lördag 9 januari 2016

Miljöpolicy; Kan vi undvika negativt miljöpåverkande fotspår idag?

Detta är exempel på frågor som kan finnas i en miljöpolicy. Har du exempel på fler?

Organisationen ska;

- följa eller överträffa de krav på miljöhänsyn som finns i lagar och förordningar. Vi kan och vill alltid göra mer eller bättre än det som är lagstadgat. Att sikta högre ger mer miljöpositivitet för oss alla. Det är viktigt att vi hela tiden har en miljöpåverkanstanke i vårt arbete, att alla är medvetna om miljöfrågorna. Vi vill inte påverka miljön negativt. Vi vill istället låta naturen läka.

- arbeta efter en helhetssyn kring miljöfrågorna, lokalt, regionalt och globalt samt minimera vår negativa påverkan på miljön.

- sträva efter att hushålla med energi och materiella resurser. Hur kan vi minska vårt resursanvändande? Hur kan vi minska vår energiförbrukning? Hur arbetar vi för att t ex undvika plast och kemikalier, som har en allvarlig påverkan på miljön? Lagar och återanvänder vi våra tillgångar eller slänger vi och köper nytt? Hur förhåller vi oss till våra resurser?

- se miljöproblemen som påverkbara, och se optimistiskt på vårt miljöarbete. Vi ser vår insats som en del av det globala miljöarbetet och vi talar om det tillsammans med varandra och med andra människor och organisationer som vi möter i våra liv.

- integrera miljötänkande och miljöarbete i verksamhetens alla delar. Inga delar och inga människor lämnas utanför miljötänkandet. Det står högt på vår dagordning.

- fortlöpande informera och utbilda personal, kunder, leverantörer och andra intressenter inom alla verksamhetsområden om miljöfrågorna. Vilka miljöåtgärder vidtar vi och varför? Har någon förslag till miljöförbättrande åtgärder? Uppmuntra förslag och se till att det finns ett forum som tar hand om  och diskuterar förslagen.

- ställer motsvarande miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

- ha en miljörelaterad inköps- och resepolicy och

- aktivt arbeta med en konkret miljöplan som årligen ska diskuteras, utvärderas och uppdateras.

Organisationen behöver ha en miljögrupp, som löpande ansvarar för att miljöfrågorna finns på organisationens dagordning. Arbetet sköter sig inte självt.

Vi tänker genomgående miljöpositivt på vår arbetsplats och tar med oss den tanken och handlingen också till våra privata liv. Hur kan vi undvika negativt miljöpåverkande fotspår idag?

Den här listan är inte fullständig. Den kan utökas, förändras och förbättras. Den utgör ett första steg för en aktiv och medveten miljötanke i organisationen. Vad vi sedan gör, aktivt gör, av policyn och det faktiska arbetet, är än viktigare.

Har ditt företag, din arbetsplats, en miljöpolicy som finns med i ert löpande arbete?

A..

Länkar i frågan; 

Inga kommentarer: