torsdag 3 september 2015

Medlemsavgiften i den ideella föreningen

Medlemsavgiften i föreningen har flera delar. Den är en intäkt i föreningen, en sådan som kan användas för att skapa viktig verksamhet. Den ger också ett ställningstagande från en medlem; här vill jag vara, för att detta är en förening jag vill vara delaktig i. Ni står för något jag tycker om och detta vill jag stödja. Därför betalar jag denna medlemsavgift som en bekräftelse på mitt medlemskap. 

Medlemskap i en förening är frivilligt. Personen - medlemmen - behöver tydligt visa att hen vill vara medlem. Det görs bäst, tydligast och lättast genom inbetalning av en medlemsavgift. Den som inte betalar är helt enkelt inte medlem. Den som betalar är medlem. Avgiften behöver inte vara hög, men behöver vara tillräckligt hög för att skapa det syfte den skall ha.

En för hög medlemsavgift kan skrämma bort presumtiva medlemmar. En låg medlemsavgift kan å andra sidan göra att presumtiva medlemmar känner att medlemskapet inte är värdefullt. En låg avgift kan göra att fler känner att de har råd att gå med i organisationen. Många är medlemmar i flera organisationer och då är en relativt låg avgift ofta viktig. Den låga avgiften är lättare att betala än den högre.

Det är, normalt sett, föreningens årsmöte som fattar beslut om medlemsavgiftens storlek. Beslutsordningen framgår, eller bör framgå, av föreningens stadgar. Om årsmötet har att fatta beslutet om medlemsavgiften kan inte föreningens styrelse eller tjänstemän fatta beslut om andra belopp än det föreningens årsmöte har beslutat om, eller ska besluta enligt stadgarna.   

För föreningen är det ofta intressant med många medlemmar. Ibland är det istället den höga intäkten som hägrar. Man bör ställa sig frågan om intäkten eller antalet medlemmar är det viktigaste. Antal medlemmar spelar roll t ex i opinionssammanhang, vi representerar ett antal medlemmar – vår röst kan te sig tydligare om vi är fler. Antal medlemmar kan också spela roll om vi söker finansiering från t ex MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, f d Ungdomsstyrelsen). Strävar vi inte efter att skapa opinion genom att visa att vi är många eller behöver antalet för bidragsansökningar kanske intäkten är viktigare. Då behöver vi begrunda hur intäkten kan bli större, och därför beakta samspelet mellan antal personer och avgiftens storlek. Det är inte säkert att den slutliga intäkten blir större för att avgiften höjs.

Medlemsavgifter återbetalas normalt inte om en medlem bestämmer sig för att lämna föreningen. Föreningen bör, i stadgar, i årsmötesbeslut eller i styrelsebeslut, fatta ett principbeslut om hur de förhåller sig till återbetalning av medlemsavgifter. Det vanligaste är att en medlem kan välja att avsluta sitt medlemskap, men får inte tillbaka sin medlemsavgift. Beslutet att gå med i föreningen blir därmed oåterkalleligt såtillvida att avgiften inte återbetalas. Var och en är dock ändå fri att lämna föreningen, avsluta sitt medlemskap och be att få bli struken ur medlemsmatrikeln, under löpande år. Det, önskan om att lämna, är viktigt för föreningen att respektera. 
Inga kommentarer: