tisdag 23 september 2014

Hur många har ännu inte tillgång till rent vatten och toaletter?


FN:s millenniemål. Hur går det egentligen med millenniemålen? Ja, det tål att begrunda. Hur många har ännu inte tillgång till rent vatten och toaletter? 

Mål 1 
Halvera fattigdom och hunger i världen 
• Andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen ska halveras från 1990 till 2015.
• Detsamma ska åstadkommas när det gäller andelen människor som lider av undernäring.
• Hit hör också delmålet att uppnå full sysselsättning och ett anständigt arbete för alla.

Mål 2 
Grundskola för alla pojkar och flickor i världen 
• Alla barn ska få börja skolan.
• Så många barn som möjligt ska också fullfölja grundskolan.
• Andelen läs- och skrivkunniga mellan 15 och 24 år ska närma sig 100 procent.

Mål 3 
Främja jämställdhet och öka kvinnors inflytande 
• Könsskillnader i skolgång ska elimineras; på primär och sekundär nivå helst redan före 2005, och till 2015 på alla nivåer.
• Andelen kvinnor i lönearbeten utanför jordbrukssektorn ska öka.
• Andelen kvinnor i nationella parlament ska öka. Mål 4 Minska barnadödligheten
• Dödligheten för barn under fem års ålder ska minska med två tredjedelar jämfört med 1990.
• Även spädbarnsdödligheten ska minska.
• Andelen ettåringar som vaccinerats mot mässlingen ska öka

Mål 5 
Minska mödradödligheten 
• Dödligheten för nyblivna mödrar ska minska med tre fjärdedelar mellan 1990 och 2015.
• Till 2015 ska alla ha tillträde till reproduktiv hälsovård.
• Andelen förlossningar där utbildad personal medverkar ska öka.

Mål 6 
Stoppa och börja pressa tillbaka spridningen av hiv/aids, malaria och andra större sjukdomar
• Åldersgruppen 15-24 år är särskilt i fokus när det gäller hiv/aids.
• Användning av kondomer ska främjas, liksom ökad kunskap om hiv/aids.
• Till 2010 ska alla som behöver det ha tillgång till behandling mot hiv/aids.
• Andelen barn som sover under myggnät ska öka (för att förhindra malaria).
• Förekomsten av tbc ska minska.

Mål 7 
Säkra miljömässigt hållbar utveckling och säkra tillgång till rent vatten och sanitet 
• Skogsskövling och växthusgasutsläpp ska minska, liksom andelen hotade djurarter.
• Förlusten av biologisk mångfald ska till 2010 ha bromsats märkbart.
• Principerna om hållbar utveckling ska integreras i nationell politik.
• Andelen människor utan tillgång till rent vatten och sanitet ska halveras.
• Livet för minst 100 miljoner sluminvånare ska märkbart förbättras till 2020.

Mål 8 
Globalt partnerskap för utveckling 
• Biståndet ska öka som andel av de rika ländernas BNP.
• Mer av importen från fattiga länder ska befrias från tullar och andra handelshinder.
• Skuldavskrivningen för fattiga länder ska öka.


Länkar & sån´t;
Inga kommentarer: