söndag 28 april 2013

Valberedningens uppgifter...

Valberedningen är en mycket viktig funktion i en förening. Den bidrar mycket starkt till att forma styrelsen och därmed också verksamhetens väl. Den har att föreslå personer som är bra för verksamheten. Styrelsen har att driva verksamheten framåt, ibland av dem själva och ibland, när personal finns, av personalen. Styrelsens - som helhet - sammansättning och styrka påverkar verksamheten. När den arbetar väl tillsammans påverkar den verksamheten i positiv riktning. När var och en arbetar för sig utan samordning och gemensamt mål, påverkar den verksamheten i splittrande riktning. Även duktiga personer kan skada föreningens väl, när arbetet ingår går mot gemensamma mål.

Ordföranden skall vara en stark och drivande person, men inte egenmäktig. Demokratikänsla och lyssnande är viktiga egenskaper hos en ordförande. Hen bör också ha ett gott ekonomiskt sinne, d v s förstå vad kassören gör och rapporterar. Kassören och sekreteraren påverkar också föreningens väl, förutom ordföranden. Kassören genom en korrekt redovisning och rapportering. Sekreteraren genom en god dokumentation. Det spelar roll, för nu och för sen.

Valberedningens roll är att finna lämpliga kandidater för dessa uppgifter och för övriga poster i styrelsen.

Valberedningen bör väljas av årsmötet, inte tillsättas av styrelsen. Detta är en principiellt viktig fråga. Valberedningen skall stå objektiv i förhållande till styrelsen för att kunna föreslå relevanta förändringar. Mod, kan vara en viktig egenskap som valberedare - förutom ett gott kontaktnät.

Som valberedare krävs att arbetet pågår under hela året. De har att ta del av föreningens styrelseprotokoll, lyssna hur styrelsearbetet fungerar, lyssna hur styrelsen leder arbetet och vem som gör vad. Frågor som kompetens inom styrelsen, samarbetsgrad, arbetsfördelning, geografisk spridning, ålderfördelning, närvaro på styrelsemöten, mm, måste begrundas, liksom också frågan om hur respektive ledamot delar med sig av sin kompetens i styrelsens rum och för föreningen i stort.

Som valberedning måste du också informera nya ledamöter om vad arbetet innebär. En ledamot kan inte "känna in" läget mer än en kort stund. Den måste ta del och dela med sig av sin kompetens. Den måste därmed också informeras om vad som förväntas av den, när den får frågan om en plats i styrelsen.

Valberedningen skall t ex
  • Följa styrelsens arbete under hela året
  • Noggrant utröna styrelsens behov (kompetens, egenskaper, mm)
  • Informera en presumtiv ledamot vad styrelsearbetet innebär
  • Informera en presumtiv ledamot om krav på närvaro, engagemang och kunskapsdelande
  • Informera sig om en presumtiv ledamots kompetens, egenskaper, föreningserfarenhet, personliga styrkor, mm och sammanställa denna information inför en nominering till årsmötet.

Det kan aldrig sägas för ofta. Valberedningens roll är oerhört viktig för föreningens väl. Jag när en önskan att den skall tas på större allvar än vad den oftast gör idag.

Anette Grinde


Mer om viktiga föreningsfrågor i denna blogg;


Länkar. KnuffIntressant. Bloggkartan Norrtälje. Nyligen.se. Bloggportalen.se. Knuff om föreningskunskapvalberedning - Bloggare om valberedningutbildning - årsmöte - nomineringskommitteBlogger.com. Socialdemokraterna. Centerpartiet. Svenska Turistföreningen.

Inga kommentarer: