tisdag 27 maj 2014

Ju fler hinder man bygger ...

Nej, det står inte om förening-
kunskap i Härskarteknik. Men
härskartekniker används ofta
i odemokratiska föreningar.
Det är förskräckligt
synd.
Ju fler hinder man bygger och ju mindre man ger medlemmarna möjlighet att se och delta, desto lägre grad av demokrati kan sägas råda i föreningen. Ju fler nej man delar ut, desto mindre engagemang har föreningen att förvänta sig. Det ger en kultur av lågt till tak. Tystnad och rädsla, sålunda. Rådet är att göra precis tvärt om - att fånga glädjen i samhörigheten, att se engagemangsviljan och uppmärksamma kunskapen. - Även om det är besvärligt med människor som försöker påverka (eller lägga sig i) skapar det mer för föreningen. Om man vill att den skall utvecklas.

Valberedningens roll är att till årsmötet föreslå personer som skall ingå i den kommande styrelsen. Om det i stadgarna framgår att det bara är medlemmar som kan ingå i styrelsen, så är det bara medlemmar som kan föreslås. Om det inte framgår av stadgarna att det bara är medlemmar som kan föreslås, så kan även utomstående personer föreslås till och väljas till en styrelseplats. Fördelen med att välja medlemmar är det grundläggande engagemanget. Fördelen med att välja utomstående personer är att kompletterande kunskap är viktig.

Valberedningen bör i god tid ge medlemmarna kännedom om sitt förslag. Vilka är människorna som föreslås? Vad kan de bidra med? Vilken är deras bakgrund? Varför föreslås just dessa människor? Notera att valberedningen är helt fristående från styrelsen. Det är inte styrelsen som skall välja sig själv eller påverka valet av sig själv. Valberedningen begrundar och sammanställer ett förslag, som i god tid innan årsmötet görs tillgängligt för medlemmarna - för att ge dem tillfälle att begrunda förslaget. Det finns också en möjlighet, för var och en som finns med i mötet, att ge förslag på ledamöter/funktionärer på plats i årsmötet. Det är föreningens bästa som gäller för beslutet. Rätt att rösta har medlemmarna. Det är alltså de som styr beslutet. Det är dock mycket viktigt att de ges tillfälle till reflektion.

Vem som föreslår någon för valberedningens begrundande är egalt. Att människor törs föreslå någon annan eller sig själv till valberedningen eller i årsmötet är däremot inte egalt, det är mycket viktigt. Förslag skall tas på största allvar. Den som kritiserar förslagsställaren eller dess status (som medlem eller inte medlem) bör uppmärksamma att valen görs av årsmötet, d v s medlemmar i föreningen, men att även andra personer är varmt välkomna att bidra med kunskap, engagemang, uppmärksamhet och glädje. Den som hindrar detta, hindrar också föreningens möjlighet att se nya riktningar och nya människor. Det är inte troligt att det kan anses vara för föreningens bästa att vägra att se nya eller andra möjligheter.

Motioner - alltså medlemmarnas förslag - till föreningen begrundas av föreningens årsmöte. En viktig förutsättning för att kunna begrunda motionerna är att de kommer medlemmarna till del i god tid innan årsmötet. Styrelsens åsikt kring motionen bör också komma till medlemmarnas kännedom i god tid innan mötet. Här bör föreningens styrelse uppmärksammas på förhållningssättet som leder till engagemang, nämligen det där man lyssnar till medlemmarnas tankar och visar att man har förstått vad som sägs. Styrelsen bör aldrig besvara en motion med bara ett nej. Om styrelsen föreslår ett avslag på motionen bör man ändå skriva en tydlig förklaring kring varför. Styrelsen bör tydliggöra frågeställningen, följa motionärens tankespår och förklara varför eller varför inte man föreslår bifall eller avslag till motionen. Ett tydliggörande, istället för ett negativt spår, skapar engagemang, nya förslag och fler intresserade människor. Det ingjuter mod och inspiration. Bara nej, bygger resignation och trötthet. Det sänder en signal om att det inte är lönt besväret att försöka orda eller påverka.

I god tid och tillgängligt är demokratiskt viktigt. Det finns, normalt sett, inte något krav på att man måste anmäla sig (mer än möjligen för mat/fikatillgång & tillräckligt rum i lokalen) innan ett årsmöte. Om det skall finnas ett sådant krav bör det vara inskrivet i stadgarna, eftersom det avviker från vad som är normalt brukligt. Handlingar skall vara tillgängliga för samtliga medlemmar, i god tid innan årsmötet. Det gäller alla handlingar som hör årsmötet till, såsom t ex ekonomisiffror, revisionsberättelser, dagordning, motioner, styrelsens propositioner, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, mm. När en styrelse svarar en medlem att de finns tillgängliga i mötet, så kan det betraktas som demokratiovänligt. Ett av skälen till detta är att det då blir omöjligt dels att diskutera handlingarna innan med någon som är insatt eller kunnig och dels att det inte ges tillräckligt tid för begrundan av de handlingar som läggs fram i mötet. Tid för genomläsning och begrundande, är viktigt för att kunna se vad som står i handlingarna.

En förening bör vara öppen, inbjudande och lyssnade. Den bör lyssna efter vad medlemmarna kan och vill. Den - vilket ofta hörs genom styrelsens sätt att vara -  bör inte hindra medlemmarna från att ta del av information som behövs för beslut och påverkan.

Anette Grinde
Föreningsaktiv & föreningsutbildare





Länkar; Knuff – Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBloggportalen.se. Knuff om föreningskunskap – stadgarna - Bloggare om konstituerande styrelsemöte  – utbildning - årsmöte - Blogger.com. - Studiefrämjandet. Kassörskurs hos Studiefrämjandet. Mer föreningsprat i denna blogg

Inga kommentarer: