lördag 29 augusti 2015

Några av ickevåldets principer


- respekt för motståndaren och en syn på alla som är inblandade som medmänniskor
- en omsorg om var och en som är inblandad i konflikten
- vägran att förödmjuka eller skada någon människa, någon levande varelse eller jorden
- om lidande är oundvikligt, en vilja att själv ta på sig det i stället för att tillfoga det till andra; att inte vedergälla våld med våld
- en tro på att var och en är i stånd att förändras
- en vädjan till motståndarens "mänsklighet"
- en insikt att ingen har monopol på sanningen och en inriktning  på att föra samman den egna sanningen och motståndarens
- en tro på att medlen är närvarande i målet och därför måste medlen stämma överens med målet
- öppenhet hellre än sekretess


Källa;
Ickevåldsfonden

Länkar;

Inga kommentarer: