fredag 12 april 2019

Styrelseberättelse för St Eriks Gilles verksamhet året 1964 (18/5 1965)

Ja, här kan vi kanske börja med styrelseberättelsen för året. Det hörs lite irriterade toner i en del av protokollen sen, men låt mig återkomma till det lite senare. Det är svårt med ord, ton och rättstavning. Rätt ska vara rätt, men vi är alla människor som gör så gott vi kan av det vi gör, eller hur? Rätt och riktigt eller något litet fel här och där spelar förstås roll när vi sedan gräver i historien. Hur vi rättar, vad vi sparar gör alltid skillnad.


"Styrelseberättelse för St Eriks Gilles verksamhet 1964 1/5 1965.

Under verksamhetsåret har hållits ett sammanträde - årsmötet den 18/5 1964 - då antikvarien Bernt Einerstam föreläste om Roslagens forntid. Årsmötet var välbesökt och avslutades med aftonbön i kyrkan. Härvid medverkande kyrkokören.

Söndagen den 1 november 1964 gjordes en höstutflykt till varggård vid Nydal - 7 km norr om Rimbo och till Darsgärde.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem medlemmar - ordf. G. Ullén, v. ordf. Eliard Jansson, sekr. Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson samt kyrkoherde K-A Grandin.

Medlemsantalet har varit 37 stycken.

Som revisorer har fungerat Sigfrid Andersson och Tore Andersson. Revisorsuppleanter har varit Märta Andersson och Einar Sjölund."

Handlingen är undertecknad i Roslagsbro den 18 maj 1965 av Gunnar Ullén och Erik SjöbergJa, här - Protokoll från årsmötet den 18/5 1965 med St Eriks Gille  - lyser det en smula irritation i leden. Detta dokument innehåller en anmärkning mot Norrtelje Tidning och utgör inte det ordinarie årsmötesprotokollet. Det kommer längre ner i detta inlägg. Här är man lite (eller mycket) missnöjd med annonseringen i Norrtelje Tidning (1965). Uppenbart - av texten här intill - är att man har ringt in annonsen till tidningen. Annonsen (som inte är bifogad) sägs innehålla åtta fel, som t ex att ordet amanuens ersatts med amning, upprepade felstavningar i namn och en allvarsam felaktighet i föredragets titel;  biordningar och biliv i Bro-Vätö skäppslag, när det gäller byordningar och byliv i Bro- och Vätö skeppslag.

Det finns en ton av irritation i dokumentet och en anmärkning om att annonsmottagerskan gjort en slarvig skrivning. Dokumentet är inte undertecknat men daterat och rubricerat som att det talats om i årsmötet den 18/5 1965.


Revisionsberättelse för Sankt Eriks Gille 1964
 
Inte heller detta år finns anteckningar om ekonomirapportering av kassör eller styrelse. Dock har revisorerna antecknar en del information om ekonomi i revisionsberättelsen för 1964. Där noteraras att man haft intäkter för medlemsavgifter med 145 kr under året, att årets utgifter uppgått till 6 kr och att man har 334,15 kr i kassan vid årets slut. Med 195,15 i kassan från föregående år så bör väl kassan stämma vid årets utgång, eller hur? Revisorerna har granskat och funnit inkomster och utgifter styrkta och föreslår årsmötet att bevilja styrelsen och kassaförvaltaren ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 
Handlingen är undertecknad i Drottningdal den 16/5 1965 av Tore Andersson och Sigfrid Andersson.

Om antalet medlemmar är 37 st och medlemsavgiften 5 kr per person och år, så borde intäkten för detta vara 185 kr (inte 145 kr), säger ekonomen i mig. Finns det folk som är antecknade som medlemmar som inte betalar sin avgift? Eller finns det medlemmar som är eviga eller särskilt hedrade (t ex för att de gjort något särskilt gott för föreningen) eller kanske för att de betalt en avgift för evinnerlig tid?

Hur för man medlemsregistret i denna tid, tro? Finns det kanske en inbunden bok eller antecknas på lösa kort? Eller förs de genom anteckningar i en pärm?


I Protokoll fört vid årsmöte med St Eriks gille den 18 maj 1965 (som får antas vara huvudprotokollet) noteras det vanliga nödvändigheterna. Man öppnar mötet, utser ett par personer att justera protokollet (Eliard Jansson och Sigfrid Andersson), läser upp föregående årsmötesprotokoll och godkänner detta, föredrar styrelseberättelse och revisionsberättelse och godkänner dessa samt väljer nygammal styrelse i form av; ordförande Gunnar Ullén, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson samt övriga ledamöter K A Grandin och E Jansson. Som suppleanter väljs Sigfrid Andersson och Tore Andersson.

Andersson och Andersson får väl därmed kanske anses sitta på dubbla stolar. De är, sedan tidigare, revisorer. (Inga nya väljs detta år, vad som kan utläsas ur detta protokoll). Att vara revisor och samtidigt sitta i styrelsen (om än bara som suppleant) får nog anses vara ett regelbrott, eller vad sägs? 

I årsmötet beslutades också att föreningen den 1 juni 1965 skulle göra en botanisk exkursion i sällskap med K-A Grandin (styrelseledamot i föreningen och kyrkoherde i bygden).

Protokollet är undertecknat av sekreterare Erik Sjöberg - men inte justerat av Jansson och Andersson som utsågs till justeringsmän i mötet.

Under åren 1961-1964, så långt jag nu nått i handlingarna, förefaller det vara i huvudsak samma personer som finns i styrelsen och rör sig i beslutsleden. Vi kan anta att det är en grupp engagerade herrar som gärna njuter av naturen, den lokala bygden och som också är engagerade i kyrkans värld.

Jag vill förstås hoppas och tro att det också finns kvinnor med i kretsen kring verksamhet och förening, även om jag ännu inte ser deras namn i styrelsedokumenten. Jag vill också tro att kvinnorna är medlemmar i föreningen och gör skillnad för dess verksamhet. Så är det ju nuförtiden, eller hur?

Våra tider ändras, men det som är gjort förr om åren har också betydelse för det som görs nu. De som gjort har spelat roll för det som händer nu. Jag vill säga tack - både för det som gjorts i forna tider och för det som görs idag. Ja, tack, till er alla som engagerar er i föreningslivet!

Anette Grinde
djupdykande i föreningens gamla protokoll & andra handlingar. 😊


Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

 

Inga kommentarer: