fredag 9 maj 2014

STFs Riksstämma 2014 - motion 4

STFs Riksstämma 2014. Motion 4. Tomas Svanström har motionerat i fråga om tidsplanen för nominerings- och valprocessen för ombud till riksstämman. Han anser, i sin motion, att tiden för röstning har varit för kort och att tiden för rösträkningen har varit för lång.

Svanström ger uttryck för att de valda ombuden bör vara kända, innan lokalavdelningarna har sina årsmöten och att informationen om valet bör förstärkas med utskick i Turist nr 5 & nr 6.

Styrelsen svarar med hänvisning till ett förslag på en revision av instruktioner för nominering och val av ombud till riksstämman. Förslaget innebär längre röstningstid och en förhoppning om att valresultatet skall kunna redovisas snabbare.

Jag tänker att det är bra att det sker en revision av processen och tiderna gällande nominerings- och valprocessen för ombud till riksstämman. Den är inte bra. Jag tänker att det är viktigt att den är tillgänglig, med vettiga tider, information och enkla regler. - Men, att vi också ser och förstår att STF inte (verkar vara) en organisation där medlemmarna förstår att (& hur) de skall (& måste) bidra med sin kunskap och med sitt engagemang för att den demokratiska processen skall bli meningsfull.

Det är bra att engagerade människor får en möjlighet att delta i stämman, men har vi en bra och väl fungerande nomineringsprocess? Har vi ett bra flöde av förlag på engagerade eldsjälar som vill bidra till föreningens framtid? - Nej, det har vi inte.

Jag har suttit i nomineringskommittén under perioden mellan 2012 - 2014 års riksstämmor (vilket också Svanström har), så jag har sett frågan på nära håll. Det har gjort mig mycket beklämd. Nomineringsprocessen har inte ett bra flöde och inte ett bra arbetssätt. Vi har inte fått in en god (tillräcklig) dos ombudsförslag, vi har själva fått fundera och föreslå människor efter ett stort telefon, mail och besöksarbete - och vi har sen diskuterat bortval av engagerade människor.

Tomas Svanströms tanke är god. Styrelsen tillfredsställer hans önskemål på den första punkten, alltså att röstningen skall äga rum under två månader. De ger den t o m tre månader. Det är bra.

Att rösträkningen skall vara klar inom en vecka föll inte i lika god jord hos styrelsen. Där säger de att förhoppningen är att valresultatet ska kunna redovisas snabbare genom att valet förlängs och flyttas fram. Det känns inte bra, tänker jag. En tid behövs. En vecka kan te sig smalt, eftersom resultatet bör revisionsgranskas innan det offentliggörs. Men, en rimlig tid, där hänsyn tagits till ombudens önskan om vetskap och planeringsmöjlighet, om lokalavdelningarnas, medlemmarnas och anläggningarnas fokus för delaktighet, om kansliets arbetsbelastning och revisorns revisionstid. En förhoppning är inte nog. En tid bör sättas.

Vad gäller Svanströms önskemål om utökad information, så är det en viktig fråga. STF svarar idogt att de informerar i alla de kanaler de har. Då återstår ändå frågan, varför blir inte engagemanget högre om STF informerar så att det räcker? Varför kommer inte fler ombudsförlag till STFs kännedom? Varför röstar inte fler? Kanske behöver ändå flödet se över. Och vad och hur det sägs.

Var är medlemmarnas och lokalavdelningarnas brinnande engagemang? Hur gör vi för att de - vi alla - skall bära ett brinnande engagemang för en förening som denna?

Anette Grinde  
Ombud STFs Riksstämma 10-11 maj 2014 + medlem i nomineringskommittén STF inför riksstämman 2014, samt f d ordförande i STF Roslagen.


Övriga begrundande motioner inför stämman 2014.

Länkar; Knuff - Intressant.  Bloggkartan Norrtälje.  Nyligen.se.  Bloggportalen.se.  Knuff om STF - Bloggare om STF  -  Blogger.com. - Valberedningsinstruktion (Förslag till STF Roslagen & Svenska Marathonsällskapets årsmöte 2015).- STF Roslagen - STFs Riksstämma 2014 Diskussionsforum STFs Riksstämma 2014 ...

Inga kommentarer: