fredag 3 juli 2009

Styrelsens ansvar....

En ideell förening är en egen juridisk person. Som juridisk person har föreningen egen rättskapacitet, vilket t ex innebär att den kan ha tillgångar och skulder, ingå avtal och vara part inför domstolar och myndigheter.

Den ideella föreningen är, som juridisk person, själv ansvarig för de förbindelser som ingås i föreningens namn av behörig/behöriga företrädare. Enskilda medlemmar har normalt inte något betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser. Ansvar kan dock uppkomma för en föreningsföreträdare om det inte står klart för tredje man om denne handlar å föreningens vägnar eller på eget bevåg.

En person som blir vald till styrelseledamot får ett särskilt ansvar. Han eller hon har genom valet fått övriga medlemmars förtroende att sköta organisationens förvaltning och förväntas göra det inom angivna ramar. Tydligt, klart och med återkoppling till medlemmarna.

I styrelseledamöternas åliggande ingår särskilt att se till att:

- gällande lagar och bindande regler för organisationen iakttas
- verkställa beslut som årsmötet fattat
- planera, leda och fördela arbetet inom organisationen
- ansvara för och förvalta organisationens medel
- förse revisorerna med räkenskaper m.m.
- förbereda årsmöte

Varje enskild styrelseledamot ska utföra sitt uppdrag på ett korrekt, lojalt och omsorgsfullt sätt. Annars riskerar hon eller han att bli personligen ansvarig för den skada som åsamkas organisationen.

Huvudregeln är att det är den juridiska personen som med sina tillgångar svarar för organisationens åtaganden. Styrelsen och medlemmarna går fria från ansvar så länge som verksamheten sköts korrekt. Medlemmarna går i princip alltid fria från ansvar.

Styrelseledamöterna och eventuella andra föreningsföreträdare kan dock under vissa förutsättningar ställas till ansvar - om dessa personer anförtrotts uppdraget att sköta organisationens angelägenheter och inte utfört detta till fullo.

En företrädare för föreningen, vanligtvis en styrelseledamot, kan bli betalningsansvarig för t ex föreningens skatter och avgifter:

- om föreningen inte har dragit av skatten från lönerna i rätt tid
- om föreningen har låtit bli att betala in avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, moms, punktskatter eller föreningens egen skatt
- om föreningen har lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket och föreningen därför har fått för mycket moms tillbaka.

Ett personligt betalningsansvar för en företrädare i en ideell förening förutsätter att föreningen är skyldig att redovisa skatter eller avgifter och att föreningen dessutom har brustit i den skyldigheten.

Arbetsgivaransvaret innebär att styrelsen ska ta ansvar även ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Det kan betyda att den fackliga organisationen och/eller den anställde riktar ekonomiska krav gentemot styrelsen om den brutit mot till exempel medbestämmandelagen (MBL) eller lagen om anställningsskydd (LAS).

Styrelseledamöterna kan även få vitesföreläggande eller till och med fängelsedom om inte arbetsmiljölagen följs.

Föreningens årsredovisning skall undertecknas av föreningens samtliga styrelseledamöter. En årsredovisning eller ett årsbokslut föreligger inte förrän den är fullständigt undertecknad.

Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) skall årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Årsredovisningen består av en förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning och tilläggsupplysningar.

Balans- och resultaträkningen, tillsammans med dess noter, skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av föreningens ställning och resultat. Tilläggsupplysningar skall lämnas om det krävs för att ge en rättvisande bild. Föreningen får inte avvika från bestämmelserna i ÅRL. En årsredovisning är en årsredovisning - och innehåller de relevanta delarna, enligt ÅRL.

Rättvisande bild är ett övergripande kvalitetskrav på en årsredovisning. I detta ligger t ex att föreningen följer gällande lagstiftning, tillämpliga rekommendationer och god redovisningssed. I detta ligger också att föreningen lämnar kompletterande information i årsredovisningen, om detta krävs för att korrekt beskriva föreningens resultat och ställning.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det är av stort värde om styrelsen i skriftliga instruktioner anger arbetsfördelningen mellan styrelsen, generalsekreteraren/VD och övriga organ som styrelsen inrättar. Dessa instruktioner är särskilt viktiga i organisationer som saknar tydlig lagstiftning, såsom t ex ideella föreningar.

Styrelsen skall också tillse att organisation beträffande bokföring, medelsförvaltning och föreningens ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Det innebär bland annat att styrelsen har ansvar för att förhindra och för att, med hjälp av organisationens styr- och kontrollsystem, upptäcka såväl oegentligheter som oavsiktliga fel.

Ett led i kontrollen är val av kvalificerad revisor. Ett annat led är att tydligt lyssna på de signaler som ger anledning till oro. Konstiga beslut. Anställda som inte tydligt rapporterar, eller gör det sent. Medlemmars relevanta information, mm. Signaler skall tas på största allvar.

Revisorerna väljs normalt på årsmötet och är ansvariga inför detta. De ska normat sett utföra:

-ekonomisk granskning
-förvaltningsrevision.

Den ekonomiska granskningen består bl.a. av:

-genomgång och kontroll av räkenskaperna
-inventering av tillgångarna
-kontroll av att de ekonomiska handlingarna förvaras på ett säkert sätt
-kontroll av att gällande kontoplan följs
-kontroll av att betryggande försäkringar finns
-kontroll av att alla skyldigheter mot samhället fullgjorts.

Förvaltningsrevisionen har främst två syften:

-att kontrollera att styrelsen har skött förvaltningen på ett riktigt sätt
-att undersöka om styrelsens förvaltning stämmer överens med stadgarna, ändamålet i föreningen och föreningsstämmans (motsvarande) beslut.

Beroende av föreningens verksamhet kan krävas en mer omfattande revision, vilket är fallet för större eller mer komplicerade aktiviteter i föreningarna.

Revision är av vikt för många av föreningarnas intressenter, ur olika perspektiv. Revision skall definitivt tas på allvar.

Styrelsen har en viktig roll i de ideella organisationerna och det är av stor vikt att ledmöterna inte bara ser det som ett förtroende eller en uppgift som är god i en CV. Det är av stor vikt att ledamöterna tar sitt ansvar på största allvar. De har ansvar och de måste också se till att fånga det.

Detta gäller i alla föreningsstyrelser. Stor som liten.
Det gäller även i kyrkan eller i idrottsföreningen.

Det är helt enkelt styrelseledamotens ansvar - att ha full koll på beslut och förehavanden i föreningen. Varje ledamots ansvar. Visste du det? Nåja, det var månne lite hårddraget - men nästan full koll krävs.

Du kan helt enkelt inte bara vara tyst och stilla, och sitta din tid. Du måste aktivt söka, göra, tala och verka.

Anette Grinde


Läs mer....

- www. arbetsgivaralliansen.se
- Ideella föreningar – regler, redovisning och skatter (Öhrlings – Price Waterhouse Coopers – 2007)
- http://www.skatteverket.se/
- Trossamfund, stiftelser, ideella föreningar – (FAR Förlag 2007)
- Årsredovisningslagen 1995:1554 – ÅRL
- Revisorsnämnden i Stockholm har hand om prövning och tillsyn inom revisorsområdet. I Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov (med ändring i RNFS 2001:1) framgår vad den teoretiska utbildningen skall innehålla. Ytterligare information finns på Revisorsnämndens hemsida http://www.revisorsnamnden.se/

2 kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.