lördag 12 mars 2016

Professor Mazin Qumsiyeh

Professor Mazin Qumsiyeh undervisar och forskar vid Betlehem och Birzeit universitetet i det ockuperade Palestina.

Han är född och uppvuxen i Beit Sahour, den bibliska Shepherds' Field i utkanten av Betlehem. Han är utbildad både i Mellanöstern och i USA, vilket har hjälpt honom att se världen med andra ögon. Han är uppväxt under den israeliska ockupationen och hans och hans familj bor fortfarande kvar i området.

Mazin Qumsiyeh har tidigare varit t ex ordförande i styrelsen för Palestinian Center for Rapprochement Between People (ung. Palestinska centrumet för närmandet mellan människor) är nu styrelsemedlem i styrelsen för Al-Rowwad Children's Theater Center i Aidas flyktingläger (Betlehem) och är samordnare för Popular Committee Against the Wall och bosättningarna i Beit Sahour. Han är en flitig skribent och författare - där temat bl a rör sig kring regionen och dess historia, mänskliga rättigheter, motståndet i Palestina, hopp och styrka och aktivism.

På hans hemsida - Qumsiyeh - a human rights web - finns t ex artiklar, ett tydligt engagemang med många styrelseposter och samarbeten och en imponerande lång lista över platser och tillfällen där han har hållit tal. Där finns också en aktivistmanual. Han förefaller uppenbart vara en produktiv och engagerad man - en ihärdig aktivist. Hos mig uppstår frågorna;

Palestinian Center for Rapprochement Between People - (Ung. Palestinska Centrumet för närmandet mellan människor).

Organisationens mål är;
- Främja bildandet av ett rättvist och fredligt Palestina.
- Skapa harmoni och närmanden i samhället och mellan samhällena.
- Öka medvetenheten och tillhandahålla korrekt första-hands-information om Palestina.
- Förbättra känslan för medborgerlig plikt och samhällsansvar, särskilt för att ge kraft och självförtroende till ungdomar, kvinnor och för marginaliserade delar av samhället.

Rättvisa, korrekt information, engagemang och eget ansvar - känns som viktiga nyckelord här.

Organisationen vill t ex skapa ett globalt nätverk - Palestina Justice Network - för aktivister och organisationer som tillsammans skall arbeta för opinionsbildning för att uppmärksamma de frågor som angivits i; Palestinian Civil Society Call to Action 2005

Nätverket för rättvisa i Palestina vill t ex;
 - skapa medvetenhet om den palestinska frågan och den israelisk-palestinska konflikten på ett korrekt och balanserat sätt, och att utvidga denna medvetenhet och utbildning till någon person, myndighet eller regering där tillfälle ges
- mobilisera palestinier och internationella besökare/organisationer att arbeta tillsammans för att uppnå respekt för palestinska rättigheter, inklusive rätten att återvända och leva i ett samhälle som främjar demokrati och jämlikhet
- bjuda in och och uppmuntra till deltagande i möten i nätverket och bidra till att skapa idéer, ambitioner, råd och anvisningar med avseende på målen i nätverket
- engagera och uppmana världens regeringar att ge politiskt, ekonomiskt, miljömässigt och humanitärt stöd för det palestinska folket
- skapa ett forum där internationella personer/organisationer och palestinier kan samarbeta och samverka i sin strävan att åstadkomma en förändring för människorna i Palestina mot en rättvisare, fredlig och blomstrande framtid
- delta och bidra till relevanta regionala och internationella frågor om sådana frågor som t ex miljö, ekonomi, politik eller humanitära frågor
- engagera i dialog och samarbete med andra palestinska aktivister och samordna de gemensamma ansträngningarna, i syfte att uppnå gemensamma mål och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap
- engagera media på alla nivåer och för att uppnå publicitet av nätverkets bakgrund, mål, aktiviteter, initiativ, projekt och resultat
- öka nätverkets närvaro och uppmärksamhet internationellt via personer, nätverk och organisationer i olika länder och på nätet
- arbeta flexibelt och med hänsyn till de lokala lagar och regler som gäller i området. Organisationen arbetar ickevåldsligt.
- nå ut till alla människor, även de som har andra eller motsatta åsikter, i en anda av respekt för att i samtal och diskussion komma fram till en gemensam grund som kan bidra till rättvis fred -
- gör aktiviteter tillsammans med och bjud in politiker, kändisar, analytiker, journalister, konstnärer och andra offentliga personer som kan bidra till den palestinska saken och målen för nätverket för rättvisa i Palestina.

Huvudpoängen förefaller sålunda vara uppmärksamhet för palestiniernas sak, för rättvisa och att kampen skall göras med samtal, opinionsbildning och ickevåldsliga metoder och samarbeten.

Palestinian Center for Rapprochement Between People - (Ung. Palestinska Centrumet för närmandet mellan människor) - PCR - skriver om sin historia på sin hemsida. Det berättas t ex att de under den första intifadaperioden (1988-1994) inledde sin verksamhet med ickevåldsligt motståndsarbete. De stod för träning i ickevåld och fredlig motstånd. De var den första gruppen på Västbanken som skapade återkommande dialog mellan israeler och palestinier. Under Osloperioden (1994-2000) fortsatte verksamheten i organisationen och trots mycket våld lyckades PCR hålla fredsengagemanget uppe. PCR stöttade t ex grupper som utmanade byggen av nya bosättningar. De hade t ex vid Jabal Abu Ghneium ett protesttält aktivt bemannat med israeler och internationella besökare under 4 månader, dygnet runt. De utmanade också processen i domstolen. Tyvärr blev det ändå ett negativt beslut där den israeliska domstolen fattade beslut i strid med internationell rätt. PCR kände sig dock ändå inte besegrade. PCR utvecklade under denna tid (Osloperioden) också utvecklingsprogram för unga och för kvinnor i ledarskapspositioner, ökade sina aktiviteter som rörde samhällsutveckling och utbildning och mötte och tog hand om många internationella delegationer, faktainsamlare och solidaritetskontakter. Under andra intifadaperioden (2000-2008) utökades samhällsserviceprogrammet. De engagerade fler unga i arbetet med ickevåldsmotståndet. I kapacitetsbyggnadsprogrammet involverades ca 70 unga palestinier, som fick träning i påverkansarbete, kommunikationskunskap, konfliktresolutioner och demokratikunskap.  De arbetade också med att dokumentera skador och berättelser om händelser, som laddades upp på nätet. Dessa historier bidrog till att de också kunde samla in pengar som har hjälpt många familjer att återvända till sina hus och bygga upp sina liv igen.  PCR samarbetade mycket nära med organisationen ISM - International Solidarity Movement - under perioden 2000-2005, då de huserade i samma lokaler.

Popular Committee Against the Wall

Även detta är en gräsrotsrörelse som strävar efter att arbeta tillsammans. Den förenar kampen mellan folkkommittéer i byarna, flyktingläger och städer som kämpar mot muren och bosättningarna och de ansträngningar som det palestinska civila samhället driver. Organisationens strävanden inkluderar att stoppa bygget av muren, att avveckla de delar som redan är byggda, att återlämna mark som har konfiskerats och att kompensera för alla förluster som har uppkommit.

Hemsidan - https://www.stopthewall.org/about-us - innehåller en hel del aktivistinformation. Jag tolkar också denna rörelse som en ickevåldsrörelse. (Det som talar emot detta är dock bilden på förstasidan föreställande någon som skjuter med en slangbella).

Bosättningarna i Beit Sahour

Beit Sahour, som är Mazin Qumsiyeh födelseby, är en by belägen strax öster om Betlehem. Där finns, på en av de två platser som traditionen utpekar som herdarnas äng, en ortodox kyrka till minne av berättelsen i Lukas 2. Beit Sahour är en av världens äldsta städer. PCR (se ovan) har lagt mycket energi på att stoppa bosättningar i detta område.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, 
och de greps av stor förfäran. 
Men ängeln sade till dem: 
"Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. 
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. 
Och detta är tecknet för er: 
ni skall finna ett nyfött barn som är lindat 
och ligger i en krubba."


Anette
Inlägget uppdaterat Sthlm 20160226 - källa; Qumsiyeh.org

Inga kommentarer: