torsdag 16 maj 2019

1960-tal i St Eriks Gille


1960-tal i St Eriks Gille - Roslagsbros hembygdsförening - präglas av en grupp människor, med lokal förankring, som vill sprida och bevara historia och kultur i bygden.

Föreningen har Erik den helige som sitt skyddshelgon, med den 18 maj som återkommande samlingstid. Erik Jedvardsson - St Eriks - Erik den heliges - dödsdag (18 maj 1160) är t ex datum för föreningens årsmöten.

Det har varit ungefär samma personer i styrelsen under hela 60-talet. Gunnar Ullén har hållit i ordförandeklubban. Vice ordförande har varit Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och ledamot kyrkoherde K-A Grandin. De har haft, vad som kan utläsas av kassaräkningar, protokoll och årsberättelser, en ganska sparsam verksamhet men ändå hållit den vid liv och drivit den framåt.

Man kan tänka sig att föreningen genom årens lopp haft ett nära samarbete med kyrkan med anledning av kyrkans män i styrelsen, tillgången till Sockenstugan i Roslagsbro och deras återkommande avslutningar av t ex föreningens årsmöten i kyrkan.

De föredrag som föreningen har arrangerat har haft historisk och kulturell riktning, med stark koppling till bygden. Huruvida föredragen är dokumenterade är inte känt, men förutsättningarna till ny kunskap har funnits åtminstone för de 30-40 medlemmar som har funnits i föreningens medlemsregister under årens lopp. Kanske har medlemmarna också tagit med sig en vän eller två, vilket möjliggjort deltagande för fler. Det är ju så vi sprider ordet och rekryterar fler till den verksamhet vi gillar. Föredragshållarna som har engagerats förefaller ha varit kvalificerade, med god kunskap och starkt intresse inom de ämnen de har talat om.

Under det sista året av 1960-talet har noterats 40 personer i medlemstal. Ordförande Gunnar Ullén tackade för sig, styrelsen utökades från fem till sju personer och nya personer tillträdde samtidigt som kyrkoherde K-A Grandin valdes som ny ordförande. Det gav nya förutsättningar för föreningen. Hur, återstår att se allteftersom granskningen fortsätter av de protokoll och handlingar som jag har fått låna av föreningen.

Ekonomin har hanterats och noga antecknats av Edvin Jansson, som har fört kassaräkningen i en kassabok under alla de år som hittills har begrundats. Sigfrid Andersson och Tore Andersson har granskat de förda räkenskaperna i sina roller som revisorer. Beloppet som förts vidare till nästkommande år har sakta stigit och uppgår nu, vid utgången av 1960-talets sista år till 1315:81. Intäkterna har, under detta årtionde, bestått av medlemsavgifter, någon ränta från banken och ett engångsbelopp (500 kr) från K-A Grandin, som uppenbart är en positiv och intresserad kraft i föreningen. Han är också en kyrkans man, vilket förstärker bilden av föreningens koppling till kyrkan. Jag tolkar föreningen som fristående, men ändå i något mått med förankring i Roslagsbro församling.

Den här föreningen är aktiv även idag och har nu en hembygdsgård i Övra Söderby, den bygden kallar Labacken. Den tillföll föreningen som gåva i ett arvskifte i början av 1980-talet och föreningens medlemmar har därefter haft en stor del av sin verksamhet bedriven på den gården. De föredrag som föreningen arrangerar genomförs dock fortfarande oftast i Sockenstugan i Roslagsbro. De har en särskild överenskommelse med församlingen om att kunna hålla en del av sin verksamhet där. Det har säkerligen sin grund i den ursprungliga kopplingen till kyrkan i trakten.

Innan vi når så långt som till gården Labacken och 1980-talet, ska förstås 1970-talets handlingar granskas och reflekteras över. Det är en fröjd att se att handlingar för föreningen och dess göranden är sparade i god ordning.

Har du mer information om föreningen, medverkande personer och förutsättningar i olika tider, så låt mig gärna veta vad du har eller vet. Har du fotografier från 1960-talets verksamhet och medverkande personer så blir jag förstås särskilt glad.

 Anette GrindeMaj 2019

April 2019


(Artikeln sänd till Ledungen 20190516 - för eventuell publicering)

Inga kommentarer: