söndag 24 augusti 2014

Löttorp - en fantastisk framtidsbygd.

Löttorp är en tätort i Borgholms kommun i Kalmar län. Löttorp ligger i Högby socken på norra Öland och är Borgholms kommuns tredje största tätort, efter Borgholm-Köpingsvik, och den enda tätorten på nordligaste Öland. Ortnamnet består av leden löt (besläktat med luta) som betyder 'betesmark', ursprungligen 'sluttning', och ordet torp. Namnet omnämns 1535 som Löthetorp. Orten växte under 1900-talets början upp till ett stationssamhälle längs med den smalspåriga järnvägen Borgholm-Böda Järnväg, vilken senare blev del av Ölands Järnvägar. Löttorp kom med tiden att fungera som centrum för nordligaste Öland och blev den plats vartill affärs- och samhällsservice koncentrerades. Orten har idag vuxit ihop med Högby, vilken under lång tid var den dominerande kyrkbyn på norra Öland med Ölands största kyrka, Högby kyrka. Löttorp var fram till och med kommunreformen 1971 största ort i Ölands-Åkerbo landskommun och mellan 1971 till 1974 centralort i Ölands-Åkerbo kommun, innan denna kommun inlemmades i Borgholms kommun 1974.

Norra Ölands ställning som semesterresmål gör att Löttorp med omnejd under sommarmånaderna får en mångdubbling av antalet invånare, vilket även medför att affärslivet i Löttorp är väl utbyggt i förhållande till ortens storlek. Affärslivet lever till stora delar på sommarturismen men bedrivs till stora delar året om. Orten har även en del småindustri. Löttorp har en skola med klasser från förskola till högstadium, skolans uppsamlingsområde omfattar stora delar av nordligaste Öland. Många fastboende arbetspendlar till Borgholm och Kalmar. (Utdrag från Wikipedia 2014-08-24)

I Löttorp/Högby-området finns t ex matbutik, Systembolag, bank, postutlämning i butik, flera små fina butiker, blomsterträdgård, bensinstation, kiosk, bageri, café och flera restauranger. Några av dessa företag verkar sommartid och några under hela året. Pensionat, bed & breakfast-boenden liksom närliggande campingplatser finns att tillgå för dem som söker tillfälligt boende. I Löttorp/ Högby med omnejd finns också en aktiv församling, en aktiv idrottsförening med en omsorgsfullt utbyggd idrottsplats, färgaffär, brädgård, el- och vvs-företagare och andra hantverkare, turistinformation, simhall, bibliotek, mm. Det finns gott om människor som söker sin utkomst i egna företag, själva eller tillsammans med andra, förutom den allmänna service som kommun och myndigheter bidrar med. Småföretagandet ger arbetstillfällen till andra och ger bygden en möjlighet att leva och utvecklas under hela året.

Det finns också ett aktivt föreningsliv. Idrottsföreningen, Högby IF, skapar hälsa och mången fysisk aktivitet för såväl barn, ungdomar som för vuxna. De ger god uppmärksamhet till bygden. Röda korset har en Kupan-butik, som bemannas av ideell kraft och bidrar till meningsfull sysselsättning, engagemang och medel till olika typer av hjälp/social verksamhet. Hembygds-föreningarna i Böda, Högby, Källa, Persnäs och Föra driver en stor och viktig verksamhet som genererar kunskap och bevarande av kultur och viktig historia. Utan dessa, och alla de människor som däri verkar, skulle vi förlora mången kunskap om vårt arv.  De samlar sig också årligen, genom Åkerbo Hembygdskrets, i skriften Öländsk Bygd, som 2013 gavs ut i den 64e utgåvan. Tidskriften samlar berättelser om det som är och det som har varit. Den ger oss en bild om hur människor har haft det genom tiden, vilka företag som finns och funnits och hur de har skapat eller funnit sig i det som landat på deras lott.

I bygden finns också aktiva pensionärsföreningar som skapar aktiviteter, föreläsningar, mm, för samkväm med sina medlemmar. Bion i Löttorp har också en självklar plats, där man aktivt har sökt stöd i bygden för att kunna digitalisera denna och därför kunnat hänga med i utvecklingen. Människorna tar ansvar för service, mm, och folkopinionen gör sitt när kommunen eller andra myndigheter försöker lägga ner olika servicedelar eller när kultur och idrott behöver utvecklas. Bygdens folk visade sitt intresse t ex när bion och idrottsplatsen behövde utvecklas. Då ställde de upp med intresse, engagemang och resurser. Sjukvård, service, omsorg, skola, mm, är viktigt för att området skall kunna utvecklas och finnas kvar som en aktiv och livskraftig bygd. Eftersom ön är lång är det viktigt att de mindre orter som ligger några mil ifrån huvudorten Borgholm inte berövas sin service. Då avfolkas trakten och det blir svårare för var och en att söka sin utkomst där. Det är därför mycket viktigt att all service finns kvar.

Turismen är en viktig källa till inkomst på Öland. Turismen gör att många verksamheter bara finns sommartid, under de aktiva veckor när svenskar, danskar, tyskar, holländare och andra världsmedborgare förlägger sina semestrar på ön. Löttorp/Högby gör sitt yttersta för att vara en del i detta och det finns många verksamheter som genererar mer till bygden. Människor behöver bo, äta och roas i olika mått, oavsett skäl till att de befinner sig i trakten, vilket genererar mer också till andra verksamheter. Lådbilslandet, Lammet & Grisen, restaurang Kalk, butiken Snäckan, campingplatserna längs den ljuvliga kusten är exempel på platser och aktiviteter som drar mycket människor till sig och som också ger mervärden till andra yrkeskategorier. Inom turismen ryms också alla fritidsboende, som har egna hus i området. Också de behöver den allmänna service som de fastboende är beroende av, som t ex mataffär, bank, post, sim/idrottsanläggningar, bibliotek, bygg- och hantverksföretag, övriga butiker, mm. De önskar också ta del av all kultur och andra aktiviteter som finns i området. Det är alltså mycket viktigt att de fastboende lyckas etablera livskraftiga företag i sin hembygd.

Under sommaren infaller den absoluta högsäsongen för nästan all verksamhet. De inkomster som skapas under denna period skall skapa livskraft också för resterande del av året. Då gäller det också att vädrets makter håller sig på god fot med området. Det kan göra stor skillnad för intäkterna under perioden.

Förutom sommarmånaderna är Ölands Skördefest viktig för inkomsterna på ön. Den har funnits under ett flertal år och drar många människor till Öland igen, när hösten närmar sig. Under en kort och mycket intensiv långhelg i slutet av september varje år, kommer fritidsfolk och turister tillbaka till ön och njuter av ett smörgåsbord av aktiviteter bestående av mat, hantverk, kultur och annat som erbjuds i syfte att visa allt det vackra och att förlänga turistsäsongen som annars är mycket kort och intensiv. Under senare år har också aktiva försök gjorts med en liknande helg under våren. Öland spirar, som den sprudlande våraktiviteten döpts till,  syftar bl a till att visa öns spirande under våren, där blomster, marknader, kultur och trädgårdar öppnar allas hjärtan inför en ny säsong. Dessa gemensamma aktiviteter placerar Öland på mångas aktivitetskarta och lotsar nya besökare till ön. Löttorp & Högby har många deltagande företagare i båda dessa Ölandshöjande aktiviteter, där bygden i stort drar nytta av den stora marknadsföringen.

Löttorp har också dragit stor fördel av Ölands allmänna inställning kring cykelleder. Att göra Öland till en cykelvänlig ö har pågått under flera år och vi har sett att fokus på detta har hållit i sig. Det finns många och fantastiskt vackra leder på ön, vilket gör att cykelturister och övriga som färdas med detta vänliga transportmedel inte behöver cykla på den stora vägen. Under 2014 har en ytterligare pusselbit i detta lagts till Löttorps förmån när en god bit av den gamla järnvägen har asfalterats och gjorts till en mycket fin gång- och cykelled. Den mynnar mitt i centrala Löttorp och har, tillsammans med övriga cykelleder, gjort det lättare för många att ta sig till centralorten utan att behöva åka längs den högt trafikerade huvudvägen. De många cykelvägarna bidrar också till att cykel-, löpnings- och vandringsturismen kan utvecklas mer i kommunen. Norra Öland har här, med sina många och fina sidovägar, sin fantastiska natur och sina aktiva turistföretag stor potential för denna typ av turism.  

Vi vill se Löttorp som ett framtidsbygd. Som en plats där framtidstron är djupt förankrad i myllan, där var och en vill se landskapet, företagen och människorna utvecklas och där var och en drar sitt strå till stacken. Där mer och fler ger mer för alla. Just för att glädje, framtidstro och glödande engagemang ger ringar på vattnet.

A..


Länkar & sånt;
Öland. Cykla på Öland. Allemansrätten. Öländsk bygd. Högby socken. Nordölands församling. Stockholms stadsbibliotek. Knuff om Löttorp. Bloggare om Högby. Intressant, eller hur?


Inga kommentarer: