tisdag 2 december 2014

Snart är det årsmöte i vår förening!

Snart är det årsmöte i vår förening!

Det är dags att begrunda vad som behöver vara klart - och kanske också när. Och möjligen också vem som gör vad.

Datum behöver finnas på hemsidan i mycket god tid (se stadgarna om det finns en senastetid och ett särskilt sätt när det senast behöver vara gjort!). Gör också gärna ett mailutskick till medlemmarna i god tid innan sista datum enligt stadgarna, så att de uppmärksammar dag, tid och plats. Uppmärksamma medlemmarna samtidigt på senaste tidpunkt för motioner till årsmötet.

Bokslutet skall göras klart så snart som möjligt efter räkenskapsårets utgång. Det skall gås igenom av styrelsen och undertecknas av alla, för att sedan skyndsamt ställas till revisorernas förfogande för granskning.

Verksamhetsberättelsen skall skrivas, undertecknas av alla ordinarie ledamöter i styrelsen och göras tillgängligt för revisorerna (tillsammans med siffrorna). Revisorerna behöver också pärmen med originalprotokollen för året. De behöver kunna se att beslut, verksamhet och siffror hänger ihop.

Motioner till årsmötet är guld för föreningens utveckling. Uppmuntra medlemmarna att skriva, ge förslag och tala om när ni senast måste ha dem för att de skall hinna behandlas innan årsmötet. Var generösa även om stadgarna inte är det. Ändra stadgarna om de inte är medlemsvänliga.

Bokslut och verksamhetsberättelse hör till det gångna året. Sen är det dags att blicka framåt!

Budgeten för nästa år görs (oftast) av kassören, men måste diskuteras av styrelsen. Den måste hänga ihop med verksamhetsplanen, som är den textmässiga berättelsen om tankar och planer för det kommande året. Budgeten och verksamhetsberättelsen utgör styrelsens planeringsunderlag till årsmötet, för årsmötet att begrunda och ge sitt godkännande till - eller lotsa i en annan riktning.

Alla handlingar bör finnas tillgängliga för årsmötet (medlemmarna) i god tid (gärna på hemsidan), så att det är möjligt att fundera och begrunda vad som gjorts och vad som komma skall.

Styrelsen; Balans- och resultaträkning (underskriven av hela styrelsen)
Styrelsen; Verksamhetsberättelse (underskriven av hela styrelsen)
Styrelsen; Budget (kommande års beräknade resultaträkning)
Styrelsen; Verksamhetsplan (kommande års verksamhet)
Revisorerna; Revisionsberättelse

Styrelsen; Stadgar
Styrelsen; Motioner
Styrelsen; Styrelsens förslag till årsmötet

Valberedningen; Valberedningens förslag till ny styrelse och övriga funktionärer
Styrelsen; Förslag till ny valberedning

Fika/förfriskningar!
Glöm inte fika/förfriskningar!

Och glöm inte dagordningen (där ordning/text framgår av stadgarna).

A..#Folkbildning
#Studiefrämjandet

Inga kommentarer: