måndag 28 februari 2011

Revisor eller inte, det är frågan....

Små privata aktiebolag kan numera välja att inte ha revisor. Med revisor menas en vald kvalificerad och granskande revisor, alltså en sådan som är godkänd eller auktoriserad. De kan väljas bort, eller behållas kvar. Valet kan spela stor roll för ditt företags framtid, så visa varsamhet innan du gör ditt val.

Ett aktiebolag måste ha revisor om två av dessa tre punkter trillar in, för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

- fler än 3 anställda (i medeltal)
- mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
- mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

För ett moderbolag i en koncern, skall döttrarnas omsättning, antal anställda och balansomslutning ses som en enhet.

Lagen gäller från och med den 1 november 2010. I ett tidigare registrerat aktiebolag kan du ändra din bolagsordning om du inte vill ha en kvalificerad revisor i ditt bolag. Detta kan göras tidigast under det räkenskapsår som börjar från och med den 1 november 2010. På en bolagstämma som följer efter räkenskapsårets utgång skall företaget då besluta:

- att ändra bolagsordningen och
- att uppdraget för revisorn ska upphöra.

Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket. Det görs genom att en ändringsanmälan sänds till Bolagsverket.

För det lilla bolaget kan det kännas lätt och rätt, att ta bort sin revisor från bolaget. Men, det är av stor vikt att du vänder på frågan några varv.

En revisor står för god kompetens. De är välutbildade. De har ofta ett helikopterperspektiv. Om du behöver en konsult eller ett bollplank till ditt företag, är din revisor den första person du skall tänka på. Han/hon känner till ditt företag, har sett dig och din verksamhet frodas, våndas eller tveka. Han/hon kan se, med andra ögon, hur din verksamhet kan vända utifrån de perspektiv du har.

Kanske vill du sälja verksamheten om några år. Eller kanske skall en generationslösning till. Kanske skall verksamheten växa och du behöver ett lån. Eller kanske kommer en ny stor kund, som vill veta att du verkligen kan leverera, eller en leverantör som vill veta att du kan betala. Revisorns kunskap och granskning spelar roll. Ibland spelar den en väldigt stor roll.

Det är viktigt att betänka frågan med nogsamhet. Det kan visa sig bli oerhört dyrbart att spara på kostnaden för revision.

Valet beror till stor del på var du är idag och vart du är på väg.

Anette Grinde


Inga kommentarer: