lördag 13 december 2014

Viktiga revisorer i föreningslivets famn ...

Exempel på saker som skall - kan - bör kontrolleras av en föreningsrevisor; 

Är det en eller flera som har tillgång till föreningens medel, t ex kassa eller bankkonton? Förvaras föreningens kontanta medel betryggande (brand- och stöldsäkert)?

Avstäms föreningens balanskonton och resultatkonton regelbundet av kassören? Hur ofta görs detta? Hur syns detta i redovisningen?

Hur tecknas föreningens firma? Finns detta angivet i styrelseprotokoll? Har dessa protokoll delgivits banken, så att ingen tidigare firmatecknare finns kvar i rullarna hos föreningens bank?

Vem finns angiven som ombud hos Skatteverket, för ingivande av skattedeklarationer och för möjlighet att kontrollera skattekontot? Har tidigare (avgående) ombud tagits bort som behöriga hos Skatteverket?

Har styrelsen utsett en eller flera som skall attestera fakturor, utbetalningar, mm? Finns det en instruktion/arbetsordning kring detta? Fungerar attestrutinerna som tänkt? Attesteras alla kostnads/utbetalningsverifikationer?

Får föreningen in pengar kontant? Kan dessa rutiner ändras så att kontanthanteringen minskas? Kontanthantering är alltid en källa till risk för felaktigheter och/eller oegentligheter, vilket reduceras om pengarna istället går direkt via banken.

Finns det bevakningsrutiner för obetalda medlemsavgifter och andra fordringar, t ex kundfordringar? Hur och när sker påminnelser?

Är bokföringsmaterialet ordnas så att bokförda verifikationer kan återfinnas? Finns en löpande numrering (verifikationsnummer) som stämmer mellan verifikationer och dagbok/verifikationslista? Finns konteringsanvisningar på verifikationerna? Finns det en eller flera bokföringsserier? Har bokföringen upprättats löpande?

Förvaras bokföringsmaterialet betryggande (brand- och stöldsäkert)?

Finns det en förteckning över föreningens tillgångar och värdehandlingar? Har granskning skett av förteckningen, för överensstämmelse med kvarvarande tillgångar också ställd i relation till bokföringen?

Hur ser föreningens bokslut ut? Är alla poster avstämda och åsatta ett korrekt värde? Finns dokumentation/underlag (kontoutdrag, inventeringslistor, specifikationer) till alla poster i balansräkningen? Är de kontrollerade? Har kontrolluppgifter och inkomstdeklaration ingivits? Har alla skatteregler följts?

Förs protokoll vid styrelsemötena? Är protokollen av sådan beskaffenhet att det framgår vilka beslut som har fattats, vilka som har varit närvarande, när besluten har fattats och vem/vilka (minst två) som har undertecknat protokollen. Är protokollen justerade?

Säger någon att vi skall tro på någons ord - istället för att kontrollera dokumentation, protokoll och aktiv handling?

Har protokollen granskats för att utröna vilka beslut som har fattats, om de stämmer med föreningens stadgar och årsmötets instruktioner (t ex budget/verksamhetsplan) och om besluten intre strider mot gällande lagstiftning, såsom t ex skattelagstiftning?

Revisorn bör också kontrollera föreningens arbetsordning för dess olika roller. Finns det sådana och efterlevs de?

Revisorn skall helt enkelt kontrollera att styrelsen gör sitt yttersta för föreningens väl och att bokföringen är upprättad enligt konstens alla regler.

Samma kunskap som en vald revisor måste ha - god ekonomikunskap och god kunskap om ledning, styrning och förvaltning av en organisation - måste också dess suppleant ha. Det är valberedningens roll att föreslå dessa funktionärer. Det är medlemmarnas roll att bistå valberedningen med goda kandidater. Det är årsmötets roll att besluta om valet. Årsmötet består av ansvarstagande medlemmar.

Revisorn skall fånga det som blivit tokigt i föreningen. För att klara detta måste hen har rätt sorts skinn på näsan och rätt kompetens i bagaget. Har hen det i din förening?

Anette Grinde
#Föreningsutbildning
#Föreningskunskap 
#Folkbildning 
#Föreningsrevisor
#Valberedning

PeaceWorks söker ideell revisor.
Inga kommentarer: