tisdag 28 augusti 2012

Föreningskunskap; ValberedningenValberedningen är en oerhört viktig grupp i en förening. Gruppens uppgifter är att föreslå personer till de olika förtroendeposterna som finns föreningen, som t ex ordförande, styrelseledamöter, revisorer, mm. Valberedningen föreslår kompetenta företrädare som årsmötet väljer (om de inte har andra kandidater). Det är mycket vanligt att valberedningens förslag utgör de enda förslagen som årsmötet har att välja på, med det förekommer också att medlemmar föreslår andra kandidater. Det kan göras direkt i årsmötet eller till valberedningen under årets gång. Årsmötet har att ta ställning till alla förslag, där kandidaterna har tackat ja till uppdraget. Det är viktigt att det är utrett och klarlagt att de är kompetenta det uppdrag de föreslagits att utföra.

Valberedningen bör bestå av flera medlemmar. De bör vara aktiva i samhället och de bör vara sociala. De bör ha ett brett kontaktnät, tillhöra flera nätverk. Och de måste vara väl förtrogna med den aktuella styrelsens uppgifter. Valberedningen kan inte påbörja sitt arbete i nära anslutning till årsmötet utan måste vara aktiva i valberedningen och dess uppgifter under en stor del av året.

En väl fungerande valberedning besöker styrelsen under året för att se om/hur styrelsen fungerar, vilka styrelseposter och personligheter som finns och vilka som behöver kompletteras. Valberedningen behöver tidigt få veta om någon person inte bör, kan eller vill stanna kvar i styrelsen eller om den gärna vill bli omvald när mandatperioden går ut. Det är styrelsens ansvar att meddela valberedningen vilka poster som behöver tillsättas. Det är också valberedningens ansvar att ta reda på hur arbetet i styrelsen fungerar, vilka poster som behöver kompletteras och vilka uppgifter eller personliga egenskaper som behöver fångas. Valberedningen behöver alltså se hur det fungerar i den nuvarande styrelsen för att kunna komplettera med namn för en framtida väl fungerande styrelse.

Valberedningen kan tillfråga en kandidat när som helst under året, men valet sker vid ett årsmöte. Det är föreningens medlemmar som gör det faktiska valet. När valberedningen tillfrågar en kandidat om ett uppdrag skall personen informeras om vad uppdraget innebär, hur föreningen ser ut och arbetar, vem som gör vad, etc. Valberedningen behöver också försäkra sig om att kandidaten är villig att åta sig uppdraget, har intresse och möjlighet att sitta på förtroendeposten under hela mandatperioden, ta uppdraget på allvar och har den kompetens som styrelsen behöver. Valberedningen måste sålunda göra en bedömning av kandidatens/kandidaternas lämplighet. Det skall också ställas i relation till föreningens behov. Det är därmed också angeläget att valberedningen kommunicerar med den sittande styrelsen och dess medlemmar för att utröna föreningens behov och utveckling.

När valberedningen presenterar en kandidat för årsmötet bör en presentation av kandidatens bakgrund och kompetens lämnas. Bara ett namn hjälper inte alla att ta ställning för om denna person är bra för föreningens väl, som det ju innebär att välja en ny person till en viktig post i föreningen.

Valberedningen tillsätts i regel på ett årsmöte, efter förslag av styrelse eller medlemmar. Det är normalt inte valberedningens uppgift att föreslå medlemmar till den egna gruppen.

Valberedningen har en otroligt viktig roll att spela i en föreningen. Den kan skapa skillnad, när det genomför sitt uppdrag på det sätt det är tänkt.

Styrelsen behöver en ledare, ja, men denne har inte att bära hela bördan själv. Den skall leda och inspirera, socialisera och skapa mer, men det skall även de övriga göra. Det faller på allas lott att se till att föreningen fungerar som tänkt. Styrelsen behöver också någon som skriver protokoll och verksamhetsberättelser och därtill någon som håller ordning på siffrorna. Den behöver någon som kan juridiken, ekonomi/skatt, och någon som hanterar administrationen. En it/web-kunnig är också nödvändig i dagar som dessa. Styrelsen behöver också marknadsförare, sociala kitt, idésprutor och inspiratörer. Kanske behövs där också någon som är lite stoppklossig, som får de andra att stanna till och fundera över de idésprutornas fantastiska förslag. Därtill behöver det finnas någon eller några som är sociala, som gärna talar verksamhet i bygden. Några verksamhetsledare eller verksamhetsinspiratörer må där vara också. Med mera. Ja, ni ser - det behövs olika kompetens i uppgift, eldsjälsglöd, inspiration och personlighet. Det behövs många olika sidor för att det skall bli riktigt bra. Valberedningen har en oerhört viktig roll att fylla. De har att se till att rätt person hamnar på rätt plats.

Det ligger också på styrelseledamöternas uppgiftslista att känna till hur valberedningens uppgifter ser ut. De bör sålunda kommunicera om sina roller och informera om var läget ligger just nu. Igen och igen. Inte som en enskild företeelse utan som en återkommande sådan.

Styrelsen skall inte styra valberedningens arbete, men valberedningen måste informera sig om hur styrelsen arbetar och vad som saknas/behövs i den nuvarande styrelsen och i föreningen. De måste därmed lyssna väl på styrelsens ledamöter. De arbetar tillsammans - och var för sig - för föreningens väl. 

Anette Grinde  


Länkar. KnuffIntressant. Bloggkartan Norrtälje. Nyligen.se. Bloggportalen.se. Knuff om föreningskunskapvalberedning - Bloggare om valberedningutbildning - årsmöte - nomineringskommitteBlogger.com. Socialdemokraterna.

Inga kommentarer: