tisdag 4 februari 2020

Roslagsbro konsumtionsförening - protokoll nr 1 - och framåt (1917)


Protokoll Nr 1

Protokoll fördt vid Roslagsbro Konsumtionsförenings styrelse sammantrede den 2 januari 1917 då följande frågor komo till behandling

Parag 1 Protokoll öfver föregående styrelse sammantrede den 2 december 1916 upplästes och godkändes

Parag 2 Sammanträde beslöt Enhelligt att täckna sig bindande för 8 sty lampor för Electrisk belysning

Parag 3 Sammanträde beslöt att skicka xxxxserade räkningar enligt bokförda fordringar till de som stå i skuld till föreningen

Parag 4 Sammantrede beslöt att de som stå i skuld till föreningen ock har andelar skuld skall med andelar betalas

Parag 5 Sammanträde beslut att förslag till årssammantrede skall vara inlämnadt till styrelsen före den 21 januari detta år

Sunnbro som ofvan 
Henrik Carlsson
Seckreterare
justerat

.....  Anettes anteckning; 

Den där boken som talar om folks skulder och hur de regleras allteftersom vore lite intressant att begrunda, eller hur? Hur hades det egentligen här i denna tid? 

Sunnbro är beläget där affären ligger, alltså i "huvudkorsningen" i Nedra Söderby. 

.....
Protokoll Nr 2

Protokoll fördt vid Roslagsbro Konsumtionsförenings styrelse sammantrede den 20 februari 1917 då följande frågor kommo till behandling. 

Paragr 1 Protokollet öfver föregående styrelsesammantrede den 2 januari 1917 uplästes och godkändes

Paragr 2 Styrelse beslöt att årssammantrede skall hållas i Templar Lokalen Södagen den 11 Mars 1917 kl 2 efm

1) K Henriksson Bredsättra fick i updrag att yra Lokalen för nämda endamål
2) beslöts att sammantrede skall Kungöras minst 14 dagar före sammantrede med anslag i föreningens lokal
3) och ett vid Mejeriet
4) beslöts att brev afvsendes till Harö om Kungörande afv sammantrede

Paragr 3 nesta styrelsesammantrede skall hållas söndagen den 3 mars kl 7 efm

Sunnbro som ofvan
Henrik Carlsson Seckreterare
Justerat


Detta är Sunnbro, Söderby, Roslagsbro------ Anettes anteckning; 

Vilka satt i denna styrelsen? - se protokoll 4, nedan
Vem var Henrik Carlsson? - Ja, kanske hittar jag det i protokollen allteftersom. Det framgår i varje fall var de bor (bynamn finns ofta efter namnet, vilket ju är en bra detalj) 
Vilken roll spelade denna förening i bygden?
Vilka butiker fanns i Roslagsbro i denna tid? Hur många fanns? Vilka och var?

------

Protokoll nr 3.

Protokoll fördt vid Roslagsbro Konsumtionsförenings styrelse sammantrede den 3 mars 1917 då följande frågor komma till behandling frånvarande voro O B Johansson 

Parag 1 Protokollet öfver föregående Styrelsesammantrede den 20 februari uplästes och godkändes

Parag 2 Styrelse beslöt att skaffa ny våg B Strömberg och fröken Elssa Ekman fick i updrag att med de snaraste skaffa ny våg

Afv fröken Elssa Ekman har begärdt om fem kronor i påök på månadslön vilket afv styrelsen beviljades det blir således 40 kronor i månaden räknadt från den 1 mars 1917. 

Sunnbro som Ofvan 
Henrik Carlsson Seckreterare
Justerat


------ Anettes anteckning; 

Vilka var B Strömberg och Elssa Ekman? Arbetade Elssa Ekman i butiken? Var där fler i butiken?

------

Protokoll nr 4

Protokoll fördt vid Roslagsbro Konsumtionsförenings styrelse sammantrede den 1 April 1917 då följande frågor kommo till behandling
frånvarande vore C P Pettersson Eklund 

Parag 2 Styrelsen konstituerar inom sig själv 
1) kassör och bokförare B Strömberg Söderby
2) vice kassör O B Johansson Söderby 
3) ordinarie ordförande G Andersson Söderby
4) vice ordförande O B Johansson
5) seckreterare Henrik Carlsson Söderby
6) vice seckreterare C P Petterson Eklund 
7) enhälligt valda firmatecknare B Strömberg Henrik Carlsson Söderby

Parag 3 Den från årsmötet till styrelsen enskjutna frågan om beviljande afv middagstimme för förestånderskan Fröken E Ekman uptogs till behandling och diskuterades lifvlig att stänga butiken en viss tid på dagen antogo gr som olempligt utan updrogs till fröken E Ekman att efterhöra hos Pettersson Eklund om de kunde lefverera ett mål mat om dagen och vilket pris, dels efterhöra hos Valborg vid mejeriet om hon kunde vara behjelplig någon timme om dagen.

Parag 4 En skrifvelse föredrogs till behandling till årsmötet med Stockholms distriktet afv Kopera xxxförbundet den 15 april 1917 beslöts att icke sända något ombud.

Parag 5 Motboken nr 86 J P Andersson här upsagd till betalning vilket afv Styrelsen beviljades att betala med de snarast

Parag 6 Ny medlem har anmelt sit till intrede i föreningen Skolläraren C Karlsson Noor vilket afv styrelsen beviljades intrede i föreningen under nr 49

Parag 7 Styrelsen beslöt att nästa styrelse sammantrede skall hållas den 1 maj kl 7 efm

Sunnbro som Ofvan
Henrik Carlsson seckreterare
Justerat

..... Anettes anteckning; 

(för den som inte är helt lokalt bevandrad, typ jag själv) - Eklund är beläget några hundra meter från affären, över ån/bron vid verkstaden i Nedra Söderby, och vid korsningen mot Bottna. 

.....

Protokoll nr 5.

Protokoll fördt vid Roslagsbro Konsumtionsförenings styrelse sammantrede den 1 maj 1917 då följande frågor kommo till behandling frånvararande varo C P Pettersson Eklund. 

Parag 1 Protokollet öfver föregående styrelse sammantrede den 1 april 1917 upplästes och godkändes. 

Parag 2 Styrelse föreslog att höja Brandförsäkringen å fastigheten till Åttatusen 8000 kronor i Ömsesidiga Brandförsäkrings förening Sammarbete

1) Warulagret till Tolfv Tusen 12000 kronor
2) Inventarierna till Ettusen 1000 kronor 

Sunnbro som Ofvan
Henrik Carlsson Seckreterare
Justerat

Protokoll nr 6

Protokoll fördt vid Roslagbro Konsumtions förening den 2 juni 1917 styrelsesammantrede frånvarande vara G Andersson och H Karlsson den senare på grund af skjukdom

Pg 1) Protokollet över föregående sammantrede upplestes och godkändes

Pg 2) Till den 18 Kongressen den 25-26 juni 1917 koperativ förbundet beslöt sammantrede att velja till ombud B Strömberg och till supleang A Jansson båda från Söderby. Resekostnader beviljades af sammantredet

Pg 3) B Strömmerg frågade om sammantredet godkjende att han hade lånat 1500 kronor av A Jansson i Ö Söderby för förenings räkning och det beviljades af sammantredet.

Pg 4) Sammantredet beslöt att föreningen skall stå för reverssen och styrelsen som borgen och de nervarande undertecknade sina namn.

Pg 5) Vekt fråga af B Strömberg angående om spikning och xx (smärning?) på taket på lokalen och den diskuterades och beslöts att göras med det snaraste tillfälle.

Pg 6) Förslag vekt af B Strömberg angående inventeringen och den diskuterades och beslöts att hållas den 30 juni 1917.

Sunnbro som åfvan
C P Pettersson vice sekreterare

Protokoll nr 7

Protokoll fördt vid Roslagsbro Konsumtions förenings Styrelse sammantrede den 1 juli 1917 då följande frågor kommo till behandling frånvarande vore G Andersson anmält förfall.

Pg 1 Protokollet öfver föregående sammantrede den 2 juni 1917 uplästes och godkändes.
Pg 2 Enhelligt afv styrelsen bevilljad semester åt Fröken Elsa Ekman å 14 dagar.
Pg 3 Till den 18 kongressen den 25-26 juni 1917 för Koperativa förbundet beslöt sammantredet bevilljades B Strömberg afv föreningen resebidrag
Resefördelningen 23 kr 60 öre
dagtraktamente    10 kr
kronor                  33 kr 60 öre
Pg 4 Styrelsen beslöt att nästa styrelsesammantrede skall hållas den 4 augusti kl 7 efm
Sunnbro som ofvan

Henrik Carlsson Seckreterare

.........   .........   fler protokoll finns häremellan - kompletterar här allteftersom  .........   .........


Protokoll
Pg 1 Fört vid Roslagsbro konsumtionsförening
Styrelsesammanträde den 30 juni 1928 företäddes inventeringslistor samt skulder och tillgångar. Framkom efter granskning däraf att ställningen var ohållbar och beslöts att begäras i konkurs omedelbart som böckerna blivet justerade.
Pg 2 Firmatecknarna Handelsföreståndaren Gösta Mattsson Söderby och Lantbrukaren G Mattsson Lillråda tillsattes att anmäla det till Landsfiskalen och lämna de upplysningar som fordras.

Sundbro som ovan
CP Pettersson
Sekreterare

Protokoll
Fört vid sammanträden med borgenärerna i Roslagsbro Konsumtionsförening den 23 augusti 1928

Pg 1 Inkommet anbud för fastigheten Sundbro å 11000 kr godkändes och beslutades enhälligt att antaga nämda anbud
Söderby den 23 augusti 1928

JT Jansson CA Olsson JA Mattsson AG Andersson Andersvedja G Mattsson EG Fredriksson Lillråda B Johansson GW karlsson Henrik Karlsson A Jansson JP Jansson AW Lindkvist CP Pettersson Söderby OF Malmkvist Bredsättra F Sundholm Welända....

(xxx - betyder att jag inte klarar läsningen - fortsättning inom kort....)

Inga kommentarer: