måndag 29 mars 2010

Revisionsplikt.....

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss, som beslutades i förra veckan, att små aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor eller inte.

Revisionsplikten försvinner för för privata aktiebolag som underskrider två eller tre av följande värden:
3 anställda,
1,5 miljoner kronor i balansomslutning och
3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Reformen omfattar ca 250 000 aktiebolag, vilket utgör merparten av bolag i Sverige.

Ett aktiebolag som inte är revisionspliktigt måste fatta ett beslut om att de inte skall välja revisor för revision fortsättningsvis. Om bolaget inte fattar ett sådant beslut består revisionsplikten oförändrad för bolaget.

Val av revisor görs normalt sett på bolagsstämman, där oxå ansvarsfrihet för styrelse beviljas. Ansvarsfriheten beviljas ofta på grundval av den rekommendation som revisorerna gör - efter sin granskning av räkenskaper och drift. När bolagen väljer bort revisionen får de bevilja eller avslå frågan om ansvarsfrihet på annan grund.

Skatteverket föreslås få en möjlighet att under löpande beskattningsår förelägga ett företag att lämna uppgifter eller visa upp handlingar för kontroll av att viss dokumentationsskyldighet enligt skattelagstiftningen kan fullgöras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2010.

Detta är en förbättring för de små hederliga företagen som tampas med sina kostnader och som inte har en god och konstruktiv dialog med sina revisorer.

Detta är en förbättring för de som vill fiffla utan insyn.

Detta är sannolikt en försämring för kontrollmyndigheternas grundinställning till trovärdigheten i bolagens räkenskaper och redovisning.

A...

Inga kommentarer: