söndag 31 januari 2016

Varför hållbarhet och vad är det?

Stockholm Resilience Centre
Socialekologiska system
Resilience - hållbart
Pratar från människans perspektiv

Mänskligheten är fullständigt beroende av biosfärens förmåga att upprätthålla mänsklig välfärd och utveckling. Vi har gått från få människor till väldigt många på en kort tid. Detta skapar problem. Nu börjar planeten sända fakturor tillbaka till oss. Om vi inte lyckas vända trenden snart, så kommer många delar av naturen inte att finns tillgängliga längre.

Vad är hållbarhet? 

Stark & svag hållbarhet
Ekologiska - ekonomiska - sociala förhållanden; det som sammanfaller är en stark hållbarhet. Ekonomin har väldigt mycket fått driva utvecklingen, vilket gör ingen eller en väldigt svag hållbarhet.

Ekosystemet är den grundläggande basen för oss; syre, rent vatten och mat. Ekonomi kan vara ett bra sätt att prata med varandra, byta varor/tjänster - ekosystemet är grundförutsättningen. Vad händer när vi förstör i grundförutsättningen?

Vi behöver ett skifte i perspektiv - människans roll och förhållande till naturen. Vi går från - till;

värdefråga - ödesfråga
bevara - utveckla
minska trycket - aktivt sköta
reglera och styra - samförvalta

Det visuella resultatet av all utveckling - all utveckling pekar rakt uppåt; i en mindre positiv riktning. Något händer omkring 1950 eller åtminstone under 1900-talet - utvecklingen är enorm; Världens invånarantal har ökat kraftigt, energiförbrukningen i världen, den internationella turismen ökar, koldioxidhalten ökar, förlust av tropiska regnskogar, mm. Vi formar kustzonerna, bygger enorma städer, odlingsområden förändrar livsförutsättningar för djur och natur, skapar vattendammar, hugger ner träd för oljepalmer - vi formar, förstör. Vi kan också skapa plus, men vi har skapat otroligt mycket negativt (särskilt under det senaste århundradet).

När vi flyttar oss ut ur den klimatperiod som vi nu befinner oss i - kan det leda till att vår värld inte längre kan återhämta sig. Tröskeleffekterna kommer att leda till andra förutsättningar. Det kan leda till regimskiften, det nya skiftet kan leda till att vi måste ändra våra levnadssätt, mm. Vi får alltså inte låta saker förändras för mycket, eftersom vi då måste förändra våra levnadssätt för mycket.

Biologisk mångfald - artutflödestakten är alarmerande besvärande, liksom också kväve & fosfor-frågorna är. Förändrad markanvändning (skövling) och klimatförändringen (koldioxidutsläpp) är oroväckande. När vi ökar koldioxidutsläppen ökar också försurningen i haven. Det är viktigt att ställa om jordbruk, från en gröda till fler - och från gödning, till naturlig produktion. Frågorna är länkade mellan varandra, mer eller mindre och på olika sätt. Artutdöendets takt är alldeles för hög - de arter som har dött ut kan vi inte påverka, men vi kan (kanske) hindra andra arter från att dö ut.

Vi kan göra saker bättre. Se t ex; kylskåpen skapade stora ozonlagerproblem. Detta har vi lyckats förändra. Vi kan (antagligen), om vi bestämmer oss för detta.

The Doghnut; a safe and just space for humanity. (Oxfam)

Det sociala golvet - vi skall ha tillräckligt med; vatten, mat, rimlig inkomst, sjukvård, utbildning, jobb, energi, sociala likaberättigande, jämställdhet, hälsa, rätt att uttrycka sig politiskt, hållbarhet, etc.  Vi har inte nog av schysta jobb, rätt att uttrycka oss och hållbarhet/motståndskraft i samhället.

2015 - earth year
Världens nationer skrev under på viktiga mål - globalgoals.org
17 mål - alla måste nås tillsammans. Alla mål och frågor behöver talas om, var för sig - men också tillsammans. 
ingen fattigdom
ingen hunger
hälsa & välbefinnande
god utbildning för alla
jämställdhet
rent vatten & sanitet
hållbar och tillgänglig energi för alla
schysta jobb, anständiga arbetsvillkor
minskad orättvisa
hållbar industri, innovationer och infrastruktur
minskad ojämlikhet
hållbara städer och samhällen
ansvarsfull/hållbar konsumtion och produktion
bekämpa klimatförändringen (klimataktioner)
hav och marina resurser
ekosystem & biologisk mångfald
fredliga och inkluderande samhällen
fred och rättvisa - starka institutioner
partnerskap för genomförande av målen
mm

The earth statement - nödvändiga punkter att följa
max 2 grader
kolbudget
noll utsläpp till 2050
193 länder måste skriva under Parisavtalet
100% ren energi (inte olja)
stödsystem för att anpassa oss klimatförändringar (stöd till fattiga & utsatta länder)
bevara ekosystemen
vem skall betala för omställningen (finansiering från rika till fattiga länder)

2016 - action year


(Anteckningar från information 
Marika - från Albaeco - 31/1 2016
vid Schyst resandes ambassadörsdagar)

Inga kommentarer: