onsdag 3 februari 2010

Preskriptionen avskaffas för allvarliga brott (JuU10)

Preskriptionen för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som begås genom mord eller dråp avskaffas för vuxna lagöverträdare. Även försök till mord, dråp, folkmord och terroristbrott som begås genom mord eller dråp ska undantas från preskription.

Uppgifter i spårregistret som gäller dessa brott ska gallras senast sjuttio år efter registreringen i stället för som i dag trettio år.

Preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn förlängs så att preskriptionstiden börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Ändringen omfattar också försök till sådant brott.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2010.

Ändringarna ska gälla också för begångna brott som den 1 juli 2010 ännu inte har preskriberats.
Proposition/skrivelse 2009/10:50
Utskottsbetänkande 2009/10:JuU10
• Protokoll 2009/10:68 (debatt och beslut 2010-02-03)
Läs mer om ärendet

Informationen är hämtad från; Riksdagen.se - beslut i korthet.
Inga kommentarer: