onsdag 13 juli 2011

Tillgångar, skulder, enskild egendom, giftorättsgods och skilsmässa.

Män och kvinnor äger sina egna saker och ansvarar för sina egna skulder. Detta förhållande ändras inte för att man blir sambo eller gifter sig. Detta gäller vare sig du är gift, sambo eller singel.

Om två personer har bestämt sig för att gifta sig bestämmer de, var för sig, fortfarande själva över vad de vill göra med sina tillgångar eller hur de vill förhålla sig till sina skulder. Undantag finns naturligvis, som alltid. För avyttring eller belåning av en fastighet krävs t ex ett skriftligt samtycke av makan/maken.

Om makarna sedan bestämmer sig för att dela på sig, genom skilsmässa, krävs en uppdelning (bodelning) av deras tillgångar. De förfogar i detta läge inte själva helt över sina egna tillgångar. Hur tillgångar skall fördelas i bodelningen beror, enligt huvudregeln, på om deras tillgångar är att anse som giftorättsgods eller enskild egendom. Det är en viktigt klassificering och bör begrundas noga.

Utgångspunkten är att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Om du sålunda gift dig och ni inte tillsammans har upprättat ett äktenskapsförord er emellan är utgångspunkten att era respektive tillgångar är giftorättsgods. Undantag finns t ex om en tillgång har erhållits genom arv eller gåva, med det särskilda förbehållet att det skall vara enskild egendom.

Omklassificeringen från giftorättsgods till enskild egendom kan göras genom ett gemensamt upprättat äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan makarna avtala t ex att alla tillgångar som fanns vid tidpunkten för giftemålet skall vara enskild egendom, att vissa enskilda tillgångar ska vara enskild egendom eller att alla tillgångar som innehas nu och tillkommer i framtiden skall vara respektive makes enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste undertecknas av båda makarna och registreras för att vara gällande. Äktenskapsförordet, som ju är ett undantag från huvudregeln om giftorättsgods, görs i samband med att äktenskapet ingås, eller under det pågående äktenskapet - och det kan ändras när som helst under äktenskapet. Det görs genom en gemensam aktiv handling - ett, av båda makarna, undertecknat dokument som ingivits för registrering. Det kan alltså bara ingås eller ändras genom att makarna är överens om att det skall ingås eller ändras.

Vid en skilsmässa görs sålunda en bodelning. I denna delas makarnas tillgångar, som är giftorättsgods, efter avdrag för makarnas skulder lika mellan makarna. Undantag från detta finns, t ex gällande korta äktenskap eller genom andra frågor gällande oskälighet. Den enskilda egendomen ingår alltså normalt inte i bodelningen. Den ägs även fortsättningsvis av den som ägt den innan bodelningsfrågan blev aktuell.

Ett giftemål innebär ett löfte till varandra kring hur och att man vill leva tillsammans. Det är en fråga om kärlek, trygghet och gemensam omsorg. Frågorna om vad äktenskapet betyder för respektive part bör aktivt begrundas och diskuteras innan du kliver in i äktenskapet. De spelar roll. För dig, för din vän, för dina/era barn och för ert framtida liv tillsammans.

Om du gifter dig ändras också de ekonomiska och juridiska reglerna i förhållande till den du gifter dig med, i jämförelse med om ni inte gift er. Och det ni har tillsammans, och var för sig. Se till att du förstår innebörden och ändra, gemensamt, det som bör ändras för att läget skall bli just så som ni tänkt er - tillsammans. Vad händer om någon blir sjuk? Vad händer om någon av er dör? Hur vill den som dör ha det? Och hur blir det för den som blir kvar? Vad händer om kärleken tar slut och ni inte mäktar fortsätta ert liv som gifta, tillsammans? Spelar det någon roll om någon av makarna har barn? Hur påverkas de av giftemålet? Hur blir det för barnen om ni inte gifter er och hur ändras det om ni gifter er?

Så. En annan fråga att utreda är hur makar ärver varandra. Och hur barnens arv påverkas av att föräldrar gifter sig med varandra.

Anette Grinde 


Inga kommentarer: