Gunnar Ullén - ordförande i föreningen - gjorde sig till medlem i evig tid genom denna inbetalning (25 kr).  Annonseringskostnaderna härrör från januari, maj och oktober 1961. Annonsen från maj rörde säkert årsmötet, men vad gällde för de övriga? 1961 hade man ett höstmöte med bildvisning, så ja, kanske var det en annonsering om detta i oktober 1961? Om man vill titta på annonserna kan man besöka Norrtälje Stadsarkiv - där finns Norrtelje Tidnings alla upplagor bevarade. Kanske finns Norrtelje tidning också på Kungliga biblioteket i Stockholm om man råkar ha bättre tillgång till den fantastiska institutionens öppettider.

  Om det fanns fler aktiviteter och kostnader i föreningen så stod föreningens styrelsemedlemmar och medlemmar för dessa. De syns - förstås - inte i föreningen räkenskaper. 

  Anette Grinde  Länkar om bygd & kultur;   Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!


  • Ord om 1999-2011 (tidigare inlägg som också innehåller bilder och ord om tidigare år).

  fredag 19 april 2019

  Bilder från Labacken (2018-2019) St Eriks Gilles hembygdsgård i Roslagsbro
  © COPYRIGHT ANETTE GRINDE

  Alla texter & bilder i denna blogg ägs av Anette Grinde. De får inte kopieras och/eller användas utan särskilt tillstånd från Anette - som t ex nås på; anette.grinde😊foretagshuset.net eller tfn 0708 905 731.

  Om du fått tillstånd att använda bilden - så måste du ändå ange varifrån du hämtat bilden och vem som har fotograferat (& äger) den. Samma sak gäller förstås med texterna. Du får förstås gärna länka till denna sida.
  Länkar om bygd & kultur; 

  Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

  Ladulängan och ut mot grindstolparna. Vägen utanför är Övra Söderbyvägen, Övra Söderby, Roslagsbro, Norrtälje. 
  Labacken - långfredag - 19 april 2019

  Detalj på ladan - Labacken - långfredag - 19 april 2019

  Körvandring - Labacken - 19 april 2019

  Ladulängan - Labacken - 19 april 2019.

  1960-tal i St Eriks Gille...


  1960-tal i St Eriks Gille - Roslagsbros hembygdsförening - präglas av en grupp människor, med lokal förankring, som vill sprida och bevara historia och kultur i bygden. Det har varit ungefär samma personer i styrelsen under hela 60-talet, där Gunnar Ullén har hållit i ordförandeklubban. Vice ordförande har varit Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och ledamot kyrkoherde K-A Grandin. De har haft, vad som kan utläsas av protokoll och årsberättelser, en ganska sparsam verksamhet men ändå hållit den vid liv och drivit den framåt. 

  Man kan tänka sig att föreningen genom årens lopp haft ett nära samarbete med kyrkan med anledning av kyrkans män i styrelsen, tillgången till Sockenstugan i Roslagsbro och deras återkommande avslutningar i kyrkan.

  De föredrag som föreningen har arrangerat har haft historisk och kulturell riktning, med stark koppling till bygden. Huruvida föredragen är dokumenterade är inte känt, men förutsättningarna till ny kunskap har funnits åtminstone för de 30-40 medlemmar som har funnits i föreningens medlemsregister under årens lopp. Kanske har medlemmarna också tagit med sig en vän eller två, vilket möjliggjort deltagande för fler. Det är ju så vi sprider ordet och rekryterar fler till den verksamhet vi gillar. Föredragshållarna som har engagerats förefaller ha varit kvalificerade, med god kunskap och starkt intresse inom de ämnen de har talat om. 

  Under det sista året av 1960-talet har noterats 40 personer i medlemstal. Ordförande Gunnar Ullén tackade för sig, styrelsen utökades från fem till sju personer och nya personer tillträdde samtidigt som kyrkoherde K-A Grandin valdes som ny ordförande. Det gav nya förutsättningar för föreningen. Hur, återstår att se.

  Har du mer information om föreningen, medverkande personer och förutsättningar i olika tider, så låt mig gärna veta vad du har eller vet. Har du fotografier från 1960-talets verksamhet och medverkande personer så blir jag förstås särskilt glad. 

  Anette Grinde
  Långfredagen 2019


  Labacken - Övra Söderby, Roslagsbro - 1 maj 2018 - Foto; Anette Grinde  Länkar om bygd & kultur; 

  Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!  © COPYRIGHT ANETTE GRINDE

  Alla texter & bilder i denna blogg ägs av Anette Grinde. De får inte kopieras och/eller användas utan särskilt tillstånd från Anette - som t ex nås på; anette.grinde😊foretagshuset.net eller tfn 0708 905 731. 

  Om du har fått tillstånd att använda bilden - så måste du ändå ange varifrån du hämtat bilden -
  http://anettegrinde.blogspot.com - och vem som har fotograferat (& äger) den - Anette Grinde

  Samma sak gäller förstås med texterna. 

  Du får förstår gärna länka till denna sida. 

  När började föreningen med vasskärning, tro? Det är en kulturhistoriskt 
  viktig insats och en viktig inkomstkälla för föreningen. Ännu - 1960-tal - nämns inget 
  om vasskärningen i protokoll eller i verksamhetsberättelser.