torsdag 15 mars 2012

Naturskyddsföreningen - Roslagen

Naturskyddsföreningen i Roslagen har hållit sitt årsmöte den 15 mars 2012.
Mötet hölls på Färsna gård, Norrtälje. 28 personer var närvarande.

-Naturskyddsföreningens årsmöte öppnas av Per Bengtsson, styrelsens ordförande.

-Kallelse till stämman är annonserat på föreningens hemsidan och i deras program. Mötet fann kallelsen korrekt och stämman sålunda utlyst i rätt ordning.

-Val av ordförande för stämman; Kristina Mattsson.
-Val av sekreterare för stämman; Frida Skagerberg
-Val av justeringsman för protokollet; Ulla Britt Månsson

-Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av föreningens ordförande Per Bengtsson. Per presenterade den tidigare styrelsen och berömmer ledamöternas stora kunskap och engagemang. Han berättar vidare om föreningens hemsida och de sociala medier där föreningens är aktiva på. Därtill ordas en del om Kläppenstugan och om deltagare på aktiviteter. Föreningen har också varit aktiv i remissfrågor om t ex detaljplaner rörande området på Solö, Mellingeholm och kring ett nytt badhus i Norrtälje.

-Revisorernas berättelse för året indikerar att de var nöjda över räkenskapernas skick och över föreningens styrelses beslut, aktiviteter och protokoll.

-Efter kassörens rapportering kring 2011 års siffror fastställdes årets balans- och resultaträkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

-Verksamhetsplanen för 2012 omsluter t ex frågor om strandskydd, där Nils Edberg är mycket kunnig. Naturskyddsföreningen arbetar också för ett naturreservat nära tätorten Norrtälje, t ex runt Färsna. De har också ett intresse för ett samarbete mellan t ex Svenska Turistföreningen (STF) och Roslagens Ornitologiska Förening (ROF). De tre föreningarna har nyligen mötts, för ett påbörjat samtal kring gemensamma frågor och aktiviteter, i syfte att skapa mervärde för alla föreningarna. Därutöver framkommer att Naturskyddsföreningen i Roslagen och ROF har ett intresse av att utveckla (och kanske förändra) sina engagemang i Naturvårdsstiftelsen under 2012. En hel del ytterligare förslag dyker upp som årsmötets deltagarna gärna ser på styrelsens agenda. Gert Straschewski betonar att mängden och typen av arbetsuppgifter i verksamhetsplanen inte får ge styrelsen en orimlig arbetsbörda eller svårigheter att göra en egen prioritering i de uppgifter bedöms som viktiga under året. Några av uppgifterna placeras därför på en intresselista av frågeställningar till styrelsen, snarare än i en verksamhetsplan beslutad av årsmötet.

- Som ordförande för det kommande verksamhetsåret väljs Per Bengtsson. Som övriga ordinarie ledamöter finns, efter genomförda val, Markus Grahn, Frida Skagerberg, Gustav Zethelius, Nils Edberg, Maria Ericsson och Kristina Mustonen. Margareta Rinaldo väljs som suppleant. Som revisorer väljs Kristina Mattsson och Dan Johansson, med Suzanne Breitholtz som suppleant. 

- Naturskyddsföreningen i Roslagen föreslår, och årsmötet godtar, att stadgarna ändras i enlighet med styrelsens förslag, som funnits anslaget på föreningens hemsida. De har omarbetats för att bättre överensstämma med den verksamhet som idag bedrivs och vara skrivet på ett språk som gäller för idag. De tidigare stadgarna ansågs otidsenliga.

- Frågan om en skrivelse att tillställas kommunstyrelsen, rörande frågan om strandskydd och byggnadslov på Kallskär, efter att en ny ägare har byggnads/ombyggnadsplaner i en mycket särpräglad skärgårdsmiljö diskuterades av årsmötet. Mötets deltagare är oroliga om kommunens inställning skulle indikera ett godkännande av strandnära bebyggelse och byggnadslov för denna typ av byggnation. Det är oroande.

Den skärgårdsmiljö och de bodar som idag finns i området hindrar inte det fria friluftslivet. Miljön är unik och finns inte någon annanstans i världen. Det fria friluftslivet är oerhört viktigt, särskilt i denna typ av miljöer, och får inte hindras av bebyggelse som ändrar miljön och tillgängligheten för besökare. Miljön är ovärderlig och måste bevaras för allmänhetens nyttjande. Privata byggnationer hindrar sådant nyttjande.

Naturskyddsföreningen är en fantastisk förening, som står för många viktiga värden. Att den lokala föreningen i Roslagen gör stordåd, kan jag se när jag här besöker deras årsmöte. Det är imponerande att se den kraft och den glädje som föreningen bygger.

- Efter årsmötet visar fotograf Roine Karlsson bilder på Kläppenstugan och den skärgård som ligger runt omkring. Roine har bilder från en lång tidsperiod, som visar stugans utveckling och Naturskyddsföreningens byggnationer och verksamhet. De har genomfört ett omfattande ideellt arbete och Naturskyddsföreningen har verkligen skapat något helt annat än det som fanns från början - och som givits tillfälle att ses och nyttjas av många. Jag häpnar - i glädjens ton - över föreningens enorma engagemang runt stugan.

Roine Karlsson har också gamla bilder som visar de otillåtna byggnationer som har skett av den bod som Öst disponerar på Kläppen. Man förundras och häpnar, igen, över de ärenden som rör sig runt dessa öar. Denna gång är det inte glädje som sprider sig i mig och i övriga, det är snarare fasan och förskräckelsen som river i oss. Hur har detta kunnat ske? För vem finns skärgården till? För vem/vilka köper kommunen in mark?

Kläppen har unika förutsättningar för att ge många människor, genom aktiva naturvårdande föreningar, en möjlighet att nyttja skärgårdsmiljön. Kommunens argument att göra den tillgänglig bara för kommunens anställda, till skillnad mot en tillgänglighet för väldigt många fler, ter sig helt absurd. Därtill konstaterat att en enskild politiker har fått tillgång till en stuga och kunnat bruka den som sin. Vari ligger klokskapen i begränsning av tillgängligheten för oss alla? Vari ligger rättvisan i att låta enskilda personer nyttja natur och tillgångar, som borde vara allas?

Förutom viktiga bilder och information kring Kläppen visar Roine också fantastiska bilder av örnar och andra fåglar. Han har helt enormt vackra bilder i sina arkiv och bär en fantastisk kunskap kring fåglar och natur.

Man häpnar över de underbart fina bilderna, som återigen ger mig en positiv ton i mitt sinne. Roine Karlsson är onekligen en otroligt duktig fotograf.

Anette Grinde
Stolt medlem i Naturskyddsföreningen. 


*** *** ***
Läs även andra bloggares åsikter om - fåglar - strandskydd - Norrtälje - marknadsföring  - styrelsearbete - valberedning - naturskyddsföreningen ...  Politometern om styrelsearbete och valberedningsfrågor  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com.* RNF Vårprogram 2012.

Inga kommentarer: