måndag 17 juli 2023

Färsna naturreservatFärsna naturreservat innefattar Färsna gård och omgivande jordbruks- och skogslandskap. Här kan du vandra i ostörd skog och möta en levande gård med djur, odlingar, naturskola och traktormuseum.

Syftet med reservatet ska vara att vårda, bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och friluftsområde med höga biologiska och kulturhistoriska värden. I reservatet ska områdets gårdsmiljö, historiska skogs- och odlingslandskap, skyddsvärda skogsområden, fornlämningar liksom värdefullt växt- och djurliv vårdas. Områdets stora betydelse för friluftsliv och naturstudier ska tillvaratas och stärkas, dock på ett sådant sätt att det inte äventyrar dess natur- och kulturvärden.

  • området är ett öppet och tillgängligt besöksmål och områdets höga värden för det rörliga friluftslivet tillgodoses, tillvaratas och utvecklas,
  • skötseln tar hänsyn till att Färsna gård med tillhörande odlingslandskap och skog är en gammal roslagsgård där landskapet formats av äldre jord- och skogsbruk, såsom det bedrevs fram till början av 1900-talet. Skötsel av gården, odlingslandskapet och andra värdefulla kulturmiljöelement sker med hänsyn till områdets natur- och kulturmiljövärden,
  • kulturmiljöelement som fornlämningar värnas och vårdas på ett sådant sätt att forna tiders bruk av området förtydligas,
  • betes-, slåtter-och åkermark hävdas genom bete, slåtter respektive åkerbruk,
  • skogarna undantas från skogsbruk,
  • områdets skogsmark underställs naturvårdande skötsel, exempelvis naturvårdsröjning, friställning av värdefulla träd, skogsbetesdrift och andra skötselåtgärder som syftar till att bibehålla områdets naturvärden kopplat till äldre tiders bondeskogsbruk runt år 1900. Eventuell skogsbetesfrämjande luckhuggning motsvarar tidigare tiders husbehovshuggning,
  • inga anläggningar eller byggnader ska tillkomma i reservatet annat än vad som behövs för reservatsskötseln, jordbruket, friluftslivet, pedagogisk verksamhet, gårdsverksamheten eller som komplettering till befintlig gårdsbebyggelse.

Naturreservatet i Färsna är kommunens yngsta reservat och invigs den 27 augusti 2023.Källa: https://www.norrtalje.se/farsna-naturreservat
Inga kommentarer: