tisdag 11 oktober 2011

Rörviks Naturreservat, Norrtälje kommun

Ca 2,5 mil norr om Norrtälje och 8 km sydost om Älmsta, i Rörviks yttre kanter, finner vi Rörviks Naturreservat. Det ligger ute på udden, med havet som nära granne.

Rörvik ingår i Natura 2000, som är EU.s ekologiska nätverk för värdefull natur. Syftet är att förhindra utrotning av växt- och djurarter och att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. I detta avsätts t ex särskilda naturområden för vård av viktiga ekologiska värden.

Rörviks naturreservat omfattar en stor del av Ramviksudden, som sträcker sig ut i Bagghusfjärden. Reservatet omfattar 24,5 hektar, varav 10,5 hektar utgörs av land och resterande del det kringliggande vattnet. Reservatet inrättades genom Länsstyrelsens beslut den 10 april 1981, och reviderades av kommunstyrelsen i Norrtälje kommun den 11 oktober 2001.
 
Ramsviksudden utgjrde förr en del av Norra Rörviks utmark. Under slutet av 1700-talet användes markerna som betesmark. Under den avslutande delen av 1800-talet brukades markerna istället som åker- eller betesmark.

Området består nu till största delen av igenväxta äng- och hagmarker. De är under  restaurering. Området är botaniskt värdefullt och har en välutvecklad lundvegetation. En av anledningarna till att naturreservatet bildandes är att man där kan finna ett 10-tal olika orkidéarter, såsom t ex Sankt Pers nycklar, ängsnycklar liksom Adam och Eva.

I naturreservatet kan man finna spår av det historiska brukandet av marken. Det finns t ex antal träd med spår av hamling. Vegetationen i reservatet består till stor del av gles lövskog. Ek, lönn, ask, asp och alm är exempel på träd som det finns gott om i landskapet. Floran är rik på arter som t ex storrams, lundsmörblomma, vårärt, hässleklocka, desmeknopp, vätteros och Sankt Pers nycklar. I öppnare partier finns t ex Adam och Eva, klasefibbla och krissla.

I områdets södra del kan man finna en kalkpåverkad havsstrandäng/fuktäng. Havssträndängar är sällsynta i kommunen, varför det infinner sig en glädje att de finns just här. Här finns också ängsnycklar, kärrspira och trubblansmossa.

Skogar med ett stora inslag av lövträd och undervegetation lockar till sig många olika fågelarter, konstaterar vi när vi läser i de broschyrer som finns för området. Där finner vi också att det under vår och försommar ljuder fågelsång från mesar, trastar och sångare. Rosenfink, grönsångare gärdsmyg och härmsångare tillhör de något mindre vanliga fågelarterna som påträffas i reservatet. Förekomsten av gamla hamlade träd i området medför även att många insekter trivs här.

Ramviksudden har varit lövdominerad under väldigt lång tid, men vid mitten av 1900-talet skedde ett betydande intrång av barrträd, som sedan följdes av igenväxning. För att återskapa de öppna markerna med fokus på lövträd är områdets skötsel idag till stor del knuten till tidigare bruksformer, med bland annat bete och slåtter.

Till del är reservatet inhägnat. Med vyn ut mot fjärden, sittande på den lilla trappan över ett av staketen, sem man också de gamla hamlade träden. Här finns småkrypsgodis i mängd.

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att gräva upp växter, göra upp eld, framföra motordrivet fordon, tälta eller uppställa husvagn, medföra hund eller katt som inte är kopplad.

Det finns gott om plats i naturen strax utanför reservatet för boende med tält, husvagn eller husbil. Nyttja allemansrätten med omsorg, som sig bör. Det finns också boendemöjlighet i stuga inte långt därifrån.

Roslagsleden går bara några kilometer ifrån reservatet. Det kan vara väl värt att göra en avstickare för ett besök i detta vackra reservat. Ja, Roslagsleden och Rörviks naturreservat, i Roslagens vackra famn, är väl värda ett besök.

När jag är i dessa trakter idag, har jag springskorna på fötterna. Jag springer runt udden, snubblar på vildvuxna rötter och fastnar i en taggig nyponbuske innan jag drar mig vidare mot Roslagsleden och vägen mot Nyby, Brevik och så småningom åter hem. 24 km blev min runda för dagen.

Asfaltlöperskan behöver njuta mer av naturen. Rörviks naturreservat och Roslagsleden är onekligen bra ställen att njuta på.

Jag är på jakt efter fler vackra smultronställen i höstskrud.

Tipsa mig gärna var jag skall gå.

Anette Grinde


Inlägget är sammanställt med broschyrmaterial utfärdat av
t ex Länsstyrelsen och Norrtälje Kommun.

Media/hemsidor. Swetur. Norrtälje Kommun. Wikipedia. Svd. Länsstyrelsen.
Roslagsleden. Elva etapper på Roslagsleden.
MedMera. Nyligen.se. Blogger.com. Bloggkartan.

Inga kommentarer: