onsdag 11 december 2013

Vad är korruption egentligen?

Vad är korruption egentligen?

Korruption kan förklaras med att någon (fysisk eller juridisk person) ser till att skapa otillbörlig vinning genom sin ställning. Det handlar om pengar, men det handlar också om andra fördelar. Det kan t ex vara status, inflytande, ära, mm. Det handlar om personlig vinning. Det personliga här kan vara sig själv, någon närstående, en familjemedlem, en vän, en organisation, by eller ett politiskt parti. Något man särskilt gynnar och månar om, med andra ord.

En viktig del i sammanhanget här är själva maktmissbruket - det som skapar fel användning av resurserna. Resurser är, som vi alla vet, pengar - men också betydligt mer än pengar. Mutor, favorisering, kickbacks (bonus/vinst vid sidan om), nepotism (svågerpolitik, gynnande av närstående), trakasserier, gåvor, utpressning, jäv, med mera är exempel på felaktigt nyttjande av resurser.

Forum Syd beskriver frågan som en ekvation där; korruption = monopol + godtycke - redovisningsansvar. Modellen sätter fokus på de strukturer som möjliggör korruption. Monopol innebär makt över beslut, resurser och information. När detta finns hos ett fåtal personer skapas möjligheter för ett felaktigt nyttjande av organisationens resurser. Godtycke innebär att det saknas tydliga regler eller att dessa inte följs. Eller att de följs selektivt, för den eller de det passar och inte för övriga.

Medel används inom projekt, men till andra ändamål än vad som var avsett. Beviljade medel skall användas för de ändamål de har beviljats. De skall inte, internt, ändras. Budget och tanke skall hållas kvar eller annars diskuteras i noggranna termer med finansiären. Pengarna är strikt öronmärkta, och skall inte användas med "flexibilitet". Ansvar i handling och tanke, bör vara en utgångspunkt.

Projektmedel används för egen vinning. Pengar utan kvitto, falska kvitton/verifikationer, falska fakturor, dubbla biståndsgivare, kreditfakturor utan korrekt koppling till bokföring och pengar, liksom tjänster/varor som köps för projektets räkning, men används privat.

Personal & administration. Stöld av betald arbetstid är ett felaktigt nyttjande av organisationens resurser. Styrelse, chefer/ledare och personal ansvarar gemensamt för att tiden nyttjas på bästa möjliga sätt, men ledningen har det huvudsakliga ansvaret för att personalen har rätt och tillräckliga uppgifter att utföra under sin arbetstid.

Upphandling. Leverantörer kan erbjuda mutor för att få dem att välja deras anbud eller organisationen vänder sig till vänner/släktingar för inköp av varor/tjänster i stället för att välja det bästa alternativet utifrån objektiva kriterier såsom t ex kvalitet, pris, säkerhet, miljö, mm. En upphandling, med specifika krav, ställd till flera leverantörer och utvärderad gemensamt försvårar oegentligheter och felaktigt gynnande vid inköp av varor/tjänster till organisationen.

Maktmissbruk kan göras på många sätt i en organisation. I detta ingår t ex sexuella relationer med personer i beroendeställning, att representera en organisation på ett missvisande sätt, att hindra informationsflöden till personer som behöver informationen för att kunna utföra sitt arbete, att tala maktspråk på ett sätt som skapar rädsla, svårigheter att få upp frågor på agendan, med mera.

Det är svårt att tala om korruption. Talar vi inte, så är det svårare att upptäcka eftersom ingen riktigt förstår hur man skall tänka eller var gränsen går. Det är också svårt att tala om eftersom man kan vara lite rädd för vad man skall upptäcka eller att det kan kännas obekvämt när någon måste "anklaga" någon. Rädslan för konflikter eller svårigheten att få upp ärenden på agendan är andra skäl till att det är svårt att tala om korruptionsfrågorna.

Det är viktigt att tala om korruption. Korruption är oegentligheter, stöld, mutor, trakasserier, maktmissbruk, missbruk av resurser, med mera. Vi talar inte bara om pengar. Det är oändligt mycket mer.

Varje form av missbruk - här i fråga om korruption - bör uppmärksammas. Vi bör tala om problematiken, vrida och vänta på den, för att se vad som har hänt, hur det påverkar oss och hur vi gör det bättre.

Vad är korruption för dig?
Finns korruption i den bransch du finns i? Inte? Då kanske du behöver titta både på dig själv och på andra, på ett annat sätt.

Hur förhåller du dig själv till företagets/organisationens resurser?

Anette Grinde
Källor & mer att läsa; 
  • Forum Syd; Att förebygga korruption - en handledning för Forum Syd och dess bidragsmottagare (maj 2011, uppdaterad januari 2012).
  • Kursmaterial SIDAs korruptionsutbildning oktober 2013.
  • Transparency International
  • Näringslivskoden
  • Wikipedia; Ordet korruption kommer från latinets corruptio som betyder ’fördärvat tillstånd’, ’förfall’ eller ’bestickning’.
  • Institutet mot mutor.Inga kommentarer: