måndag 16 april 2012

St Eriks Gille - Roslagsbro hembygdsförening.

Artikeln om St Eriks Gille bygger på information som återfunnits i t ex  verksamhetsberättelser, balans/resultaträkningar, privata anteckningar, mm. 
Har du mer information, som ger mig mer "kött på benen" till denna artikel, så är jag stort tacksam för att du hör av dig. Jag söker verksamhetsberättelser, siffror, anteckningar, bilder, mm - från föreningens hela livstid, d v s från 1960 och fram till dags dato. Jag söker också information om när och vad som har gjorts med husen vid Labacken under den tid de har funnits i St Erik Gilles ägo. Information om arbetet kring husen förekommer högst sparsamt i verksamhetsberättelser, mm, som har utgivits av föreningen. Arbetet med husen är dock inte "sparsamt", utan väldigt aktivt och flitigt.  Detta vill jag gärna dokumentera.

Du kan skriva en kommentar nedan (kommentarer), sända mail till; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net eller kontakta mig via telefon 0708 905 731 för info om postadress för min möjlighet att låna handlingar, fotografier, mm för kompletterande information och dokumentation för framtiden.


*** *** *** *** *** ***

Bild lånad av St Eriks Gille - föreställande Labacken, Övra Söderby, Roslagsbro.
(Skannad sommar 2017)
På baksidan av bilden står 15/8 1946


1960. St Eriks Gille är Roslagsbro hembygsförening. Föreningen bildades den 18 maj 1960, på 800 års-dagen av Erik den heliges död. St Eriks Gille har till uppgift att verka för hembygds- och församlingskänslans stärkande, att bevara rester av hembygdens gamla kultur samt att försöka skydda kultur- och naturminnesmärken, som kan bedömas att vara av värde för kommande släkten.


1964. Foto daterat 1964. Sthlms läns museum. Foto från kurvan in mot Labacken, Övra Söderby.

Fotograf: Nordström, Alf , Länsstyrelsen i Stockholms län , 1964-05-14.
(Tillstånd har erhållits från Sthlms läns museum att publicera bilden på bloggen.)

1981. Uthusen på Labacken. Bild lånad av St Eriks Gille (skannad 2017).
På baksidan av fotot står 1981.


1984. Foto daterat 1984 på fotografiet och 1982 i Sthlms läns museums information. Sthlms läns museum. Föreställande Labacken i mycket dåligt skick. (Tillstånd har erhållits från Sthlms läns museum att publicera bilden på bloggen.)


Fotograf: Nordström, Alf , Länsstyrelsen i Stockholms län , 19821985. Den gamla gården Labacken kommer i St Eriks Gilles ägo. Labacken, belägen i Övra Söderby, med boningshus, ladugård, lada och inventarier tillföll föreningen genom arv/donation. St Eriks Gille ber bygdens folk om donationer för reparationer, då fastigheten är i mycket dåligt skick. Fastigheten består av ett bostadshus med två våningar, ladugård med lada och visthusbodar, separat lada och jordkällare. För Roslags-Bros del innebär donationen att en hembygdsgård nu kommer att skapas i bygden, med möjlighet att samla och förvara gamla inventarier och att bedriva en aktiv hembygdsverksamhet.

1988. Medlemsavgift 25 kr. Sommarauktionen i Brogården gav 11 600 kr till föreningens kassa. En rundresa i Roslags-Bro socken har gjorts, under sakkunnig ledning av författaren till Roslags-Broböckerna, Sven-Olof Garland.

Under sommaren har Labackens huvudbyggnad blivit färdigrenoverad. Det har skett med frivilliga krafter och genom skänkt timmer till byggnationerna.


1996. Verksamhetsberättelsen för 1996 berättar att styrelsen består av Vilhelm Holmström (ordf), Eskil Noge (vice ordf), Ellen Runelind (kassör), Kerstin Stahl (sekr), Kurt Eriksson, Lennart Eriksson och Torsten Törnqvist. Som suppleanter har valts Margareta Eriksson, Leif Eriksson och Claes Holmström.

Föreningen har 295 medlemmar. Medlemsavgiften uppgick till 50 kr.

Verksamheten under 1996 har bestått i följande: Januari. Lennart Bagger Sjöbäck besökte Sockenstugan och berättade om Beata Haag från Upplunda. Beata Haag var flickan som levde för 300 år sedan och som blev borgmästarfru i Norrtälje. Februari. Föreningen visade gamla filmer ur Torsten Nordströms samlingar om livet i Norrtälje. Mars. Det lyssnades på inspelade intervjuer som gjorts med äldre Roslagsbrobor om hur livet var förr. April. Johnny Mattsson från föreningen Brosjögruppen informerar om deras arbete med att trygga sjöns fortlevnad. Maj. Åke Tidigs leder en gökotta i Andersvedja. Den 18 maj hölls årmötet i Sockenstugan, Roslagsbro. Juni. Utflykt till Riddarholmen i Stockholm och den historiska festivalen som arrangerats med anledning av "Hembygdens år". Den 21 juni firades midsommaren vid Labacken. Juli. En välbesökt friluftsgudstjänst hölls vid Labacken. Lars Fredin ledde senare i juli en byvandring i Gryta. Augusti. Slåttergille vid Kråkhättan tillsammans med Roslagens Naturskyddsförening. Hembygdsgårdens dag vid Labacken firades med öppet hus den 4 augusti. Utflykt till Forsmark med besök vid kärnkraftverket, bruksmuseet, mm. September. Eskil Noge berättar om sin tid i Kanada. Oktober. Sigvard Larsson besökte Sockenstugan och berättade om luffare som vandrade runt i Roslagen. November. Åke Andersson visade bilder i Sockenstugan - om och från naturen.

Under året har flera av föreningens medlemmar arbetat med att skära vass i Brosjön. Denna vass har sålts och gett ett bra tillskott till föreningens kassa.

Labacken. Körvandringen är nu på plats och ett spåntak är lagt av några av föreningens medlemmar. Gärdesgård har satts på gården. (Jag saknar information om varifrån körvandringen kommer, på vilka villkor den har nått St Eriks Gille och hur ägandet nu ser ut kring denna)

Under året har de redskap som har funnits vid Nääs flyttats till en loge i Söderby, för vilken en hyra av 1000 kr/år skall erläggas mot att sedvanligt underhåll görs.

Ekonomi. St Eriks Gille har, under 1996, haft inkomster uppgående till 80 748.14, utgifter uppgående till 59 722.50 och ett överskott om 21 025.64. Den sammanlagda behållningen vid årets slut uppgick till 171 256.65. Av inkomstsammanställningen kan t ex noteras medlemsavgifter 14 650 kr, midsommar & öppet hus 14 289.50 och vassförsäljning 10 000 kr. Därtill finns poster som gåvor, lottringar, kollekt, böcker, mötesverksamhet, mm. De största utgiftsposterna under året bestod av t ex mötesverksamhet 10 025 kr, Labacken 14 291 kr och tryckning av böcker 19 556 kr.

1997. Verksamhetsberättelsen för 1997 berättar att styrelsen under året har bestått av; Vilheml Holmström (ordförande), Eskil Noge (vice ordförande), Ellen Runelind (kassör), Kerstin Stahl (sekreterare) samt ledamöterna Kurt Eriksson, Lennart Eriksson och Torsten Törnqvist. Såsom suppleanter har Margareta Eriksson, Leif Eriksson och Claes Holmström verkat.

Föreningen har 283 medlemmar. Åke Hemlin har varit materialförvaltare för Labacken. Medlemsavgiften uppgick till 50 kr.

Januari. Mats Lind besökte Sockenstugan och berättade/visade bilder från Kashmir från ett år som FN-tjänsteman. Februari. Sture Harrysson berättade om sitt händelserika liv som lanthandlare. Mars. Lennart Bagger Sjöbäcke läste ett urval favoritdikter på temat "människan i naturen", med mellanspel av folkmusik på pianot. April. Bertill Helmersson berättade om tiden när Roslagsbro tillhörde Lyhundra kommun. Maj. Årsmöte i Sockenstugan samt gökotta i Gryta under ledning av Åke Andersson. Juni. Midsommarfirande vid Labacken. Juli. Friluftsgudstjänst vid Labacken med efterföljande kyrkkaffe. Augusti. I början av månaden firades Hembygdsgårdarnas dag med öppet hus vid Labacken. I slutet av månaden arrangerades en utflykt till Vätö med besök bl a i Vätö kyrka, gamla och nya stenhuggeriet samt en medeltida klosterplats. Vätö Hembygdsförenings ordförande Bror Pettersson var guide vid Vätöutflykten. September. Olle Lönnheim besökte Sockenstugan och berättade om en man som föddes i Helsingborg men som sedan flyttade till Norrtälje, startade en fabrik och kämpade för nykterheten. Vem denne man var förtäljer inte verksamhetsberättelsen för 1997. Oktober. Sivert Pettersson visar gamla och nya filmer, t ex från arbetet med Labacken. (Ahh! Dessa bilder vill jag gärna se!) November. Åke Andersson visade naturbilder.

Under året har det skurits vass som har sålts och givit ett välkommet tillskott till föreningskassan.

Labacken. Arbetskvällar har arrangerats vid hembygdsgården Labacken. Fuktmätning vid Labacken har givit rekommendationer att huset skall ha en temperatur om 3-4 grader. Någon form av fläkt som får luften att cirkulera bör monteras.

Ekonomi. Intäkterna har under 1997 uppgått till sammantaget 58 535,39. Från detta har utgifter dragits med 56 837,50 vilket har genererat ett överskott om 1697,89. De största intäktsposterna i resultatsammanställningen består av medlemsavgifter (14 050 kr), midsommar/öppet hus (19 272,50) och vassförsäljning (10 000 kr). De största utgiftsposterna består av kostnader för Labacken (11 062 kr) samt tryckkostnader för böcker (33 913 kr). Föreningens banktillgodohavande vid årets slut uppgår till 172 954,54. 
 
1998. Styrelsen består av Vilhelm Holmström (ordf), Eskil Noge (vice ordf), Kerstin Stahl (sekr), Ellen Runelid (kassör), Kurt Eriksson, Lennart Eriksson, Torsten Törnqvist. Såsom suppleanter har valts Margareta Eriksson, Leif Eriksson och Claes Holmström.

Föreningens årsmöte för summering av 1998 har hållits den 18 maj 1999.

Sammankomster under 1998 har bestått i följande; Januari. Anders Tornström visar hur man kan släkt- och hembygdsforska med hjälp av internet (Sockenstugan). Februari. Lars Modén visade gamla filmer från Roslagen. Mars. Runar Söderberg visade ett axplock filmer från vår roslagsnatur. April. Nancy Linde berättade om framtagningen av Roslags-Broklänningen. Maj. Årsmöte i Roslags-Bro kyrka och i Sockenstugan. Gökotta vid Harö med Åke Tidigs. Juni. Föreningens medlemmar var inbjudna till visning av Lohärads hembygdsgård i Loskärva. Vid midsommar firades det stort vid Labacken. Juli. Friluftsgudstjänst vid Labacken, med efterföljande kyrkkaffe. Augusti. Hembygdsgårdens dag firades vid Labacken med öppet hus och visning av byggnader, redskapssamlingar och inventarier. September. Sivert Pettersson visade film i Sockenstugan från arbetet vid Labacken, mm. Oktober. Olle Henriksson berättade, i Sockenstugan, om Nortäljefirmans utveckling – "Från basaren till Flygfyren". November. Åke Andersson visade naturbilder.

Under året har det också skurits vass, som har givit ett gott tillskott till föreningskassan. Därtill skall läggas alla gemensamma arbetskvällar och enskildas arbetsinsatser vid Labacken.

Labacken. Under 1998 har en folder om Labacken tagits fram. Fukthaltsprovningar har gjorts vid Labacken och vid Sockenmagasinet. Den har visat att luften i bostadshuset bör hålla en temperatur mellan 3-4 grader. Under sommaren har föreningen satt upp rullgardiner i huvudbyggnaden på Labacken för att skydda textilierna i huset. Strömförsörjningen till huvudbyggnaden har förbättrats under året.

Hederstecken har, under 1998, delats ut till Tore Andersson, Margit Karlsson och Arne Karlsson.

Ekonomi 1998. Föreningens resultaträkning visar inkomster om 45 245,38 och utgifter om 28 886,50, vilket summeras till ett överskott för 1998 uppgående till 16 358,88. De huvudsakliga inkomsterna bestod av medlemsavgifter (13 550 kr), midsommar/öppet hus (18495 kr) och ränta (4850, 38). De huvudsakliga utgiftsposterna bestod av Labacken 14 306 kr, medlemsavgifter (3 962 kr) och porto/skrivmaterial (3 312,50). Det sammanlagda banktillgodohavandet vid årets utgång uppgick till 189 313,42.

1999. Stockholms läns hembygdsförbund har delat ut ett förtjänstdiplom till Vilhelm Holmström, Sankt Eriks Gille, för hans arbete med hembygdsgården Labacken. Labackenhuset är nu renoverade. Vilhelm Holmström har tagit fram en hel del underlag om gården Labacken. Gården var, när den övertogs av St Eriks Gille, obebodd sedan 35 år. Den var helt förfallen. Upprustningen har gjorts med ideell kraft i St Erik Gilles regi. (enligt Norrtelje tidning 990621). Enligt en personlig anteckning på tidningsurklippet har en ny ordförande valts den 18 maj 1999; Claes Holmström.

Styrelsen, vald 18 maj 1999, består av Claes Holmström (ordf), Torsten Törnqvist (vice ordf), Lars Fredin (sekr), Ellen Runelid (kassör), Kurt Eriksson, Lennart Eriksson, Eskil Noge. Såsom suppleanter noteras Leif Eriksson, Margareta Eriksson och Kerstin Stahl.


2000. Midsommarfirande på Labacken 2000.
Kaffe, lotterier, hästskokastning, tipspromenader, böcker/vykort och fiskdammen inbringades 24872:50. Som utgifter noteras musik, godis, lottringar, böcker, saft, mjölk, mm, servetter, kaffe, lottvinster och hyra högtalare uppgående till sammantaget 5070:50 kr. Överskottet från midsommarfirandet summeras till 19802 kr. Till detta skall läggas människornas glädje för evenemanget och all ideell kraft som skapat mer för många.

2001. Midsommarfirande på Labacken 2001.
Lotterier, hästskokastning, tipspromenader, kaffe och böcker/vykort inbringades 28548 kr. Som utgifter noteras engångsartiklar, färskvaror, bakning, musik och lottvinster uppgående till 3548 kr. Överskottet från midsommarfirandet summeras till 25000 kr.

2003. Föreningen hade 272 medlemmar vid utgången av 2003. Medlemsavgiften har varit 50 kr. Föreningens verksamhetsberättelse ger uttryck för att föreningens ekonomi är fortsatt mycket god.

Sammankomster arrangerade under 2003.
Januari. Videofilm om timmerkörning samt filmer ur St Erik Gilles arkiv. Februari. S-O Gustafson kåserade om sina år i byggnadsbranschen. Mars. Kurt Pettersson (Tomta) berättade om Broströmmens vattensystem och om Erken. April. Bengt Hellberg (tidigare bosatt i Gryta). Maj. Gökotta i Väsby med Åke Tidigs. Juni. Midsommarfirande på Labacken. Juli. Friluftsgudstjänst under ledning av Svante Hagman (ca 70 deltagare). Augusti. Hembygdsgårdens dag firades vid Labacken, där också Birgitta Holmström hade en utställning med stickade alster från bygden. I augusti arrangerades också en bussutflykt till Lännakatten, med över 50 deltagare. September. Tord Pettersson berättade om filminspelningar och teater. Oktober. Bengt Eriksson visade bilder och berättade om tiden mellan häst och 4-hjulsdrift. November. Åke Andersson visade naturbilder och bildspel.

Hederstecken för förtjänstfulla insatser i föreningen har tilldelats Siv Andersson, Åke Andersson och Kurt Eriksson.

Under 2003 har en slipsten satts upp vid Labacken och larm har installerats.

Föreningen höll sitt årsmöte den 18 maj 2004. Det gångna årets verksamhetsberättelse, balans- & resultaträkning och revisionsberättelse resulterade i att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Sven Olov Garland gratulerades i efterhand (90 år) av St Eriks Gille med blommor och presentkort. Hedersnål utdelades till Torsten Törnqvist och Carl Axel Jakobsson.


2004. Föreningen har 270 medlemmar vid utgången av 2004. Medlemsavgiften har varit 50 kr.

Sammankomster arrangerade under 2004.
Januari. Visning av videofilm och ljudband ur St Erik Gilles arkiv. Februari. Runar Söderberg visade naturfilmer som han har tagit, bl a från trakten av Harg med ett hundratal havsörnar. Mars. Erik Björck och Anders Holmgren (lärare & amatörastronomer) talar om stjärnhimlen. April. Polisen Marie Lundberg berättade om polisverksamheten i Norrtälje. Maj. Föreningens årsmöte hölls (stadgeenligt) den 18 maj. Juni. Gökotta med Åke Tidigs vid Narven, utefter Norrtäljeviken. Midsommarfirande på Labacken. Juli. Friluftsgudstjänst under ledning av kyrkoherde Margareta Fridén. Augusti. Hembygdsgårdens dag firades vid Labacken. September. Sven Hafelt (f d mångårig hamnkapten i Norrrtälje) berättade om sina år som styrman i Vaxholmsbolaget på 50-talet. Oktober. Eskil Noge berättade om sin resa till Grönland som han genomfört under detta år. November. Åke Andersson visade bilder/bildspel från Roslagen och från sina resor till Norge.

Under 2004 har vasskärningsarbetet varit svårt. Snöbruten vass har skapat problem, men ca 180 buntar vass plus en del takvass har ändå åstadkommits av de ideella krafterna i föreningen.

Hedersnål har utdelats till Torsten Törnqvist och Carl Axel Jakobsson.

Under 2004 har brunnshävstången iordningställts och satts upp vid Labacken.

Planer finns kring ett utökat markinnehav i anslutning till Labacken och en eventuell kompletterande byggnation för att kunna hantera Gillets samlingar i framtiden.

Föreningen höll sitt årsmöte den 18 maj 2005. Det gångna årets verksamhetsberättelse, balans- & resultaträkning och revisionsberättelse resulterade i att styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Hedersnålar utdelades till Kerstin Stahl, Ove Sundström och Lars Fredin.


2005. Föreningens styrelse har bestått av Claes Holmström (ordf), Torsten Törnqvist (vice ordf), Leif Eriksson (kassör), Lars Fredin (sekr), Kurt Eriksson, Lennart Eriksson och Eskil Noge. Suppleanter har varit Margareta Eriksson, Kerstin Stahl och Karl Olov Hemlin.

Föreningen hade 270 medlemmar vid utgången av 2005. Medlemsavgiften är 50 kr. Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god.

Sammankomster under 2005 .
Januari. Sören Karlsson, vd Norrtälje Tidnings Ab & bosatt i Väsby, berättade om tidningssituationen i Norrtälje & i Sverige i övrigt. Februari. Pierre Anjou i Velända berättade om företaget "Anjous Potatis" och gav tips på potatisodling. Mars. Wilhelm Holmström & Torsten Törnqvist kåserade om jakt förr och nu. April. Jan Thorén berättade om hur den mycket omfattande och noggranna restaureringen av Nors herrgård har fortskridit. Maj. Föreningens årsmöte hölls med inledning i Roslagsbro kyrka och fortsättning i Sockenstugan. Juni. Gökotta ledd av Åke Tidigs vid Fräkensjön i Gryta en tidig morgon i början av juni. Flera arbetskvällar har genomförts vid hembygdsgården Labacken för att förbereda inför den stora midsommarfesten. Midsommarfirande vid Labacken med ett mycket stort antal deltagare. Juli. Friluftsgudstjänst vid Labacken under ledning av kyrkoherde Charlotta Westin. Ca 80 personer deltog. Augusti. Hembygdsgårdens dag firades vid Labacken, med öppet hus och loppmarknad. Birgitta Holmström visade olika typer av hantverk och Ragvei Wiktorsson visade bildvävnad. September. Utflykt med buss till Vagnhärad och Trosa med besök på den gamla kungliga väntsalen på Vagnhärads station och hembygdsgården Trostorp. Bussen kördes av vår hovchaufför Anders Karlsson (fullsatt). Senare i september berättade Per Ove Unevik från Norrtälje om postvägen från Stockholm över Grisslehamn till Åland och Finland. Oktober. Anne Rönnholm från Väsby berättade om Brosjögruppen och vad den uträttade för att ge Brosjön en framtid. November. Ulf Linderholm från Harö berättade om sina år inom restaurangbranschen och speciellt om de 24 åren som ansvarig för restaurangen ombord på S/S Norrtälje i Norrtälje hamn.

Hedersnål har tilldelats Kerstin Stahl, Ove Sundström och Lars Fredin.

Vassskärningen har givit ett värdefullt tillskott till föreningens kassa.

Föreningen höll sitt årsmöte den 18 maj 2006 . Det gångna årets verksamhetsberättelse, balans- & resultaträkning och revisionsberättelse resulterade i att styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Utdelning av hedersnålar 2006 har gjorts till Eva Eriksson, Margareta Eriksson och Elisabeth Eriksson för mångårigt arbete på hembygdsföreningens midsommarfester. I årsmötesprotokollet noteras att föreningen nu börjar odla gamla växter vid Labacken.


2006. Enligt föreningen verksamhetsberättelse för 2006 har föreningens styrelse bestått av Claes Holmström (ordf), Torsten Törnqvist (vice ordf), Leif Eriksson (kassör), Lars Fredin (sekreterare), Kurt Eriksson, Åsa Laestadius och Eskil Noge. Suppleanter har varit Margareta Eriksson, Kerstin Stahl och Karl Olov Hemlin.

Föreningens resultatsammanställning för 2006 visar att inkomsterna för året uppgått till 86 715,65 och utgifterna till 44 067,21. Årets överskott uppgår därmed till 42 648,44. Bland intäkterna kan nämnas t ex medlemsavgifter 13150 kr, midsommarfirande och öppet hus 49 086 kr, och vasskärning 9 130 kr. Kassa- och banktillgodohavandet vid årets slut uppgick till 337 889,32 och tillgångar i fonder har ett värde av 55 423,15. Några skulder finns inte noterade.

Föreningen hade ca 270 medlemmar vid utgången av år 2006.

Sammankomster under 2006.
Januari. Åke Andersson visar bilder i Sockenstugan. Februari. Eli Åhman Petersen, chefredaktör, berättade om sitt arbete på Norrtelje Tidning. Mars. Lennart Edbom visade film som tagits på Grönland i samband med en resa dit (Föreningen Norden). April. Eskil Noge berättade om Upplundas historia från vikingatid fram till våra dagar. Maj. Arbetsdag vid Masbybastan (byte vindskidor). Årsmöte i Sockenstugan, med inledning i Roslagsbro kyrka. Gökotta med Åke Tidigs i trakten av Löfdal, ca 1,5 km norr om Nor. Juni. Sthlms läns hembygdsförbund hade styrelsemöte på Labacken. Visning av Labacken för lärarna vid Drottningdals skola. Välbesökt midsommarfirande vid Labacken. Juli.Välbesökt friluftsgudstjänst vid Labacken. Augusti. Hembygdsgårdens dag vid Labacken firades med öppet hus. St Eriks Gille deltog i firandet av Roslagsbrodagen i Drottningdal. September. Arbete vid Masbybastan. Tre skolklasser cyklade från Drottningdal till Labacken för studiebesök med visning av gården, tipsrunda och matsäcksätande. St Eriks Gille deltog i hembygdskaveln i Norra Järva. Sven Inge Lundh från Veterantraktorklubben berättade om gammal lantbruks- och traktorkultur - i Sockenstugan. Oktober. Eddie Biemann berättade om sitt företag samt om en resa till Australien. November. Åke Andersson visade bilder från en resa till nord-Norge och till Norska havet.

Hedersnål har tilldelats Eva Eriksson, Margareta Eriksson och Elisabeth Eriksson (enligt årsmötesprotokoll den 18 maj 2006 samt verksamhetsberättelse för 2006).

Vasskärning har, trots att blötsnön förstörde mycket vass, givit ett bra tillskott till föreningens kassa.

Föreningen höll sitt årsmöte den 18 maj 2007 . Valborg Hemlin och Lennart Eriksson utnämndes till hedersledamöter. Hembygdsförbundets hedersnål utdelades till Ann-Mari Mattson, Monica Hemlin, Monica Jonasson och Kerstin Harju. För övrigt noteras att en broschyr om Hembygd Roslagen har utgivits (Det är okänt vem som är ansvarig för broschyren, i protokollet står att utgivaren är "turistföreningen").

2007. Av föreningens verksamhetsberättelse för 2007 framgår att styrelsen, efter den 18 maj 2007, har bestått av Cleas Holmström (ordförande), Torsten Törnqvist (vice ordförande), Leif Eriksson (kassör) samt Åsa Laestadius (sekreterare). Övriga ledamöter har varit Kurt Eriksson, Eskil Noge och Kerstin Stahl. Såsom suppleanter har Margareta Eriksson och Karl Olof Hemlin verkat.

Föreningen hade ca 270 medlemmar den 31 december 2007. Medlemsavgiften för året uppgick till 50 kr.

Under året har föreningen haft följande sammankomster. Januari. Göran Furuland redovisade Hembygdsförbundets verksamhet samt talade om vad hembygdsföreningar bör samla, vårda och spara. Februari. Anette Grinde och Leif Hemlin berättade om sin motorcykelresa i Indiens Himalaya. Mars. Torsten Törnqvist och Svante Hagman berättar om Roslagsbros kyrkas histora, målningar och inventarier, bl a genom bilder tagna av Åke Andersson. April. Visning av filmer och lyssnande på band som finns i föreningens ägo. Maj. Årsmöte i Sockenstugan, med inledning i Roslagsbro kyrka. Juni. Gökotta med Åke Tidigs, för besök på Värnberg och Upplunda (Eskil Noges ägor). Midsommarfirande vid Labacken med många besökare. Juli. Friluftsgudstjänst vid Labacken. Augusti. Hembygdsgårdens dag med öppet hus vid Labacken - med textilutställning och loppmarknad. St Eriks Gille medverkade senare under augusti vid firandet av Roslagsbrodagen. September. Bussresa arrangerad av Anders Karlsson och Turistbyrån, Norrtälje. Besök gjordes t ex vid Roslagsbro kyrka, Labacken och Nors herrgård. Senare under september berättade Pekka Puolakainen om sina 40 år hos polisen. Oktober. Visning av gamla filmer och lyssnande på avsnitt ur band som spelats in av KA Grandin. November. Åke Andersson visade vackra bilder och bildspel. December. St Eriks Gille deltog i julmarknad arrangerad av Roslagsmuseets vänner och Pythagoras museum och vänförening.

Föreningen höll sitt årsmöte den 18 maj 2008. Eskil Noge utnämndes till hedersledamot. Hembygdsförbundets hedersnål tilldelades Gunbritt & Stig Westin samt Viola & Torsten Nyström. Det gångna årets verksamhetsberättelse, balans- & resultaträkning och revisionsberättelse resulterade i att styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Under det gångna året har ansökan om bygglov inlämnats för byggnationer vid Labacken.

Vasskärning har givit ett bra tillskott till föreningens kassa.

2008. En förrådsbyggnad för redskap byggs vid Labacken 2008(-2009). En stor del av arbetet har gjorts med ideell kraft från föreningens medlemmar. Resterande del har gjorts med hjälp av anlitade lokala snickare (t ex Leif Hemlin bosatt i Övra Söderby & Ted Bengtsson bosatt i Drottningdal).

I verksamhetsberättelsen för det gångna året kan läsas att följande sammankomster och evenemang har genomförts under 2008; Januari. Sören Karlsson, styrelseordförande i Tiohundra, berättade om samordning av sjukvård och omsorg i kommunen. Februari. Bengt Ericsson, Norra Nånö, berättade om och visade bilder från Tornedalen. Mars. Visning av filmer från St Erik Gilles arkiv samt äldre inspelningar av KA Grandin (föreningens grundare). April. Sven Hafelt från Norrtälje kåserade om sina år i Vaxholmsbolget under rubriken Livat i skärgården. Maj. Årsmöte den 18 maj, i enlighet med föreningens stadgar. Åke Tidigt leder en gökotta, den sista dagen i månaden. Juni. Arbetskvällar på Labacken varje måndag. Midsommarfirande på Labacken. Juli. Friluftsgudstjänst Labacken. Augusti. Hembygdsgårdens dag på Labacken. Arkeologen Anna-Sara Noge ledde en arkeologisk kulturvandring i Roslagsbro. September. Claerence Werngren från Viborg berättade om hembygdsboken Lunda skifteslag. Hembygdskavlen gick av stapeln på Essingeöarna. Oktober. Visning av äldre filmer och lyssning på ljudband. November. Åke Andersson, Råbacken, visade vackra färgbilder och bildspel.

Föreningen höll sitt årsmöte den 18 maj 2009.

Föreningen hade ca 270 medlemmar den 31 december 2008.

Under året har föreningen erhållit 35 000 kr från Roslagens Sparbank och 9 500 kr från Balkenhausens fond. Medlen används till det nya magasinet (den nya ladan) på Labacken.

2009. Sammankomster arrangerade under 2009.
Januari . Kurt Pettersson berättade om läget i Östersjön och vad som görs för att rädda havsmiljön i havet. Februari. Berättelser från ljudband & cd-skivor. Pär Gustavsso (Harö), Berta & Josef Karlsson (Stäket) och Anna Lovisa Andersdotter (Kåsta) intervjuas. Mars. Runar Söderberg visade bilder och filmer om djur och växter. April. Eskil Noge berättade om hur språket efter hand har förändrats, under rubriken "Hur farfar pratade". Maj. Gökotta med Åke Tidigs i närområdet. Bussresa till Bjursås med lunch på Sågmyra Herrgård och besök på Jämtbogården. Årsmöte i Sockenstugan, efter en kort samling i Roslagsbro kyrka. Juni. Arbetskvällar på Labacken. Midsommarfirande vid Labacken, med dans, musik, utställningar, fiskdamm, tipsrundor, fika, mm. Juli. Friluftsgudstjänst vid Labacken med Charlotta Westin. Augusti. Hembygdsgårdens dag, med öppet hus på Labacken. Byvandring i Upplunda med Eskil Noge. September. Gun Olsson visade bilder och berättade om händelser från Stäkets pensionat. Oktober. Ingegerd Möller från Nor berättade om sitt konstnärskap och visade bilder/alster. November. Åke Andersson visade vackra bilder.

Därtill har flera av föreningens medlemmar varit aktiva i arbetet med att skära vass, vilket gav ett gott tillskott till föreningens kassa.

Under sommaren göts golvet i den nya ladan vid Labacken.

Föreningen höll sitt årsmöte den 18 maj 2010. Hederstecken utdelades till Kalle Hemlin och Lisbeth Andersson. Det gångna årets verksamhetsberättelse, balans- & resultaträkning och revisionsberättelse resulterade i att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

2010.
Föreningens styrelse har bestått av Claes Holmström (ordf), Leif Eriksson, Kerstin Stahl, Kurt Eriksson, Eskol Noge, Nina Thorén, Carl Petter Eriksson, Anders Thornström, Margareta Eriksson och Karl Olov Hemlin. (Uppgift saknas om vilka som är ordinarie ledamöter och vilka som är suppleanter).

Föreningen har ca 290 medlemmar vid årets utgång. Medlemsavgiften är oförändrat 50 kr.

Enligt föreningens verksamhetsberättelse har följande aktiviteter arrangerats under 2010. Januari. Claes Holmström berättade om Roslagsbro kyrkan och om Sockenstugan. Februari. Föreningens medlemmar och övrigt intresserade lyssande på ljudband och tittade på filmer som finns i föreningens ägo. Mars. Clarence Werngren berättar om Lunda Skifteslag i Roslags-Bro socken. April. Karin Karlsbro, Drottningdal, berättade om släkten Sandström/Karlsbro. Maj. Bussresa till Östervåla med besök på Östervåla Hembygdsgård och stolmuseum, samt lunch hos "tomtemor". Juni. Midsommarfirande vid Labacken och många besökare. Juli. Friluftsgudstjänst vid Labacken med Yngre Erkstam. Augusti. Hembygdsgårdarnas dag firades vid Labacken med öppet hus och invigning av den nya utställningslokalen (den stora nybyggda ladan). September. Poland Palmqvist från Bergshamra berättade om ortsnamn i Roslagen. Oktober. Stig och Jan Olov Andersson från Utlunda låserade om Roslagsbro Idrottsförening. November. Åke Andersson visade några av sina vackra bilder. December. Julmarknad i Karlsbros affär dit föreningen blev inbjuden när Karin var i Sockenstugan den 26 april.

Vass har skurits under året och försäljningen av denna har återigen givit ett gott tillskott till föreningens kassa.

Föreningens årsmöte för det gångna året hölls den 18 maj 2011. Föreningen inledde sitt årsmöte med att dela ut hedertecken till Ingrid och Lars-Bertil Floge samt till Leif Eriksson. Diplom utdelades till Torsten Törnqvist som utsågs till hedersmedlem i föreningen. För tiden fram till kommande årsmöte valdes Claes Holmström till ordförande. Såsom ledamöter i föreningen (för två år) valdes Anders Thornström, Carl Petter Eriksson och Nina Thorén. Såsom suppleanter (för ett år) har valts Margareta Eriksson, Karl Olov Hemlin och Anders Forsgren. Vid årsmötet informerades om att föreningen har fått ett bidrag från Länsstyrelsen (Hus med historia) om 45 000 kr. Bidraget skall användas till underhållsarbete av husen vid Labacken samt läggning av spill på körvandringen.

2011.
Augusti. Hembygdsgårdens dag firas vid Labacken med öppet hus. På programmet stod kokning av rödfärg sam läggning av spåntak på körvandringen. Byggnader, inventarier och utställningslokalen för öppet för visning. September. Skäppa, tunna, tolvmynning, oxehuvud, skrull och ankare beskrivs i ett föredrag om äldre svenska rymdmått som hölls av Clarence Werngren i Sockenstugan. Oktober. Lennart Jansson och Kerstin Sandberg berättar och visar bilder om färghandlare Nordström. November. Åke Andersson från Råbacken visar några av sina vackra bilder.

Vid årsmötet den 18 maj 2011 valdes följande styrelse. Ordförande Claes Holmström, Karl Olof Hemlin (vice ordförande), Kerstin Stahl (sekreterare), Leif Eriksson (kassör). Kurt Eriksson, Eskil Noge, Nina Thorén, Carl Petter Eriksson och Anders Thornström valdes som ordinarie ledamöter och Margareta Eriksson såsom suppleant.

Årsavgift 50 kr.


Mer om Labacken hittar du här.Labacken (Övra Söderby) den 15 april 2012. Foto; Anette Grinde

Inga kommentarer: