tisdag 20 oktober 2009

Röda Korset.s Marco Helles talade mänskliga rättigheter...

...för kommunfullmäktige i Norrtälje. Allmänheten var inbjuden att lyssna.

Kvällens gästföreläsare var Marco Helles, som arbetar som samordnare på Röda Korset med frågor om folkrätt, humanitära värderingar, mångfald och ickediskriminering. Platsen var Sparbanken, Norrtälje. Kommunfullmäktige stog för fiolerna. Nils Mattsson, i sin egenskap av kommunstyrelsens ordförande, hälsade välkommen.

Kvällen innehöll en del självklara konstigheter, som kan få oss att le - men också att se hur vi är och hur vi gör. Hur ritar vi en världskarta, tex? Med oss själva som utgångspunkt. Med oss själva som världens mitt. Stor och betydelsefull. Det ter sig absurt i de olika exempel som presenteras. Hur stora är egentligen länderna i förhållande till varandra. Det var en tankeväckande och smått lustifik övning, med exempel, som där presenterades. Det är sådant som gör att man kan le åt sig själv och åt sitt sätt. Och - hur bryter vi vårt invanda tankemönster? - När vi nu tittat på kartor från olika perspektiv, så lägger Helles fram en bild av två kor. Alla söker kartan i bilden och har svårt att se korna. Det är svårt att bryta mönstret.

Vandringen i "mänskliga rättigheter" börjar i oss själva. I vår egen värdegrund. Din värdegrund märks - den slår igenom, allteftersom i livet. Du kan helt enkelt inte dölja den genom livet. Den finns där, och den märks. Det är den som är din ledstjärna i det du gör.

Vad kan lagen göra? Den kan påverka huvudet - genom att ge oss kunskap/fakta. Den kan påverka handen - genom att styra vårt beteende, det vi gör.
Men. Det är svårare för lagen att styra hjärtat. Känslan. I hjärtat finns vår värdegrund, vår motivation, våra värderingar. I hjärtat finns känslan. Där finns de grundläggande värderingarna. Det som är så svårt att gå emot. Den är svår att lagstifta bort. Det kräver omfattande diskussion, kunskap och engagemang för att ändra.

Helles talade om demokratisk etik. Som i att göra det goda, att undvika det onda - att bemöta andra som du själv vill bli bemött. Han påminner om att vi alla har ett ansvar för det gemensamma bästa.

Han talar också om tragiska etiska val, dvs när det blir fel hur du än gör. De situationerna kommer vi ofelbart att hamna i genom livet. Vi är inte ensamma. Vi är fler som vi måste ta hänsyn till i olika situationer.

Detta kan generera etiskt betingad stress - vilket är när du tvingas handla tvärs emot den egna moralen. Det kan få dig att må mindre bra, eller rent av dåligt, för att du tvingas gå emot dina grundläggande värderingar.

Vi drabbas ofta av etiska dilemman genom livet - dvs hur skall jag agera, för att det skall vara bra för de inblandade. För de som påverkas av beslutet. Utifrån gällande förutsättningar.

Den allmänna förklaringen - §1 - fastslår att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Alltid och utan undantag är alla födda fria. Lika i värde och rättigheter. Man kan fråga sig varför det står att vi bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Borde det inte stå ska?

Nåväl. Utgångspunkten i allt vi gör bör vara - mänsklig värdighet. I förhållande till vår nästa och i förhållande till den stora gemenskapen. Mänsklig värdighet, har vi alla rätt till. Alltid.

I §30 står att ingen får motverka människornas rättigheter, som de ges uttryck för i FN.s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

I tanken kring de mänskliga rättigheterna - med tanke mänsklig värdighet som utgångspunkt - finns t ex yttrandefriheten. Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Vi har rätt att komma till tals. Det är gott. Men - vi bör göra det med omsorg i hjärtat. Använd inte yttrandefriheten för att kränka och skada varandra. Använd alla friheter och rättigheter med omsorg - om dig själv, om din nästa och om vårt alls väl.

När vi fattar beslut skall vi t ex utgå ifrån de mänskliga rättigheterna, värdera mångfald, motverka diskriminering, arbeta trovärdigt och kommunicera med vår omvärld. När vi fattar beslut kan vi med fördel ställa oss frågorna - Stämmer detta med min människosyn? Stämmer det med de mänskliga rättigheterna? Vill jag se det på TV i kväll?

Ha alltid mänsklig värdighet som grund i dina beslut och val genom livet. Minns alltid dina medmänniskor. I den stora gemenskapen på jorden.


Anette Grinde


Inga kommentarer: