tisdag 5 april 2016

SEK = Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd...


Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd är ett forum för kristna kvinnor i Sverige. 

SEK  (enl. hemsidan)

  • vill verka för jämställdhet mellan kvinnor och män och för kvinnors delaktighet i ledarskap och beslutsfattande i kyrkor och samfund 
  • bidra till opinionsbildning och offentlig debatt utifrån ett kristet kvinnoperspektiv 
  • främja kvinnors utbyte av idéer och erfarenheter 
  • hjälpa kvinnor att upptäcka, utveckla och bruka sina gåvor 
  • erbjuda mötesplatser och gemenskap över samfundsgränserna 
  • anordna utbildning i aktivt ickevåld för kvinnor i världens konfliktområden 

Jag tänker förstås att det aktiva ickevåldsarbetet är oerhört viktigt, som i viktigast i mitt hjärta. Det tilltalar verkligen mitt hjärta allra varmast, även om jämställdhet, opinionsbildning och offentlig debatt, utbyte av idéer och erfarenheter liksom mötesplatser också är oerhört viktigt. Samtal över gränser uppskattas onekligen - och forum för detta.

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd är en ideell organisation vars ledning består av en styrelse med representanter från olika trossamfund, kristna organisationer samt från de 10 lokala ekumeniska kvinnoråden, väl spridda över landet. Kvinnor för Mission, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kristen & kvinna, Forum för prästvigda kvinnor samt Frälsningsarmen - hem & familj, förutom de lokala ekumeniska kvinnoråden är de 15 medlemsorganisationer som bidrar till SEKs utveckling. Därutöver har SEK ett antal privata medlemmar som stödjer, engagerar sig och bidrar. Antalet är okänt.

Som stödorganisationer till SEK hittar jag t ex;  Evangeliska Fosterlandsstiftelsen/EFS, Evangeliska Frikykan, KFUK-KFUM Sverige, Pingst - församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Missionskyrkan och Vännernas Samfund i Sverige (kväkarna). Jag tänker att något i denna uppgift är gammal, eftersom Svenska Missionskyrkan samsas med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet under namnet Equmeniakyrkan sedan flera år tillbaka. Å andra sidan är det sannolikt att uppgiften i sig, kyrkorna i sammanhanget, är medverkande eftersom (jag tänker att) SEK är en förening som strävar efter samarbeten och värden för fler. För visst är det så, att SEK är en trovärdig och viktig part?

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, bildades i Stockholm 1959 (eller möjligen 1958). Det skedde genom en sammanslagning av Svenska missionsrådets kvinnokommitté (bildad 1914) och Kristna kvinnors samarbetskommitté (bildad 1935). Till grund för de då antagna stadgarna låg bestämmelserna för Kristna kvinnors samarbetskommitté. Huvudsyftet var att vara ett forum för Sveriges kristna kvinnor - för att genom utbyte av erfarenheter och tankar stärka den kristna gemenskapen men också för rådslag om aktuella frågor och aktiviteter. SEK har ansvaret för Kvinnornas internationella böndag i Sverige. I Sverige har dagen firats sedan 1931, läser jag på föreningens hemsida.

Lokala ekumeniska kvinnoråd - 10 st, spridda över landet - inbjuder till gemenskap i form av t.ex. kvinnofrukostar, bibelstudier och studiebesök. Världsböndagen ingår som en stor del i arbetet i SEK, förutom de sammankomster och möten som sker i övrigt.

SEKs samarbetsorganisationer är, t ex; Ecumenical Forum of European Christian Women/EFECW, KSAN, Kvinnornas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, Kvinna till kvinna, Martin Luther King-dagen, Minsta Myntets Gemenskap (Fellowship of the Least Coin), Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté Sveriges Kristna Råd/SKR, Operation 1325, Studieförbundet Bilda, Svenska Missionsrådet, Sveriges Kvinnolobby, UNIFEM och World Day of Prayer International Committee. UNIFEM är sedan 2011 att betrakta som UN Women (Nationell Kommitté Sverige).  När jag betraktar dessa - medlems-, stöd- och samarbetsorganisationer - ser jag en bredd av kristna, kvinnodrivna och fredstänkande organisationer. Det är värdefullt att se bredden i engagemanget. 

Jag är medlem i SEK, men har ibland funderat varför. Min fundering grundar sig i att jag inte riktigt ser och hör organisationen. Som alltid är information viktig och den måste nå ut till massorna, där ju jag finns. Information, gemenskap, engagemang och delaktighet - och en viktig fråga att stödja, förstås - kan ju ses som ett skäl att vara med. Ett av skälen, viktigt för mig, har varit tidningen ELSA, där jag själv återkommande har skrivit - i syfte att sprida viktiga frågor till fler människor som jag annars inte möter. Ett annat skäl har varit Rebella, som jag kom i kontakt med 2007 genom en ickevåldskurs som genomfördes bl a i SEKs namn. Det var en värdefull kurs, som satt spår i mig, även om Rebella synes ha legat (väldigt) lågt i sin verksamhetsgrad under de senaste åren.

Kyrkans rum och sammanslutningar inkluderar många frågor, tankar och möten - de tänker jag som viktiga. Jag tänker också att det är viktigt att de hörs, slår igenom bruset en aning. Hur nu det skall göras.

Jag tänker, förstås, att SEK borde synas & höras mer. Förstås.

A..


Källa; SEKs hemsida

SEK har tidigare haft en blogg och har också en fb-sida.

Inga kommentarer: