tisdag 28 augusti 2012

Föreningskunskap; stadgarna

Ja, utan stadgar är föreningen ingen förening. Stadgarna är grundreglerna i föreningen. De berättar vilket ändamål föreningen har, hur många som skall finnas i styrelsen, hur besluten skall fattas och kanske också vem som skall göra vad eller hur.

När föreningens bildas skall föreningens stadgar vara skrivna. De skall vara tydliga, enkla, begripliga och väl genomtänkta. Stadgarna bör innehålla information om den beslutade funktionen (föreningsstämman), den verkställande funktionen (styrelsen) och den kontrollerande funktionen (revisorerna).

Exempel på punkter som bör finnas med är;

 • föreningens firma, d v s dess namn
 • dess hemort/säte
 • föreningens ändamål, syfte eller målsättning
 • bestämmelser om medlemskap, utträde och uteslutning
 • bestämmelser om hur medlemsavgiften fastställs
 • verksamhetsår/räkenskapsår
 • beslutade organ (vem beslutar om vad)
 • bestämmelser för kallelse till föreningsstämma/årsmöte
 • vilka frågor som skall behandlas på föreningsstämman/årsmötet
 • när föreningsstämman/årsmötet skall äga rum
 • hur kallelse skall ske till föreningsstämman/årsmötet
 • bestämmelser om rösträtt
 • styrelsens sammansättning/antal, revisorernas sammansättning/antal
 • hur styrelsen väljs
 • bestämmelser för upplösning av föreningen och vad som skall göras med de kvarvarande tillgångarna
 • föreningens valberedning, dess sammansättning och åligganden

Regler för ändring av stadgarna skall finnas med i stadgarna. Beslut om ändring av stadgarna skall normalt antingen göras genom två på varandra följande föreningsstämmor eller genom att minst två tredjedelar av de närvarande på föreningsstämman godkänner ändringen. Detta bör framgå av stadgarna.

Därutöver bör de olika rollernas arbetsuppgifter finnas beskrivna i föreningen. Det är dock inte nödvändigt att denna beskrivning finns i stadgarna, då förutsättningarna för uppgifter ändras med de människor som finns i föreningen.

De för föreningen viktigaste frågorna skall finnas reglerade i stadgarna. De frågor som kan beskrivas i andra termer och beslutas på andra nivåer (t ex av styrelsen) behöver ej specifikt anges i stadgarna. De kan beslutas separat, såtillvida de inte strider mot stadgarna.

En förening är ibland en del av en huvud/riksförening. Huvud- eller riksföreningen har ibland förslag (eller krav) på hur föreningens stadgar skall se ut. Så kan det vara inom politiken, idrotten eller andra typer av föreningar där det finns en riksorganisation för samma ändamål som den lokala föreningen. Då har man något att utgå ifrån, eller bara godta. Det är dock alltid viktigt att man är helt på det klara med innebörden i de regler man beslutar. Tydlighet skapar mindre diskussioner och/eller konflikter. Det skapar färre tillfällen till att tveksamhet och tolkningssvårigheter uppstår om en regels innebörd.

Anette Grinde   

Inga kommentarer: