onsdag 27 augusti 2014

Nyfiken på; PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete).

Jag är nyfiken på PMUs verksamhet och ger mig i kast med att läsa några av deras handlingar. Det gör mig glad. De bedriver, vad jag kan se, en viktig och god verksamhet med människan i fokus. Som vanligt är Jonas Gran (PWC) revisor, vilket också gör mig glad. Han kan de ideella föreningarnas värld, han är kompetens och seriös och han kan reglerna kring biståndet. Jag har träffat andra revisorer som granskar bidrag och bistånd och inte alls blivit nöjd med deras inställning och deras granskning. Samtalet där fokus ligger på sakfrågorna, känslan av korrekthet och hög kunskap står högt i kurs hos mig.

Under 2012 har Pingströrelsen drivit sin biståndsverksamhet i riksföreningen Pingst - Fria församlingar i samverkan. PMU InterLife har inte haft någon verksamhet i den årsredovisning som finns bifogad för 2012.

Mitt intresse har fokus på Pingströrelsens biståndsverksamhet, varför det är detta som jag lägger min granskning på. Vid läsningen av årsredovisningen konstaterar jag att administrationens arbete under 2012 har fokuserats på ekonomistyrning, effektivisering och kvalitetshöjande arbete liksom att varje verksamhet numera har en bättre överblick över sina kostnader. Det glädjer mig att läsa eftersom det är en grundläggande förutsättning för att kunna använda medlem på bästa möjliga sätt. Utan god kontroll och möjlighet att följa pengarna kan vi inte göra det bästa med dem. Det glädjer mig att Pingströrelsen ser detta.

Det som inte glädjer mig i denna läsning är att riksföreningens styrelse besår av 2 kvinnor och 9 män. Styrelsens sammansättning är oerhört viktig och präglar den verksamhet de bedriver. Jag ser att ordförandena i de olika styrelserna/styrgrupperna automatiskt är styrelseledamot i Riksföreningens styrelse, vilket naturligtvis ger en följdverkan på styrelsens sammansättning. Eftersom den här driver en mycket stor verksamhet är det av stor betydelse att sammansättningen är väl genomtänkt. Kvinnorna saknas. Det gör mig ont.

Den, här och nu och för mig, mest intressanta verksamheten är PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete). Jag vill se hur organisationen arbetar och vilka som är dess grundläggande värden. PMUs uppdrag är att leda och utveckla svenska pingstförsamlingarnas gemensamma biståndsarbete. Det handlar där om såväl humanitära projekt som långsiktiga utvecklingsinsatser. Finansieringen sker t ex genom SIDA, ECHO (EUs humanitära avdelning), egna insamlingar och Radiohjälpen. Det jag ser nästan dagligen  av Pingstkyrkan och PMU ligger närmast i secondhandförsäljningen i Norrtälje. Där bedrivs en mycket glädjande och positiv verksamhet, som jag gärna ser, bidrar till och uppmärksammar. De bidrar t ex dels till positiva arbetstillfällen, dels till medel för bistånd genom t ex PMU och dels till lokala sociala projekt. Ja, de bidrar också till en positiv återanvändning av många materiella ting som annars skulle slängas och kräva nyköp istället för återanvändning av fungerande prylar. Jag ser secondhandbutikerna, vars överskott går till social verksamhet eller bistånd, som ett mycket viktigt och positivt samhällsengagemang.

I Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkans årsredovisning för 2012 framgår att PMUs uppdrag är att bekämpa fattigdom och att vara en röst för de röstlösa. Uppdraget är också att generera resurser för att fördjupa engagemanget för rättvisa och upprättelse. Nyckelord i arbetet är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang. Det är viktiga ord, tänker jag, som ser detta arbete som väldigt viktigt.

Centrala resultatområden, för att genom ett stärkt civilsamhälle kunna bekämpa fattigdom, är alfabetisering, hiv och aids, folkbildning, jämställdhet och breda byutvecklingsinitiativ. Allt syftar till att ge människor redskap och möjligheter att själva ta sig ur fattigdom. Huvudprincipen har varit att stödja lokala samarbetspartners i den verksamhet de bedriver för att bekämpa fattigdom, men PMU har också drivit vissa insatser i egen regi.

Samma typ av information når mig i 2013 års årsredovisning. Det framgår här också att det av Sida tidigare initierade bedömningar (systemrevision, relevansstudie samt ramkriteriebedömning) finns behov av fortsatt utveckling, även om den till stora delar är god. PMU har under 2013 fortsatt arbeta med att förbättra sina system för intern styrning och kontroll liksom resultatredovisning. Revisorer och externa konsulter har bekräftat förbättringarna. Det är står tydligt för mig att PMU och Pingstorganisationen i stort står för en vilja att använda medlen på bästa möjliga sätt. Och att revisorerna bekräftar att så är fallet, alltså att så sker.

Jag läser också i deras projektmanual med tillhörande bilagor. Fattigdomsbekämpning, demokrati, miljö, jämställdhet, fred och försoning, mm, är viktiga frågor. Det gör mig varm i hjärtat när biståndsorganisationerna bidrar till människors väl, i syfte att de sedan skall skapa en bättre värld för sig själva. Det gör mig riktigt glad. Ja, det finns mycket att läsa och att begrunda. Värdet av det jag läser är mycket stort. Det visar att det finns hopp, glöd och engagemang i världen. Det tillför glädje till min dag.

A.. Knuff - Intressant. Bloggkartan Norrtälje.  Bloggportalen.se.  Knuff om bistånd - Bloggare om PMU. Dagen. Sida. Världen idag. Dagen. Kyrkans Tidning.Inga kommentarer: