söndag 14 april 2019

Styrelseberättelse för St Eriks Gille - verksamhetsåret 1966

Ja, då har vi kommit till verksamhetsåret 1966 i St Eriks Gilles historia. Här går livet och verksamheten sin gilla gång. De håller föreningen vid liv, sakta och försiktigt driver de verksamheten. Sannolikt händer det mer än vad som framgår av protokoll och styrelseberättelser. Det är troligt att de människor som är engagerade i föreningen också är engagerade på annat håll, där verksamheter går ihop men inte antecknas som görandes i St Eriks gilles regi.

I St Eriksgillets i Roslagsbro styrelseberättelse för verksamhetsåret 1966 1/5 1967 står att läsa om att årsmötet hölls den 18 maj 1966 och att redaktören Torgny Östgren höll ett föredrag om Strövtåg på Gotland - besök vid Alvena lindaränge och på Lilla Karlsö. Det noteras också att föreningen den 5 juni 1966 arrangerade en botanisk exkursion till Nedernäs och Sörängen som leddes av kyrkoherde Grandin och att man genomförde en ombyggnad av Sockenstugan med följd att man inte kunde ha något höstmöte under 1966.  Antalet medlemmar i föreningen uppgick till 31 personer och styrelsen har, under 1966, bestått av; Ordförande G Ullén, vice ordförande Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson samt ledamoten K-A Grandin. Som revisorer har Sigfrid Andersson och Tore Andersson fungerat, med revisorssuppleanter Märta Andersson och Einar Sjölund. Styrelseberättelsen är undertecknad av Gunnar Ullén och Erik Sjöberg.

I Protokoll fört vid St Eriks gille - årsmöte den 18 maj 1967 noteras att styrelseberättelsen upplästes och godkändes, att revisionsberättelsen föredrogs och kassören beviljade ansvarsfrihet (inte hela styrelsen, alltså), att Gunnar Johansson och Sigfrid Andersson hade att justera årsmötesprotokollet och att hela styrelsen omvaldes igen; ordförande Gunnar Ullén, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och ledamöter K-A Grandin och Eliard Jansson. Till revisorer valdes Märta Andersson och E Sjölund. I protokollet noteras också en efterlysning av en kontakt med missionsföreningen och 4H. Därefter bestämdes årsavgiften till 5 kr (som den varit de senaste åren). Protokollet är  undertecknat av Erik Sjöberg och justerat av Sigfrid Andersson och G Johansson.

Ja, ännu är det samma personer som driver föreningen framåt.

Anette Grinde
djupdykande i föreningens gamla protokoll & andra handlingar. 😊


Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

  • Ord om 1999-2011 (tidigare inlägg som också innehåller bilder och ord om tidigare år).


Labacken - Övra Söderby, Roslagsbro 31 mars 2019 - Foto; Anette Grinde


Inga kommentarer: