lördag 26 april 2014

STFs Riksstämma 2014 - motion 3

STFs Riksstämma 2014Motion 3. Rune G Åkerlund (STF Södra Lappland) - rörande frågan om ersättare för de valda ombud som anmäler förhinder att närvara vid riksstämman. 

Ersättare för de ombud som uteblir/anmäler förhinder för att delta i stämman finns inte i det system nu användes. Det är en stor brist.

Rune G Åkerlund är en aktiv man inom STF. Han har varit med länge och drar sig inte för att orda. Det är positivt, tänker jag, att det finns några som ordar och som fortsätter i såväl med som i mot. Heder åt dem som fortsätter att orda och som är aktivt engagerade. Stor heder åt dem.

Rune G Åkerlunds förslag är viktigt. Den nu gällande ordningen kring valet av ombuden, där reserver saknas, ger (risk för) ett alltför stort bortfall av representanter som ordar och beslutar kring föreningens och medlemmarnas väl. Det ger också en oförutsägbarhet i frågan om hur många ombud som kommer att finnas på stämman, och vilka.

Själva proceduren kring nomineringar och val av ombud till riksstämman är också ett problem, eftersom det personliga engagemanget i föreningen är så lågt. Dessa frågor ingår inte i Rune G Åkerlunds motion, men frågan om en ändring av systemet bör diskuteras. Nu gällande ordning är helt enkelt inte bra. Den lämnar en hel del att önska.

STFs styrelse föreslår bifall till Rune G Åkerlunds motion. Gott så.

Det blir bifall till motionen, från mitt håll också.

Anette Grinde


Länkar; 
 Knuff - Intressant.  Bloggkartan Norrtälje.  Nyligen.se.  Bloggportalen.se.   Knuff om STF - Bloggare om STF -   Blogger.com.- Valberedningsinstruktion (Förslag till STF Roslagen & Svenska Marathonsällskapet årsmöte 2015).- STF Roslagen - STFs Riksstämma 2014 - Diskussionsforum STFs Riksstämma 2014 ...

Inga kommentarer: