onsdag 10 december 2014

Viktiga revisorer i ett fantastiskt föreningsliv

Föreningslivet är vida spridd över vårt land. Hundratusentals föreningar driver olika slag av verksamhet och de allra flesta drivs med ideell kraft. Människor är delaktiga för att de är intresserade och för att de kan bidra till att göra en verksamhet möjlig för fler. Det finns många viktiga poster i en förenings styrelse, men ordföranden, sekreteraren och kassören bär särskilt viktiga poster. Ordförande har en ledande roll i styrelsen och är ofta ansiktet utåt. Sekreteraren ansvarar för protokollens väl och många gånger för andra uppgifter som är kopplade till text, arkiveringe, mm. Kassörens ansvarsområdet hör mer siffrorna till, där bokföring, pengahantering och ekonomisk rapportering ofta hör uppgiften till. Alla ledamöter i en styrelse har samma övergripande ansvar, men var och en har ändå ett specifikt ansvar för sina frågor.

Som föreningens kontrollfunktion finns t ex fullmakter, firmateckningsdiskussioner (där två i förening är säkrare än en ensam), attesträttigheter och styrelseinsyn. Där finns också en granskningsfunktionen, genom föreningens revisorer. Revisorerna kommer ofta sen, inte under tiden, vilket gör att de ofta sent ser egenheter eller oegentligheter. Bättre är att de engagerar sig löpande under året, ber om styrelseprotokoll, är med på något styrelsemöte, lyssnar med ledamöterna hur det går, mm. Revisorerna är ingen tystlåten siffergranskningsfunktion, det är ett mycket viktigt förtroendeuppdrag där integritet, kunskap och engagemang är mycket viktiga egenskaper.

Revisorerna skall granska det som varit och de skall berätta (särskilt för årsmötet) om det är i sin ordning. De skall granska siffrorna, verksamheten och besluten - kort och gott vilka frågor styrelsen har tagit i, talat om, beslutat och drivit. Och också vilka frågor de borde ha tagit i. De skall ifrågasätta, fråga och lägga sig i. Revisorerna har en granskande roll, men också en förebyggande, rådgivande och hjälpsam roll. De har en mycket viktig roll.

Revisorn/revisorerna är valda av årsmötet och rapporteringsskyldiga till årsmötet. Revisorn har en skyldighet att vara objektiv. Något jäv får inte förekomma i förhållande till den sittande styrelsen, vilket lätt kan uppkomma om t ex en avgående kassör väljs som revisor eller om någon har ett personligt (stort) engagemang i föreningen. Här krävs insikt i valet. Det är avsevärt svårare att objekt granska sina kamrater än att granska någon/några man har en mindre personlig relation till.

Revisorn är viktig för föreningen för att hen är medlemmarnas förlängda arm. Det är revisorn som
har möjligheten och skyldigheten att granska föreningens förehavanden, den har inte övriga medlemmar på samma sätt. Det är viktigt att revisorn gör just det. Granskar och ifrågasätter, frågar och diskuterar.

En revisor bör ha intresse för föreningens ändamål och faktiska verksamhet. Hen behöver också ha en positiv människosyn, hög personlig integritet och hög respekt för andras arbete. Det är också viktigt att personen kan hantera tystnadsplikten som är förenad med uppdraget. Hen bör också själv bära kunskap om bokföring, redovisningsregler, styrelseansvar, stadgefrågor och övergripande föreningskunskap.

Små fel är små fel. De behöver inte förstoras, men de kan behöva nämnas och diskuteras. De skall tas med den som har gjort felen och vidareföras t ex till styrelsen om det är nödvändigt för att rätt styrning av föreningens verksamhet skall kunna upprätthållas. Det är viktigt att vara varsam med människors engagemang. Det skall också ställas i relation till att var och ens förtroendepost utgår ifrån att man arbetar för föreningens bästa.

Det är valberedningens roll att hitta en eller flera bra revisorer till föreningen. Det är varje medlems (eller annan intresserad utomståendes) roll att bistå valberedningen med goda förslag. Har du ett bra förslag på en duktig och objektiv kompetent föreningsrevisor, så dra dig inte för att föreslå denna för föreningens valberedning.

Anette Grinde
Förenings- och ekonomiutbildare 
hos t ex Företagshuset, Studiefrämjandet och Folkuniversitetet.#Föreningsutbildning
#Föreningskunskap
#Folkbildning
#Föreningsrevisor
#Valberedning


Inga kommentarer: