torsdag 11 april 2019

Styrelseberättelse för St Eriks Gilles verksamhet året 1963 (18/5 1964)

Ja, fantastiska krafter strävar år efter år för att skapa schysta förutsättningar för bra kulturtänk i bygden. Det är förunderligt vackert att begrunda de gamla handlingarna där människor gjort sitt bästa utifrån tankar om samvaro, kultur- och bevarandetänk, kunskap och gemensamt intresse. Jag blir innerligt glad över allt som görs och gjorts runt om i bygden. Hembygdsföreningar är viktiga, tänker jag.

Dessa handlingar rör verksamhetsåret 1963 i hembygdsföreningen i Roslagsbro - St Eriks Gille.

Styrelseberättelse för St Eriks Gilles verksamhet året 1963 (18/5 1964)
"Under verksamhetsåret har blott hållits ett sammanträde eller årsmötet den 18/5 1963. Fil.dr Folke Hedblom höll föreläsning över ämnet; Med inspelningsbil bland svenskamerikaner i USA. Årsmötet var väl besökt och avslutades med aftonbön i kyrkan. Härvid medverkade kyrkokören. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem medlemmar - ordf. G. Ullén, v.ordf. Eliard Jansson, sekr. Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson samt kyrkoherde K-A Grandin. 

Medlemsantalet har varit 37 st. 

Som revisorer har varit Sigfrid Andersson och Tore Andersson och revirsuppleanter Märta Andersson och Einar Sjölund."

Styrelseberättelsen är undertecknad den 15 maj 1964 av ordförande Gunnar Ullén och sekreterare Erik Sjöberg.

Det här året var det sparsam verksamhet i föreningen, verkar det som. Har man bara haft årsmöte och inga andra samtal, aktiviteter eller sammankomster? Ja, inte som framgår av de handlingar som rapporterats till årsmötet. Av revisionsberättelsen framgår att det har influtit medel från medlemmar, att man annonserat och köpt skrivmaterial.

Kanske har företrädarna ändå mötts för samtal om framtid, om föredrag och om vad de vill göra i föreningen i framtiden. Kanske är det inte något som hastar? Kanske möts de ändå i kyrkan eller på kyrkkaffet för en stunds samtal, eftersom föreningen har nära koppling till kyrkan? Det officiella dokumentet är synnerligen sparsamt utformat. Kanske bör man, för senare års begrundande skriva något om samtal som förts (med tex medlemmar, styrelse eller myndigheter), människor som mötts (tex årsmöten och samtal med andra likasinnade föreningar) - ja, sånt som påverkar föreningens framtid och utveckling.

Vid begrundande av protokollet som förts vid årsmötet den 18 maj 1964 noteras särskilt att ingen ekonomirapportering sker av kassören eller styrelsen, att ingen balans- och resultaträkning finns noterad i handlingarna. För mig, som ekonomiintresserad ter sig detta som en brist, även om jag förstår att det ändå finns noterat på något sätt. Ekonomin finns däremot - mer ovanligt - rapporterad i revisionsberättelsen.

"Revisionsberättelsen upplästes och godkändes samt beviljades full och tacksam ansvarsfrihet."

Jag tänker att revisionen är något fristående, objektivt, som ska granska (inte göra eller rapportera om) räkenskaperna och föreslå ansvarsfrihet (eller inte) för styrelsen. Den här revisionsberättelsen är som en ekonomirapport och paragrafen i protokollet får mig att le. Årsmötet har inte att godkänna revisionsberättelsen - de har att begrunda dess innehåll och så småningom lägga den till handlingarna - och revisionsberättelsen beviljas inte ansvarsfrihet - det är styrelsen som beviljas ansvarsfrihet. Kanske är ändå huvudsaken att vi förstår vad som görs - gör vi det?

Till nygammal styrelse valdes; ordförande Gunnar Ullén, kassör Edvin Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, ledamöter K-A Grandin och Eliard Jansson. Till revisorer valdes Sigfrid Andersson och Tore Andersson och som suppleanter till revisorerna valdes Märta Andersson och Einar Sjölund.

I årsmötesprotokollet finns en intressant hälsning som rimmar mycket väl med tanken om bevarande och minnen i en hembygdsförening:

"Framförde KA Grandin en hälsning från landsantikvarie Alf Nordström som betonade vikten av att äldre bebyggelse fotograferas eller xxxx (?) i största möjliga utsträckning. Ävenså att gamla kort av människor som levat och verkat i Roslagsbro samlas upp och bevaras." 

Den typen av arkiveringsuppgifter ter sig viktiga också idag med alla bilder som snurrar runt i det digitala samhället. Hur spar vi? Var spar vi? Vad spar vi? Hur gör vi bilder och information tillgängligt?

"Efter årsmötets avslutande följde ett föredrag av antikvarien Bernt Einerstam om Roslagens forntid illustrerat med ljusbilder." 

Vad är Roslagens forntid, tro? Finns det några anteckningar om föredraget, om vad som berättades? Berättade Einerstam om detta på andra platser - finns det någon dokumentation kring hans tankar? Var verkade antikvarien Bernt Einerstam? De knapphändiga uppgifterna i protokoll och berättelser gör mig nyfiken. Dessa föredrag - med "ljusbilder" - vill jag ju lyssna till!

Årsavgiften i föreningen fastställdes i årsmötesprotokollet till 5 kr.

Ja, protokoll och revisionsberättelse är detta år skrivet för hand med slingrande skrivstil. Styrelseberättelsen är maskinskriven. Det vill till att man skriver rätt från början, så att man slipper kladda, korrigera eller lägga till på mellanrader som inte finns. Det är verkligen andra skrivtider nu, i it-erans tecken.

Anette Grinde
djupdykande i föreningens gamla protokoll 😊


Länkar om Einerstam;

Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!Hembygdsföreningens gård i Övra Söderby - erhållen i gåva från ett dödsbo under 1980-talet.
(Foto; Anette Grinde 2019)

Inga kommentarer: