tisdag 22 september 2009

SWOT-analys...

En SWOT-analys är ett strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) inom ett företag eller organisation för att analysera och anpassa sig till sin omgivning.

Det är ett viktigt verktyg i ett företags analys av sin plats/verksamhet och kan användas både för en helhetsanalys av företaget och för analys av en specifik produkt/produktgrupp.

För att få SWOT-analysen så tydlig som möjligt gör man den ofta i en matrisstruktur. Detta är dock inte nödvändigt.

Skapandet av en SWOT-analys är en process; man börjar med en ruta/ett område och fyller på med olika faktorer som passar in på respektive ruta/område.

Sedan fortsätter man tills man har fyllt i alla rutor/områden. Låt ifyllandet och analysen vara en process. Processen leder till "hopp" mellan rutorna/avsnitten, som till slut kan ge en lång lista på bl a styrkor och möjligheter.

Styrkor och Svagheter är interna och företagsspecifika parametrar, alltså sådana som företaget själv kan påverka.

En styrka kan t ex vara: läget på företaget, innehavda patent, starkt varumärke, specialistkunskap, erkänt hög kvalitet på produkten/tjänsten

Svagheter inkluderar: dålig distributionskanal, alltför beroende av en stor kund, dåligt anseende på marknaden, brist på erfarenhet.

Möjligheter och Hot är externa parametrar, d v s sådant som företaget inte kan påverka, som t ex uppstår ur demografiska, ekonomiska, kulturella eller juridiska förändringar eller genom politiska beslut.

Exempel på möjligheter: en ny marknad öppnas genom exempelvis avregleringar på marknaden, nya IT-system som kan resultera i sänkta kostnader och ökad effektivitet.

Ett hot kan inkludera: en ny konkurrent etablerar sig, konjunkturnedgång, nya regler och lagar, handelsembargon.

Resultatet av en SWOT-analys kan leda till en förnyad handlingsplan som företaget kan använda sig av i sin utveckling. När man har reflekterat kring och fyllt i de fyra rutorna med olika faktorer analyserar man vilka handlingsalternativ man har för att förstärka sina styrkor, minska sina svagheter, ta vara på sina möjligheter och anpassa sig till de hot som finns för företaget.

Utifrån dessa alternativ kan man skapa en bra handlingsplan som man använder sig av för att utveckla, förbättra och stärka sitt företag.

Så - reflektera kring;

Dina/ditt företags:

- styrkor (S)
- svagheter (W)
- möjligheter (O)
- hot (T)

När listan är klar och begrundad återstår arbetet att utveckla styrkorna och möjligheterna och att försöka omvandla svagheterna och hoten till nya styrkor och möjligheter. Eller åtminstone anpassa sig till dem så att de inte utgör något negativt i företaget.

Att löpande, i någon form, analysera sitt företagande är av vikt. Stagnation och malande i samma spår skapar sällan förnyade möjligheter. En analys hur du kan göra saker bättre kan helt enkelt tillföra nya värden.

A....

Inga kommentarer: