söndag 23 december 2012

FN.s resolution 1325 ...

Kvinnor har i många år verkat för fred. Men de har sällan fått vara med där de har kunnat bidra till att förebygga krig. De har heller inte fått vara med i de viktiga officiella fredsförhandlingarna. Det har skapats ändrade förutsättningar för att detta nu skall ske - och vi hoppas att det blir bättre och bättre för var dag som går, i detta hänseende.

FN.s resolution 1325 ger kvinnorna möjlighet att delta. Den är en väg in i den viktiga delaktigheten. Den som gör att freden blir mer hållbar. Resolutionen uppmärksammar också det sexuella våldet i konflikter. Kvinnor har i en central roll för att hålla ihop familjer och samhällen. Våldtäkter och sexuellt våld riktas därför i hög grad mot kvinnorna som ett effektivt vapen i krig. Det är oerhört viktigt att detta kommer till ett slut.

Säkerhetsrådet uppmanar enträget medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad utsträckning deltar på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter.

Säkerhetsrådet uppmanar enträget generalsekreteraren att tillsätta flera kvinnor som särskilda ombud och utsända för att tjäna som medlare och uppmanar därför medlemsstaterna att anmäla kandidater till generalsekreteraren för att införas i en förteckning som skall aktualiseras fortlöpande.

Säkerhetsrådet uppmanar vidare generalsekreteraren att sträva efter att utveckla kvinnornas roll och bidrag till Förenta nationernas insatser på fältet, särskilt som militära observatörer, civil polis samt experter i fråga om mänskliga rättigheter och humanitära insatser.

Säkerhetsrådet uppmanar alla parter i väpnade konflikter att vidta särskilda åtgärder för att skydda kvinnor och flickor mot sexuellt våld, särskilt våldtäkt och andra former av sexuellt utnyttjande och alla andra former av våld i situationer av väpnad konflikt.

Ja, det finns också många fler uppmaningar i resolution 1325. Den är viktig och kräver påminnelse och uppmärksamhet för att fås med i alla led. Kvinnors roll i fredsförhandlingar påverkar slutresultatet till det bättre eftersom även kvinnors aspekter på fredsfrågor påverkar riktningen. Det är kvinnor och män som tillsammans skall leva med resultatet - då är det självklart att både kvinnor och män skall påverka vägen dit.

Ansvaret att genomföra resolution 1325 ligger på alla berörda parter. FN, medlemsstaterna och det civila samhället - var för sig och tillsammans - måste aktivt arbeta för att kvinnornas rättigheter tas till vara, för att de skall komma hela samhället till del.

Anette

* Läs också mer om Operation 1325 - en organisation i Sverige som arbetar för kvinnors väl och för resolutionens införande i alla led. Utbildning & information spelar roll. 
Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBlogger.comKnuff bloggar.  Knuff om  Resolution 1325 - FN - kvinnors roll i konflikter - Bloggare om ickevåld - ...


Inga kommentarer: